Udělejte si jako zaměstnavatel jasno v povinnostech a výjimkách vztahujících se k BOZP, které platí v době epidemie Covid-19 a po dobu nouzového stavu. Připravili jsme pro vás stručný přehled.

Hodnocení rizik pro Covid-19 na pracovišti

Každý zaměstnavatel má dle § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce povinnost zajistit ochranu zdraví a bezpečnost při práci pro všechny své zaměstnance. Měl by zajistit, aby jeho pracoviště bylo bezpečné a bez rizik. Měl by proto vypracovat, případně je-li potřeba tak aktualizovat, hodnocení rizik. To musí udělat pokaždé, když dojde ke změně okolností, které představují nový rizikový faktor, např. změna pracovního nebo technologického postupu, úprava dispozic pracoviště, zakoupení nového stroje, hrozba epidemie apod.

Postup zpracování rizik nebo provedení aktualizace registru rizik zahrnuje:

 • vyhledat rizika (analýza, identifikace, hodnocení – posouzení),
 • přijmout opatření ke snížení rizik,
 • implementovat rizika do dokumentace BOZP,
 • informovat o rizicích a opatřeních – proškolit zaměstnance,
 • sledovat a kontrolovat dodržování opatření.

Bližší informace se dočtete v následujících článcích:

Řízení rizik BOZP. Hodnocení, posouzení, zpracování, prevence a metody
Doplňte si registr rizik o epidemii a buďte o krok napřed
Hodnocení rizik pro prevenci onemocnění COVID-19
Biologičtí činitelé ve vztahu k BOZP. Klasifikace, rizika, kategorizace a požadavky na pracoviště

Testování zaměstnanců na Covid-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá zaměstnavatelům povinnost testovat všechny své zaměstnance, respektive neumožnit osobní přítomnost těm, kteří v posledních 7 dnech neabsolvovali PCR test nebo antigenní test, případně jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

Povinnost testovat zaměstnance mají:

 • od 5. března 2021 zaměstnavatelé alespoň s 250 zaměstnanci,
 • od 8. března 2021 zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci,
 • od 19. března 2021 zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci,
 • od 28. března 2021 zaměstnavatelé s 1 až 9 zaměstnanci.

Povinnost pustit na pracoviště pouze osoby s negativním testem mají:

 • od 12. března 2021 zaměstnavatelé alespoň s 250 zaměstnanci,
 • od 15. března 2021 zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci,
 • od 26. března 2021 zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci,
 • od 6. dubna 2021 zaměstnavatelé s 1 až 9 zaměstnanci.

Výjimky – testovat se nemusí zaměstnanci, kteří:

 • vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele nebo nejsou na pracovišti přítomni – např. home office (práce z domova),
 • prodělali onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace, nemají žádné příznaky a od prvního pozitivního testu uplynulo více než 90 dní,
 • mají certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace druhé vakcíny uplynulo minimálně 14 dní a očkovaná osoba nejeví příznaky.

Ochrana dýchacích cest pro zaměstnance

Obecně je povinností zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) tam, kde je potřebují. V době epidemie Covid-19 platí to samé.

Mimořádné opatření týkající se OOPP

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Jedním z těchto opatření je také povinnost opatřit zaměstnancům ochranné prostředky dýchacích cest, a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

Platnost tohoto opatření: s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnance, kteří v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami, což může být např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele.

Mohlo by vás zajímat: Posouzení rizik při práci z domova na home office
Mohlo by se vám hodit: E-shop s ochrannými prostředky dýchacích cest

Školení zaměstnanců v BOZP

Podle informací z webu Státního úřadu inspekce práce pravděpodobně není pro zaměstnavatele omluvou z plnění zákonné povinnosti provést školení zaměstnanců skutečnost, že smluvní dodavatel, tedy poskytovatel školení, ho nemůže na základě vládních nařízení realizovat. Stejného názoru je i judikatura. Důvodem je fakt, že:

 • zaměstnavatel může provést školení sám, nebo vlastními zaměstnanci (mají-li k tomu patřičné znalosti),
 • školení může být nejen prezenční, ale i kombinované či distanční (online – e-learning),
 • zaměstnavatel má celou řadu alternativních možností, jak tuto povinnost zajistit (video školení, e-learning, webináře, podcasty).

Výjimka v době epidemie SARS-CoV-2 platná po dobu platnosti tohoto zákona: dle ust. § 3 odst. 2 zákona č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru zaměstnavatel není povinen provádět pravidelné školení zaměstnanců. To se však nevztahuje na pravidelné školení zaměstnanců, které zaměstnavatel provádí elektronickou formou – např. video školení, e-learning, webináře, podcasty apod.

Mohlo by vás zajímat: Neomezený balíček online zákonných školení formou e-learningu

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců

Pracovnělékařské prohlídky jsou po celou dobu nouzového stavu prakticky téměř všechny zrušeny. Jsou zde ale určité podmínky.

Vstupní lékařské prohlídky

Noví zaměstnanci nemusí po dobu nouzového stavu procházet vstupní pracovnělékařskou prohlídkou, ale stačí jim čestné prohlášení. To je však bráno jako posouzení zdravotní způsobilosti pouze v případě, že:

 • pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu až do jeho konce,
 • sjednaná pracovní činnost spadá do kategorie první a druhé,
 • se nejedná o práci pro jejíž výkon jsou podmínky způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem (existuje několik výjimek),
 • u dané osoby nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka.

Pravidelné lékařské prohlídky

Po dobu nouzového stavu platí též výjimka z provádění periodických lékařských prohlídek. Z toho plyne, že zaměstnavatel je nemusí zajišťovat a provádět.