Pracovní úrazy jsou bohužel nedílnou součástí každodenního pracovního života nás všech. Asi nikdy je nelze na 100 % eliminovat, nicméně je možné jim úspěšně předcházet díky pravidelnému vyhledávání a vyhodnocování rizik a dodržování pravidel BOZP. V dnešním článku se podíváme na 10 nejčastějších příčin pracovních úrazů, nehod a zranění, které se vyskytují v českém pracovním prostředí. Nejčastější příčiny pracovních úrazů vychází ze zpráv o pracovní úrazovosti, které každý rok vydává Státní úřad inspekce práce. V následujícím článku se vychází ze statistik za rok 2014 a 2015, přičemž odhady pro rok 2016 vypadají podobně.

1. Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko

Nedostatečně odhadnuté riziko patří v žebříčku nejčastějších příčin pracovních úrazů na první pozici. Hodnota představuje zhruba 80 % celkového počtu pracovních úrazů (86,19 % v roce 2014, 81,09 % v roce 2015).

2. Nedostatky osobních předpokladů

Druhou pozici představují nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, což znamená, že zaměstnancům chybí tělesné a smyslové předpoklady pro jimi vykonávanou práci.

3. Používání nebezpečných postupů

Třetí nejčastější příčinou pracovních úrazů je používání nebezpečných postupů nebo způsobu práce včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu, prodlévání v ohroženém prostoru.

4. Vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu

Nejčastěji se jedná o závadu technologického stavu zařízení, stroje nebo přístroje, ale také nářadí. Tzn., že pracovní úraz může být způsoben například probíjením elektřiny ze zařízení apod.

5. Ohrožení zvířaty a přírodními živly

Další z velmi častých příčin pracovních úrazů je ohrožení zvířaty a přírodními živly. K úrazům dochází například při ošetřování nemocných zvířat (kopnutí, poškrábání, pokousání apod). U přírodních živlů se pak jedná zejména o povodně nebo silný vítr.

6. Ohrožení jinými osobami

Častou příčinou nehod a zranění jsou také samotní kolegové. Může se jednat například o odvedení pozornosti při práci, hecování, žerty, hádky a jiná nebezpečná jednání kolegů pracovníků – například pošťuchování nebo dokonce rvačky.

7. Nesprávné používání OOPP

K nehodám, zraněním a pracovním úrazům dochází také proto, že zaměstnanci nepoužívají předepsané a zaměstnavatelem přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) nebo je používají nesprávně.

8. Nepříznivý stav nebo vadné uspořádání pracoviště

Pracovní úrazy vznikají také díky špatnému uspořádání pracoviště. Může se jednat například o špatné osvětlení, nelogické uspořádání strojů, nedostatek pracovního prostoru apod. Pracoviště by mělo být uspořádáno tak, aby byli zaměstnanci chráněni před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů.

9. Nesprávná organizace práce

Další příčinou pracovních úrazů je nesprávná organizace práce a náhlé změny v zaběhlých a bezpečných pracovních postupech. Zaměstnanci si snaží práci zjednodušit, a tak porušují zaměstnavatelem stanovenou strukturu, návaznost a systém práce, který je efektivní a bezpečný.

10. Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení a zajištění

Poslední z desítky nejčastějších příčin pracovních úrazů jsou nedostatečná nebo úplně chybějící zařízení a prostředky, které mají za cíl zabránit úrazům, provozním nehodám nebo poruchám technických zařízení. Jedná se například o ochranné štíty, kryty, blokovací zařízení, omezovací zařízení apod.


Činnosti, při kterých často dochází k úrazům

  • pád z výšky nebo pád na rovině – ztráta stability
  • zasažení předmětem nebo náraz do předmětu
  • namožení svalů v důsledku tlačení, tahání, držení, házení a přesouvání předmětů
  • dopravní nehoda
  • přimáčknutí nebo zachycení strojem
  • rutinní práce u výrobní linky a stereotypní pohyb – ergonomie práce na pc
  • pořezání o ostré nástroje
  • popálení nebo zásah elektrickým proudem
  • manipulace s břemeny
  • vtažení do stroje nebo přístroje

Nejčastější pracovní úrazy dle odvětví

Vůbec nejvíce pracovní úrazů pravidelně vzniká ve zpracovatelském průmyslu. Jedná se zhruba o 43 % z celkového počtu úrazů. V roce 2014 to bylo přesně 42,8 %, v roce 2015 pak 43,26 %.

Počet pracovních úrazů s pracovní neschopností

V níže uvedené tabulce je uvedeno pouze 7 nejrizikovějších odvětví. Kompletní tabulku pracovní úrazovosti v odvětvích naleznete na webu suip.cz, konkrétně v dokumentech o pracovní úrazovosti pro rok 2014 a 2015.

 Odvětví  Rok 2014  Rok 2015
 Zpracovatelský průmysl  19 280  20 045
 Opravy a údržba motorových vozidel  4 597  4 876
 Doprava a skladování  4 123  4 142
 Stavebnictví  3 135  2 984
 Administrativní a podpůrné činnosti  2 429  2 729
 Zemědělství, lesnictví, rybářství  2 674  2 626
 Zdravotní a sociální péče  2 003  2 152

 

Nejčastější smrtelné pracovní úrazy dle odvětví

Co se týče smrtelných pracovních úrazů, dlouhodobě vede stavebnictví, zpracovatelský průmysl, doprava a skladování.

Dobrá zpráva: pracovní úrazy se snížily na polovinu

Jak můžete vidět v grafu Českého statistického úřadu, počet pracovních úrazů s pracovní neschopností se od roku 2002 do roku 2015 snížil zhruba na polovinu.

Pracovní úrazovost od roku 2002 do roku 2015 v ČR. Pracovní úrazy se snížily na polovinu

 

Tip, jak řešit pracovní úrazy

Řešíte ve firmě pracovní úrazy? Zjednodušte si práci a mějte vše pod kontrolou. Využijte zdarma online formulář pro pracovní úrazy, který vám pomůže připravit zákonem předepsaný dokument. Jednoduše a krok za krokem.

Online formulář pro záznam o úrazu 2017 | PracovníÚraz.cz