Připravili jsme pro vás 10 nejčastějších otázek a odpovědí na téma alkohol na pracovišti. Dočtete se zde například, kdo může kontrolovat alkohol na pracovišti, zda se mohou provádět namátkové kontroly, jestli se musí zaměstnanec podrobit dechové zkoušce, co když máte jen zbytkový alkohol, jaký je postup při provádění kontrol, jaké jsou důsledky a pokuty, kdo může na pracovišti požívat alkohol, zda existují nějaká směrnice nebo jaké jsou zákony týkající se alkoholu na pracovišti. Zde je ucelený přehled!

Otázky související s právy a povinnostmi na téma alkohol v práci

 1. Kdo může kontrolovat alkohol na pracovišti?
 2. Může zaměstnavatel provádět namátkové kontroly na alkohol?
 3. Musím se podrobit provedení dechové zkoušky na pracovišti?
 4. Co když mám zbytkový alkohol na pracovišti?
 5. Jaký je postup při provádění kontroly alkoholu v krvi zaměstnance?
 6. Jaké důsledky může zaměstnavatel vyvodit v případě prokázání přítomnosti alkoholu v krvi zaměstnance na pracovišti?
 7. Jaká je pokuta za alkohol v práci?
 8. Kdo může pít alkohol na pracovišti?
 9. Existují nějaké směrnice pro alkohol na pracovišti?
 10. Jaké jsou zákony a právní předpisy týkající se alkoholu na pracovišti?


1. Kdo může kontrolovat alkohol na pracovišti?

Zaměstnavatel má právo kontrolovat alkohol na pracovišti, ale jen u zaměstnanců, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou pod jeho vlivem. Kontrolovat ho však nemusí jen přímo váš zaměstnavatel, ale i váš nadřízený, respektive vedoucí pracovník, který k tomu má písemné oprávnění od zaměstnavatele.

V tomto dokumentu musí být uvedeno, že vedoucí pracovník je oprávněn vydat pokyn ke kontrole alkoholu na pracovišti a určit osobu, která provede dechovou či jinou zkoušku.


2. Může zaměstnavatel provádět namátkové kontroly na alkohol?

Zaměstnavatel nemůže provádět jednotlivé ani hromadné namátkové kontroly na alkohol u svých zaměstnanců. Jak bylo uvedeno v první otázce, může provádět pouze kontroly u zaměstnanců, u kterých má důvodné podezření.

Pokud však budou všichni zaměstnanci ve firmě, a je jedno, jestli jich bude pět nebo padesát, v podezření, že jsou pod vlivem alkoholu, může jim teoreticky zaměstnavatel kontrolu provést.


3. Musím se podrobit provedení dechové zkoušky na pracovišti?

Ano, pokud bude mít váš zaměstnavatel, nebo oprávněný nadřízení, důvodné podezření, že jste na pracovišti pod vlivem alkoholu, musíte se podrobit dechové zkoušce. V případě, že dechovou zkoušku odmítnete, má se za to, že jste pod vlivem alkoholu.

Pokud máte jako zaměstnanec vážné důvody, například zdravotní, že se dechové zkoušce podrobit nemůžete, může po vás zaměstnavatel požadovat, aby jste se podrobili lékařskému vyšetření a krevní nebo močové zkoušce. Pokud i tak odmítnete, může dojít na postih ze strany zaměstnavatele, ale i policie.


4. Co když mám zbytkový alkohol na pracovišti?

Také zbytkový alkohol na pracovišti může zaměstnanci způsobit celou řadu problémů. Někteří zaměstnavatelé mohou za “zbytkáč” dát dokonce i výpověď. Ne vždy to ale musí soud uznat.

V prosinci 2017 totiž vynesl u jednoho případu Nejvyšší soud České republiky rozsudek, který zrušil výpověď zaměstnance na základě naměření 0,32 ‰ alkoholu na pracovišti. Soudce totiž konstatoval, že pozitivní zjištění alkoholu neznamená vždy porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. Zbytkový alkohol v krvi zaměstnance proto není důvodem k výpovědi, řekl soud. Celý případ si můžete přečíst v spis. zn. 21 Cdo 4733/2015.

Mohlo by vás zajímat: Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Vliv, statistiky, účinky, odbourávání, testy


5. Jaký je postup při provádění kontroly alkoholu v krvi zaměstnance?

Jak je uvedeno v bodě 1., provádět kontrolu nebo test alkoholu v krvi na pracovišti může buď zaměstnavatel nebo vedoucí pracovník, který k tomu má od zaměstnavatele písemné oprávnění – pověření. Ten zaměstnance vyzve, aby se podrobil zkoušce a sdělí mu konkrétní důvod podezření – například, že z něj on, nebo jiný zaměstnanec, cítí alkohol, že si všiml jeho potácení a špatné motoriky, nebo že jeví jiné známky požití alkoholu. Důvodem může být samozřejmě také způsobení nehody nebo pracovního úrazu.

Kontrolu alkoholu v krvi lze provádět několika způsoby. Zpravidla se kontrola provádí jako orientační dechová zkouška pomocí detekčních trubiček nebo kalibrovaným digitálním alkoholtesterem. Pokud zaměstnanec ze závažných důvodů dechovou zkoušku odmítne, musí se podrobit odbornému lékařskému vyšetření (odebrání slin, moče nebo krve).

Výsledek zkoušky na alkohol je nutné písemně zaznamenat do protokolu o provedení orientační dechové zkoušky, pro případ dalšího šetření, a zavést ho do dokumentace BOZP. Pro případné svědectví o průběhu a výsledku zkoušky doporučujeme, aby byl přítomen alespoň jeden svědek. Pokud dojde k odborné lékařské kontrole, je dokladem a důkazem o zkoušce lékařská zpráva.


6. Jaké důsledky může zaměstnavatel vyvodit v případě prokázání přítomnosti alkoholu v krvi zaměstnance na pracovišti?

V případě, že zaměstnavatel prokáže zaměstnanci alkohol v krvi na pracovišti, nebo i mimo něj v pracovní době, může mu udělit pokutu (pokud je to uvedeno v interní směrnici firmy). Může také zavolat policii, která při prokázání ohrožení zdraví nebo životů lidí, případně poškození majetku v souvislosti s alkoholem, může zaměstnanci udělit pokutu.

Jako výjimečný prostředek může zaměstnavatel zvolit i okamžité zrušení pracovního poměru, ale pouze v případě, že se jednalo o zvlášť hrubé porušení povinností zaměstnance a nelze tak po zaměstnavateli požadovat, aby ho dále zaměstnával. Je ale nutné vzít v potaz přesné okolnosti případu, například situaci, při níž došlo k porušení povinností, míru zavinění, důsledky, ale také funkci zaměstnance, jeho kvality a dlouhodobé plnění povinností. Velkou roli hraje samozřejmě také fakt, jaká u něj byla zjištěna hladina alkoholu v krvi. Soudní lékařství uvádí oficiální forenzní stanovisko, které říká, že:

 • hladina alkoholu v krvi do 0,2 g/kg se považuje za neprůkaznou hladinu,
 • hladina alkoholu v krvi do 0,3 g/kg se označuje za nevýznamnou pro silniční provoz.

7. Jaká je pokuta za alkohol v práci?

Zaměstnanec je povinen v případě pozitivní krevní zkoušky zaplatit náklady za její provedení, včetně dopravy apod. Stejně tak, když odmítnete orientační vyšetření (dechovou zkoušku), budete muset zaplatit odborné lékařské vyšetření.

Z hlediska pracovního práva můžete, jako zaměstnanec, dostat pokutu ve výši až 50.000 Kč za to, že:

 • požijete alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku, která může při pracovní činnosti ohrozit vaše zdraví nebo životy jiných, případně poškodit majetek,
 • se odmítnete podrobit orientačnímu nebo odbornému lékařskému vyšetření.

Zaměstnavatel může také v souvislosti s alkoholem na pracovišti, a z hlediska bezpečnosti práce, dostat pokutu, a to ve výši až 300.000 Kč za to, že:

 • nezajistí na pracovišti dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo zneužívání jiných návykových látek.

8. Kdo může pít alkohol na pracovišti?

Existují případy, u kterých je zákaz požívání alkoholických nápojů v práci lehce omezen. Jedná se o poskytnutí ochranného nápoje s nízkým obsahem alkoholu. Platí pro zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, například:

 • ve slévárnách, hutích, sklárnách a jiných horkých provozech.

Pracovník však může vypít jen nápoj se sníženým obsahem alkoholu, například slabé pivo, mající nejvýše 1 % hmotnosti alkoholu, nebo 1,2 % objemu alkoholu, což je velmi málo. Pro příklad: výčepní piva mají zhruba 3,6 – 4,1 % objemu alkoholu. Tzn., že pokud pracujete v podobném provozu, můžete si dát tak jedno sedmi stupňové pivo.

Dalším, kdo může při práci pít alkohol, jsou pracovníci, jejichž práce je s alkoholem obvykle spojena, nebo u kterých je požívání alkoholických nápojů přímo součástí plnění pracovních úkolů. Mezi takové patří například:

 • sládek, degustátor nebo ochutnávač či kontrolor kvality,
 • v malé míře např. při obchodním jednání.

Důležité je ale vědět, že omezení zákazu požívání alkoholických nápojů při práci u těchto osob se nevztahuje na požívání k jinému účelu. Laicky řečeno by se neměla osoba v práci opít tak, aby způsobila nějakou škodu.

Mohlo by vás zajímat: Pitný režim na pracovišti. Jaké má ze zákona zaměstnavatel povinnosti při poskytování ochranných nápojů?


9. Existují nějaké směrnice pro alkohol na pracovišti?

Ano, alkohol na pracovišti lze řešit i nad rámec zákona, a to buď v pracovním řádě nebo směrnici bezpečnosti práce. Doporučujeme zaměstnavatelům zavést a používat například vnitřní směrnici, ve které budou jasně stanovena pravidla pro provádění orientačních vyšetření týkající se přítomnosti alkoholu v krvi zaměstnanců.

Stejně tak může směrnice určovat konkrétní důsledky při porušení zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti nebo v pracovní době, ale také zjištění přítomnosti v krvi.


10. Jaké jsou zákony a právní předpisy týkající se alkoholu na pracovišti?

Zákony a jiné právní předpisy, které ošetřují alkohol na pracovišti, jsou následující:

 • Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákon zákoník práce
 • Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
 • Zákaz požívání alkoholických nápojů – § 106 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce,
 • Povinnost podrobit se zkoušce na alkohol – § 106 odst. 4 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce,
 • Přestupky na úseku bezpečnosti práce (dodržování zákazu alkoholu) – § 17 odst. 1 písm. x) zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce,
  Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce (dodržování zákazu alkoholu) – § 30 odst. 1 písm. x) zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.


Mohlo by vás zajímat: Záznam o zkoušce na přítomnost alkoholu nebo návykové látky + FORMULÁŘ ZDARMA

Záznam o zkoušce na přítomnost alkoholu nebo návykové látky + FORMULÁŘ ZDARMA