Věděli jste, že na pracovišti, kde jsou elektrická zařízení, musí být stanovena osoba, která za ně odpovídá? Hovoří o tom norma ČSN EN 50 110-1, kterou vám v tomto článku částečně představíme. Podíváme se na legislativu a základní povinnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení, ale také na osobu, která je pověřena kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti.

Povinnost dle legislativy

Povinnost zajistit v podniku osobu, která bude odpovědná za konkrétní elektrické zařízení, vyplývá z normy ČSN EN 50 110-1. Tato norma je závazná, protože vyplývá z vyhlášky č. 50/1978 Sb. – Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

“Každému elektrickému zařízení musí být přidělena osoba, která za něj bude odpovědná.“

 

Nejsou-li vydány žádné národní předpisy, je potřeba respektovat tyto požadavky:

 

1. Kdo může být osobou odpovědnou za elektrické zařízení

Osoba odpovědná za elektrické zařízení může být zaměstnanec firmy nebo externí dodavatel (třetí strana). Pokud se jí stane externí dodavatel, mělo by být jmenování a pověření do funkce písmě dokumentováno, a to včetně rozsahu zařízení, za kterou je osoba odpovědná, a časového vymezení. Své povinnosti může osoba zodpovědná ze elektrické zařízení delegovat, tedy přenést, na jinou nebo jiné osoby. Opět je potřeba tuto činnost dokumentovat.

2. Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení

Nezapomeňte, že musíte mít nejen osobu odpovědnou za elektrické zařízení, ale také osobu pověřenou kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti. Pro zahájení pracovní činnosti musí vedoucí práce dostat souhlas od osoby pověřené kontrolou zařízení. Odpovědnost ale osoba pověřená kontrolou zařízení může přenést na další osoby. Obě tyto funkce může zastupovat jedna a ta samá osoba, a to včetně vedoucího práce.

3. Dvě a více elektrických zařízení

Pokud dojde k situaci, ve které se na pracovišti vyskytují dvě nebo více zařízení, která jsou umístěna společně, je nutné z hlediska bezpečnosti prokazatelně stanovit opatření pro zajištění spolupráce, a to včetně osobních konzultací mezi jednotlivými odpovědními osobami za každé z těchto zařízení.

4. Omezený přístup nepovolaným osobám

Na všechna místa, kde se vyskytuje elektrické riziko, musí být omezen přístup nepovolaným osobám, které s tím jsou zároveň seznámeny. Za zajištění omezení přístupu odpovídá osoba odpovědná ze elektrické zařízení. Opatření týkající se těchto nařízení musí být v souladu s národní legislativou.

5. Odpovědnost vedoucího pracovníka

Vedoucí pracovník odpovídá za veškerou prováděnou činnost. V případě, že je tato činnost rozdělena, mohou být nominováni další vedoucí pracovníci, kteří budou odpovědni za bezpečnost práce jednotlivých pracovních týmů, a to pod vedením koordinátora.

6. Změna uspořádání elektrických zařízení

Dojde-li k úpravě v uspořádání elektrického zařízení, ale také před každým zahájením práce, musí ze strany osoby odpovědné za el. zařízení a osoby pověřené za kontrolu el. zařízení dojít také k ověření těchto změn v uspořádání. Elektrické zařízení jinými slovy musí umožňovat provádět práci bezpečně.

7. Složitá pracovní činnost

Pokud se jedná o složitou pracovní činnost, musí být nejdříve připravena v písemné podobě. Osoba znalá může stanovit pracovní postup, jakým bude prováděna práce s elektrickým zařízením, a to za jasně pochopených a jednoduchých podmínek, tedy:

  • tam, kde se budou provádět jednoduché práce
  • nebo při údržbě prováděné dle schválených postupů

8. Námitky proti bezpečnosti práce

Každý pracovník má právo vznést námitky proti provádění jakéhokoliv pokynu nebo práce, která je v rozporu s předpisy bezpečnosti práce. Vždy musí mít možnost tuto skutečnost nahlásit svému nadřízenému – vedoucímu pracoviště. Ten je povinen rozpor či případ prověřit a vyšetřit, a je-li to nutné, předat rozhodnutí nadřízenému.

 


Souvisejí články k normě ČSN EN 50110-1