Povinností každého zaměstnavatele, který má alespoň jednoho zaměstnance, je platit zákonné pojištění odpovědnosti, které slouží zaměstnanci k uhrazení škod na zdraví nebo škod vzniklých v souvislosti s pracovním úrazem či nemoci z povolání. Přečtěte si všechny potřebné informace, která byste jako zaměstnavatel měl o tomto pojištění vědět.

Legislativa týkající se pojištění odpovědnosti

Povinnost týkající se zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vychází z Vyhlášky č. 125/1993 Sb. ministerstva financí. Tato vyhláška má dvě části:

 • část první shrnuje podmínky pojištění, součinnost zaměstnavatele a samotné pojistné včetně dalších povinností,
 • část druhá shrnuje společná, závěrečná a přechodná ustanovení a přílohu, která stanovuje sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem.

Koho se pojištění odpovědnosti týká a koho ne?

 • Pojištění odpovědnosti se týká všech zaměstnavatelů, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance.
 • Povinnost nemají zaměstnavatelé, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu.

Kdy vzniká pojištění odpovědnosti a u jaké pojišťovny?

Zákonné pojištění odpovědnosti vzniká vždy dnem vzniku pracovněprávního vztahu a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele.

 • Zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednáno do 31. 12. 1992 jsou pojištěni u České pojišťovny, a.s.
 • Zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednáno od 1. 1. 1993 jsou pojištěni u Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Jaké povinnosti má zaměstnavatel?

Zaměstnavatel je povinen dbát na to, aby nenastala škodná událost. Musí dodržovat povinnosti týkající se odvrácení nebo zmenšení nebezpečí. Nastane-li škodná událost, je povinen přijmout opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší.

Zaměstnavatel je povinen oznámit pojišťovně:

 • každé zvýšené nebezpečí, o kterém ví a které nastalo po vzniku pojištění,
 • škodnou událost a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši,
 • že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní stíhání proti zaměstnanci a informovat ji o průběhu řízení,
 • že poškozený chce soudně uplatnit právo na náhradu škody.

Zaměstnavatel musí respektovat pokyny pojišťovny o náhradě škody a bez jejího souhlasu se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky. Stejně tak nesmí bez souhlasu pojišťovny přistoupit na uzavření soudního smíru.

Zaměstnavatel má povinnost platit pojistné a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně oznámit pojišťovně v obvodu, kde má zaměstnavatel sídlo.

Kdy má pojišťovna právo na náhradu škody zaměstnavatelem?

Pojišťovna nemusí proplatit zaměstnanci náhradu škody a může po zaměstnavateli vyžadovat její plnou náhradu v případě, že:

 • zaměstnanec způsobí škodu úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
 • dojde k zvláště závažnému porušení předpisů BOZP v přímé souvislosti se vznikem škody ze strany zaměstnavatele či zaměstnance,
 • dojde ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované neoprávněně,

Pojišťovna má také právo vůči zaměstnavateli na náhradu škody v případě, že:

 • škoda byla způsobena porušením pracovních povinností (pouze do výše, kterou může zaměstnavatel požadovat na zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů),
 • zaměstnavatel byl v prodlení s placením pojistného.

 

Jaká je výše pojistného?

Výpočet pojistného provádí sám zaměstnavatel, a to vynásobením sazby, která se určuje podle odvětvové klasifikace ekonomických činností – OKEČ (později nahrazeno tříděním CZ-NACE) a základu shodným s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku státní politiky zaměstnanosti. Sazby pojistného jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 125/1993 Sb. Vykonává-li zaměstnavatel více činností, vypočítává se pojištění z převažující vykonávané činnosti.

Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v daném období zaměstnával. Pro výpočet pak použije sazbu příslušné kategorie dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. podle převažující základní činnosti, která tvoří předmět podnikání zaměstnavatele.

Jak pojištění odpovědnosti sjednat?

Pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se neuzavírá pojistná smlouva, protože pojištění je zákonné. Vzniká dnem, kdy dojde k uzavření prvního pracovněprávního vztahu a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen pojišťovně (Kooperativa) písemně oznámit vznik pracovněprávního vztahu, a to bez zbytečného odkladu. Uvede své identifikační číslo, případně jiný identifikátor, který ho nahrazuje.

Přihlášení a ukončení registrace

Přihlášení k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání se provádí výhradně elektronickou formou pomocí elektronického formuláře na webu Kooperativy.

Ukončení registrace na zákonném pojištění zaměstnavatele se provádí též elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na webu Kooperativy.