Přečtěte si co je karanténa, kdo má povinnost do ní nastoupit, jaké jsou zákonné požadavky, jak se v ní správně chovat, ale také, jak chránit a pečovat o děti, které do ní musí nastoupit. Tento článek je výtah doporučení světových organizací Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a World Health Organization (WHO).

Co je karanténa?

Karanténa slouží k tomu, aby člověk, který mohl být vystaven infekčnímu onemocnění (např. COVID-19), byl oddělen od ostatních osob. Lidé v karanténě by měli zůstat doma nebo v jiném odděleném zařízení. Měli by se řídit pokyny Ministerstva zdravotnictví a příslušných krajských hygienických stanic. Karanténa pomáhá předcházet šíření nemocí, ke kterým může dojít dříve, než člověk zjistí, že byl nakažen.

Rozdíl mezi karanténou a izolací

 • V karanténě je osoba, která byla vystavena viru.
 • V izolaci je osoba, která je nakažena virem.

Povinná karanténa v souvislosti s COVID-19

Do karantény v období epidemie by měla nastoupit každá osoba, která:

 • byla v blízkém kontaktu s někým, kdo má COVID-19, s výjimkou těch, kteří tuto nemoc měli za poslední 3 měsíce,
 • je vyléčená, a u které se znovu objeví příznaky do 3 měsíců od prvního onemocnění COVID-19 – pravděpodobně se bude muset otestovat znovu v případě, že nebyla identifikována žádná jiná příčina.

Osoba, která měla pozitivní test na COVID-19 a je již vyléčená, nemusí jít do karantény nebo se nechat znovu testovat po dobu až 3 měsíců, ale jen v případě, pokud se u ní znovu neobjeví příznaky onemocnění.

Co se považuje za blízký kontakt?

 • Pokud budete v přímém fyzickém kontaktu (objetí, polibek) s nakaženou osobou.
 • Pokud budete od nakažené osoby na vzdálenost méně jak 2 metry po dobu více jak 15 minut.
 • Pokud budete v domácnosti s někým, kdo je pozitivní na COVID-19.
 • Pokud budete s nakaženým sdílet jídlo nebo pití.
 • Pokud na vás nakažená osoba kýchne nebo zakašle.

Kdy začít a ukončit karanténu?

Od posledního kontaktu s osobou, která měla COVID-19, byste měli zůstat doma 14 dní. V karanténě byste měli zůstat i v případě, že budete mít negativní test nebo se budete cítit zdraví, protože příznaky se mohou objevit 2 až 14 dní po expozici viru, ale nemusí být žádné.

Zákonná povinnost karantény

O karanténě hovoří § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve kterém se píše, že:

Karanténními opatřeními jsou:

a) karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen „fyzická osoba podezřelá z nákazy“), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,

b) lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opatřením poskytovatele zdravotních služeb nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se stanovených klinických příznaků oznámit tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

c) zvýšený zdravotnický dozor, jímž je lékařský dohled nad fyzickou osobou podezřelou z nákazy, které je uložen zákaz činnosti nebo úprava pracovních podmínek k omezení možnosti šíření infekčního onemocnění.

Jak se chovat v karanténě?

 • Zůstaňte doma 14 dní od posledního kontaktu s osobou, která má COVID-19 a sledujte své zdraví.
  Buďte v telefonickém kontaktu s vaším ošetřujícím lékařem a místní hygienickou stanicí.
 • Dávejte pozor na horečku (37 °C), kašel, dušnost nebo jiné známé příznaky COVID-19.
 • Dodržujte zvýšená hygienická opatření.
 • Pokud je to možné, vyhýbejte se ostatním, zejména lidem, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku nakažení (lékaři, zdravotníci aj.).

Další doporučení 

 • Těm, kteří jsou v karanténě, včetně dětí, musí být zajištěna nějaká forma komunikace s ostatními členy rodiny, kteří jsou mimo karanténní zařízení.
 • Je-li to možné, zajistěte osobě v karanténě přístup k internetu a případně také nějakou zábavu.
 • Nezapomeňte na to, že člověk v karanténě se může cítit osamoceně, proto je na místě také psychosociální podpora.
 • Starší osoby a osoby, které mají jednu či více onemocnění (poruch, chorob) vyskytující se současně s primárním onemocněním, vyžadují zvláštní pozornost kvůli jejich zvýšenému riziku těžké nákazy nemocí COVID-19, včetně přístupu lékařské péče a ochranných pomůcek.

Zajištění vhodného prostředí a odpovídajících opatření

Každé osobě, která je v nařízené karanténě, je nutné poskytnout:

 • jídlo, pití, ochranné, hygienické a dezinfekční prostředky,
 • komunikační prostředky – telefon aj.,
 • opatření pro prevenci, kontrolu a monitorování.

Při karanténě se předpokládá použití nebo vytvoření vhodných opatření, které budou osoby oddělené od ostatních chránit. Karanténa může probíhat doma, v hotelu, noclehárně a jiných zařízeních. Bez ohledu na to, kde probíhá, musí být nakaženému zajištěny vhodné podmínky pro bezpečnou a efektivní karanténu.

Při zařazení osoby do karantény by se nemělo zapomínat na zdravotně postižené či invalidní osoby, ale také specifické potřeby žen nebo dětí.

Karanténa doma

Probíhá-li karanténa v domácím prostředí, měla by osoba v ní obývat dobře větraný jednolůžkový pokoj. Pokud to není možné, doporučuje se udržovat vzdálenost alespoň 1 metr od ostatních členů domácnosti.

Používání sdílených prostor (např. kuchyň a koupelna), nádobí a příborů by mělo být minimalizováno. Není-li to možné, je nutné dobře větrat, při každé návštěvě být dobře chráněn a dodržovat základní preventivní opatření proti šíření koronaviru včetně pravidel dekontaminace.

Ventilace a proudění vzduchu

Ti, kteří jsou v karanténě, by měli být umístěni v dobře větrané místnosti s velkým množstvím čerstvého a čistého venkovní vzduchu. Existují tři základní kritéria pro ventilaci:

 • rychlost ventilace: množství a kvalita venkovního prostředí, které do prostoru dodává čerstvý vzduch,
 • směr proudění vzduchu: směr proudění vzduchu by měl být z čistých do méně čistých zón,
 • distribuce vzduchu nebo proudění vzduchu: přívod vzduchu do každé části prostoru zajistí zlepšení jeho ředění a odstraňování znečišťujících látek z okolních prostorů.

U domácí karantény zvažte použití přirozeného větrání – otevírání oken, je-li to proveditelné a bezpečné.

Ochrana a péče o děti v karanténě

Při karanténě je bezpodmínečně nutné se vyhnout odloučení dítěte od rodiny. Rozhodnutí oddělit dítě od jeho rodiny a dát ho do karantény je důležité velmi důkladně zvážit a uvědomit si možné důsledky.

 

Pokud musí dítě do karantény

 • Děti by měly být v ideálním případě umístěny do karantény doma, kde o ně mohou pečovat jejich rodiče.
 • Pokud není možné, aby dítě bylo v domácí karanténě, měl by o něj pečovat dospělý člen rodiny nebo jiný pečovatel, který nepatří do ohrožené cílové skupiny. Nejvíce rizikoví jsou osoby nad 60 let věku a jednotlivci se zhoršeným zdravotním stavem.
 • Pokud není možné pro dítě zajistit karanténu doma, mělo by být umístěno v prostoru pro děti s přihlédnutím ke specifickým potřebám dítěte.
 • Mělo by se vyvinout veškeré úsilí pro to, aby byla pečovateli nebo jinému dospělému členovi rodiny umožněna každodenní návštěva, nebo poskytnuta možnost být u dítěte po celou dobu karantény.