Úklid na pracovišti, to není jen čistota a hygiena. Je to komplexní úklidový program, který zahrnuje organizaci pracovních ploch, udržování bezpečných podlah nebo odstraňování odpadů. V tomto článku vám ukážeme, jak takový úklid může zlepšit bezpečnost na pracovišti a jak toho docílit. Pojďme na to!

Jakou roli hraje úklid na pracovišti?

Kvalitně provedený úklid může být velmi efektivním pomocníkem při kontrole a eliminaci rizik na pracovišti. Naopak zanedbaný úklid nebo špatné úklidové návyky mohou vytvářet prostor pro pracovní úrazy a jiné incidenty. Je-li na pracovišti akceptován i sebemenší nepořádek jako normální věc, s velkou pravděpodobností se stanou samozřejmostí i jiná podstatně závažnější rizika a nebezpečí.

Úklid není jen čistota, ale zahrnuje také udržování pořádku a organizaci pracovních ploch, udržování podlah před nebezpečím uklouznutí a zakopnutí nebo odstraňování odpadních materiálů (např. papír, lepenka) a dalších potenciálně nebezpečných hořlavých látek z pracovních prostor. Vyžaduje také věnovat pozornost důležitým detailům, jako je uspořádání pracoviště, značení uliček, přiměřenost skladovacích prostor a údržba. Dobrý a kvalitní úklid je též základní součástí prevence nehod a požárů.

Špatně vedený úklid může být příčinou incidentů, jako je např.:

 • zakopávání o volné předměty na podlahách, schodech a plošinách,
 • zasažení padajícími předměty,
 • uklouznutí na mastném, mokrém nebo špinavém povrchu,
 • narážení do vyčnívajících a špatně uskladněných předmětů nebo špatně umístěného materiálu,
 • pořezání, propíchnutí nebo natržení kůže rukou nebo jiných částí těla o vyčnívající předměty (např. hřebíky, dráty).

Aby se předešlo těmto nebezpečím, musí se pracoviště udržovat v pořádku po celý pracovní den. Ačkoli toto úsilí často vyžaduje velkou míru řízení a plánování, výhody stále převažují.

Jaké výhody přináší kvalitní úklid?

Kvalitní a pravidelný úklid přináší na pracovišti celou řadu pozitiv. Mezi ty nejvýznamnější bezesporu patří:

 • jednodušší a bezpečnější manipulace s materiály,
 • snížení rizika zakopnutí a uklouznutí,
 • snížení nebezpečí požáru,
 • nižší expozice pracovníků nebezpečným faktorům, jako je např. prach, výpary),
 • lepší kontrola nástrojů a materiálů, včetně inventáře a zásob,
 • efektivnější čištění a údržba strojů, přístrojů a zařízení,
 • lepší hygienické podmínky vedoucí ke zlepšení zdraví,
 • efektivnější využití pracovního prostoru,
 • snížení škod na majetku,
 • méně údržbářských prací,
 • zlepšení produktivity díky lepší organizaci pracoviště.

Jak připravit funkční úklidový program?

Dobrý a funkční úklidový program vám pomůže s lepším plánováním a řízením skladování včetně logistiky materiálů. Zahrnuje mimo jiné plán toku materiálu pro zajištění minimální manipulace. Plán také zajišťuje, aby pracovní prostory nebyly používány jako skladovací prostory tím, že bude docházet k přemisťování materiálů z a do pracovních oblastí podle potřeby. Součástí plánu může být např. investice do dalších odpadních kontejnerů a častější likvidace odpadů.

Náklady na tuto investici by mohly být kompenzovány eliminací opakované manipulace se stejným materiálem a efektivnějším využíváním času pracovníků. Neefektivní nebo nedostatečné plánování skladování často vede k tomu, že se s materiály mnohokrát manipuluje zbytečně a jsou skladovány nebezpečným způsobem. Znalost uspořádání pracoviště a pohybu materiálů na něm vám pomůže při plánování pracovních postupů.

Školení zaměstnanců je nezbytnou součástí každého dobrého úklidového programu. Pracovníci musí vědět, jak bezpečně pracovat s produkty, které používají. Musí také vědět, jak chránit ostatní pracovníky, například umístěním bezpečnostních cedulí (např. „Pozor mokrá a kluzká podlaha“) a hlášením jakýchkoliv neobvyklých podmínek.

Mělo by se docílit toho, že se nebude uklízet jednorázově, ale že se bude udržovat neustálý úklid. Jinými slovy je třeba ho provádět pravidelně a nejen na konci směny. Abyste toho docílili, musíte úklid začlenit do pracovních povinností všech zaměstnanců a kontrolovat dodržování této povinnosti. Dobrý úklidový program identifikuje a přiděluje odpovědnost za:

 • uklízení během směny,
 • každodenní pravidelný úklid,
 • nakládání s odpady,
 • odstranění nepoužitých materiálů,
 • kontrolu dodržování úklidu a čištění.

Nezapomeňte také na nepřístupná nebo těžko přístupná místa, jako jsou police, sklepy, půdy a kotelny, které by mohly být jinak přehlédnuty.

Posledním krokem jakéhokoliv úklidového programu je kontrola. Je to jediný způsob, jak zkontrolovat nedostatky v programu, aby bylo možné provést případné změny ke zlepšení. Doporučujeme vypracovat si a zavést do organizace tzv. kontrolní seznamy, prostřednictvím kterých budete mít jedinou jistotu kvality.

Jaké jsou prvky efektivního úklidového programu?

Mezi základní prvky efektivního úklidového programu patří zejména údržba budov a zařízení, odstraňování prachu a nečistot, vybavení pro zaměstnance, údržba povrchů a svítidel, bezpečné uličky, schodiště a podlahy, údržba nástrojů a vybavení, bezpečné nakládání s odpady a dobrá organizace skladovacích prostor.

Údržba budov a zařízení

Údržba budov a zařízení může být nejdůležitějším prvkem dobrého hospodaření. Zahrnuje udržování budov, zařízení a strojů v bezpečném a provozuschopném stavu. Dále pak údržbu sociálních zařízení, pravidelné malování a čištění stěn. Rozbitá okna, poškozené dveře, vadná instalace a rozbité podlahové povrchy mohou způsobit, že pracoviště bude vypadat nejen zanedbaně, ale také to, že tyto podmínky mohou způsobit nehody a ovlivnit pracovní postupy. Dobrý program údržby zajišťuje kontrolu, údržbu a opravy nástrojů, zařízení a strojů.

Odstraňování prachu a nečistot

Kryty a odsávací ventilační systémy nemusí adekvátně shromažďovat prach a nečistoty. Vysavače jsou vhodné pro odstraňování lehkého prachu a nečistot, které nejsou jinak nebezpečné. Průmyslové vysavače mají speciální konstrukci pro čištění stěn, stropů, říms, strojů a dalších těžko dostupných míst, kde se může hromadit prach a nečistoty.

Speciální vysavače jsou navrženy pro odstraňování nebezpečných materiálů. K zachycení jemných částic azbestu nebo sklolaminátu lze například použít vysavače vybavené filtry HEPA.

Navlhčení podlah nebo použití zametacích směsí před zametáním snižuje množství polétavého prachu. Prach a nečistoty, které se shromažďují na místech, jako jsou police, potrubí, osvětlení, reflektory, okna nebo skříně, mohou vyžadovat ruční čištění.

Stlačený vzduch by se neměl používat k odstraňování prachu, nečistot nebo třísek ze zařízení nebo pracovních ploch.

Vybavení a prostředky pro zaměstnance

Vybavení pro zaměstnance musí být přiměřené, čisté a udržované v dobrém a provozuschopném stavu. Skříňky mohou být nezbytné pro uložení osobních věcí zaměstnanců. Zařízení umýváren vyžadují čištění jednou nebo vícekrát za směnu. Potřebují mít také dobrou zásobu mýdla, ručníků a dezinfekčních prostředků, je-li to potřeba.

Pokud zaměstnanci pracují s nebezpečnými materiály nebo látkami, měli by být podle potřeby vybaveni zvláštními prostředky, jako jsou např. sprchy, umývárny a šatny. Některá pracoviště mohou vyžadovat dvě šatny se sprchami mezi nimi. Použití dvojitých šaten se sprchami umožňuje pracovníkům zbavit se znečišťujících látek ještě na pracovišti, což sníží možnost kontaminace jejich civilního oblečení.

Kouření, jídlo a pití na pracovišti by mělo být zakázáno tam, kde se manipuluje s nebezpečnými látkami a produkty. Jídelní kout by měl být oddělený od pracovního prostoru a měl by být každou směnu řádně uklizen.

Povrchy – podlahy a stěny

Špatný stav podlah je jednou z hlavních příčin nehod a pracovních úrazů. Proto je velmi důležité v případě úniku jakýchkoliv tekutin, zejména pak oleje, provést jejich okamžité odstranění a vyčištění dosucha. Nehodu může způsobit také hromadění třísek, pilin a prachu. Zachytávání třísek, pilin a prachu před tím, než se dostanou na podlahu, může zabránit jejich hromadění. Oblasti, které nelze nepřetržitě čistit, jako jsou vstupní cesty, by měly mít protiskluzovou podlahu. Udržování podlah v dobrém stavu také znamená výměnu jakékoliv opotřebované, roztrhané nebo poškozené podlahy, která představuje nebezpečí zakopnutí.

Světlé stěny odrážejí světlo, zatímco špinavé nebo tmavé stěny světlo absorbují. Kontrastní barvy varují před fyzickými nebezpečími a označují překážky, jako jsou sloupy nebo jiné překážky. Barvou můžete zvýraznit zábradlí a další bezpečnostní zařízení, ale nikdy by se neměla používat jako náhrada za zábrany. Program by měl nastínit předpisy a normy týkající se barevného značení.

Údržba svítidel

Špinavá svítidla snižují základní úrovně osvětlení. Čistá svítidla mohou výrazně zlepšit účinnost osvětlení a snížit počet incidentů způsobené špatnou nebo nedostatečnou viditelností.

Uličky a schodiště

Uličky by měly být dostatečně široké, aby se do nich pohodlně a bezpečně vešli lidé a případně i vozidla. Prostor uličky umožňuje pohyb osob, výrobků a materiálů. Výstražné značky a zrcátka mohou zlepšit výhled v nepřehledných zatáčkách. Správné uspořádání uliček povzbudí lidi k používání tak, aby nejezdili zkratkami přes nebezpečné oblasti.

Je velmi důležité udržovat uličky a schodiště volné a průchozí či průjezdné. Neměly by být používány pro skladování a to ani dočasně. Nezapomeňte, že schodiště a uličky vyžadují kvůli bezpečnosti také dostatečné osvětlení.

Kontrola úniku tekutin

Nejlepší způsob, jak kontrolovat úniky tekutin, je zastavit je dříve, než k nim dojde. Pravidelné čištění a údržba strojů a zařízení je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Dalším je použití odkapávací misky a chráničů tam, kde by mohlo dojít k jejich rozlití. Když už k rozlití dojde, je důležité je okamžitě odstranit a perfektně vyčistit. Absorpční materiály jsou užitečné pro utírání rozlitých mastných, olejových nebo jiných kapalin. Použité absorbenty musí být následně řádně a bezpečně zlikvidovány.

Nástroje a vybavení

Údržba nářadí je velmi důležitá, ať už v nástrojárně, na stojanu, na dvoře nebo na lavičce. Nástroje vyžadují vhodné přípravky s vyznačenými místy, aby bylo zajištěno řádné uspořádání. Vrácení nářadí zpět na své místo ihned po použití snižuje možnost jeho nesprávného umístění nebo ztráty. Pracovníci by měli pravidelně kontrolovat, čistit a opravovat všechny nástroje a vyřazovat z provozu jakékoliv poškozené nebo opotřebované nástroje, které nejsou v dobrém technickém stavu.

Nakládání s odpady

Pravidelný sběr a třídění odpadů přispívá ke správnému hospodaření. Umožňuje také oddělit materiály, které lze recyklovat, od těch, které putují do zařízení na likvidaci odpadu.

Usazování materiálu na podlaze plýtvá časem a energií, protože čištění je potřeba navíc. Umístění kontejnerů na odpady v blízkosti místa, kde přímo vzniká, podporuje jeho řádnou likvidaci a usnadňuje sběr i odvoz. Všechny nádoby na odpad by měly být zřetelně označeny (např. recyklovatelné sklo, plast, kovový šrot atd.).

Úložný – skladový prostor

Dobrá organizace skladovaných materiálů je nezbytná pro překonání problémů s uložením materiálu, ať už dočasně nebo trvale. Pokud se sníží množství manipulace, bude také méně úrazů způsobených přetažením, zvláště pokud je vyžadována ruční manipulace s materiálem. Umístění zásob by nemělo překážet při práci, ale v případě potřeby by mělo být stále snadno dostupné.

Stohování kartonů a sudů na pevný základ a jejich křížové vázání v případě potřeby snižuje možnost jejich pohybu. Uložené materiály by neměly bránit uličkám, schodům, východům, požárnímu vybavení, sprchám pro nouzové vyplachování očí nebo stanicím první pomoci. Všechny skladovací prostory by měly být jasně označeny.

Hořlavé, toxické a jiné nebezpečné materiály by měly být skladovány ve schválených nádobách v prostorách k tomu určených, jež jsou vhodné pro různá nebezpečí, která představují. Skladování materiálů by mělo splňovat všechny požadavky uvedené v požárních předpisech a předpisech úřadů pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.