Chcete zlepšit úroveň bezpečnosti práce ve vaší firmě? Přečtěte si ucelený článek o řízení rizik BOZP. Zahrnuje např. metody vyhledávání, hodnocení a posouzení, nastavení a akceptaci preventivních opatření, vedení dokumentace, informování zaměstnanců, sledování, kontrolu a další. 

Obsah článku:

 • Co je řízení rizik BOZP?
 • Zpracování rizik BOZP krok za krokem
  • Vyhledávání rizik
   • Analýza rizik
   • Identifikace rizik
   • Hodnocení – posouzení rizik
  • Akceptace opatření – snižování rizika
  • Vedení dokumentace BOZP
  • Informování o rizicích
  • Sledování a kontrola rizik
 • Metody hodnocení rizik
 • Zákonné požadavky týkající se řízení rizik BOZP

Co je řízení rizik BOZP?

Řízení rizik BOZP je disciplína zabývající se analýzou, minimalizací, sledováním a kontrolou pravděpodobnosti nebo dopadu mimořádných či kritických událostí na pracovišti, jako jsou havárie, pracovní úrazy, požáry apod. Je to základní stavební kámen bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zcela zásadně ovlivňuje její kvalitu a úroveň ve firmě či organizaci.

Řízení rizik BOZP velmi úzce navazuje také na požární ochranu a další související obory týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Výstup z této analýzy se používá pro nastavení a úpravy pracovních postupů a procesů, zejména pak přijímání bezpečnostních opatření, která pomáhají snižovat pravděpodobnost vzniku havárie, pracovního úrazu a dalších mimořádných událostí.

Řízení rizik BOZP zahrnuje tyto procesy:

 • Vyhledávání rizik
  • Analýza rizik
  • Identifikace rizik
  • Hodnocení – posouzení rizik
 • Akceptace opatření – snižování rizika
 • Vedení dokumentace BOZP
 • Informování o rizicích
 • Sledování a kontrola rizik


Zpracování rizik BOZP krok za krokem

Metod, jak vyhledávat rizika, je celá řada. Níže uvedený postup je sice považován za obecně známý a doporučovaný, avšak je nutné přihlížet k tomu, pro jaký provoz bude použit – technologie, pracovní postupy, stroje a zařízení, výskyt nebezpečných látek atd. Podle toho je možné zvolit další individuální postupy a vše vzájemně kombinovat. Více informací se dočtete v odstavci “Metody hodnocení rizik” tohoto článku.

Vyhledávání rizik

Prvním krokem při zpracování rizik je jejich vyhledávání. Postupujte tak, abyste detailně poznali všechny kouty pracoviště mezi nimiž se mohou skrývat nebezpečné faktory, které by mohly být příčinou pracovního úrazu a jiného neštěstí.

Nastudujte si průvodní a provozní dokumentaci, ale také místní provozní bezpečnostní předpisy všech technických zařízení, strojů a přístrojů. V těchto dokumentech najdete informace týkající se toho:

 • jak se má se zařízením manipulovat a zacházet,
 • jak se mají provádět montáže, opravy, údržby, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize,
 • kdy proběhla poslední nebo mimořádná revize a kdy kontrola technických zařízení, strojů a přístrojů,
 • jak se mají provádět pracovní a technologické postupy při používání zařízení,
 • jaká jsou pravidla pohybu pracovníků a zařízení na pracovišti.

Zdroj: DokumentaceBOZP.cz  – Průvodní a provozní dokumentace a místní provozní bezpečnostní předpis technických zařízení, strojů a přístrojů

Sledujte technologické a pracovní postupy. Zaměřte se na konkrétní pracovní činnosti zaměstnanců a hledejte chyby, které by jim, ale i ostatním osobám, mohly způsobit zranění. Položte si otázky tipu:

 • Jsou všechny stroje seřízené?
 • Dělají se pravidelné revize?
 • Používají všichni správné OOPP?
 • Dodržují všichni své povinnosti vůči BOZP a PO?
 • Dělá sledovaný pracovník svou práci bezpečně?

Promluvte si se zaměstnanci a ukažte jim, že vám záleží na jejich zdraví. Buďte otevření, aby vám toho řekli co nejvíc. Můžete se od nich totiž dozvědět hodnotné informace. Získejte odpovědi na tyto otázky:

 • Cítí se při práci bezpečně?
 • Kde vidí rizika a nebezpečné faktory?
 • Co by z hlediska BOZP chtěli změnit?
 • Jak postupují při konkrétní činnosti?
 • Jaké používají ochranné prostředky?
 • Mají nějaké zdravotní problémy způsobené prací?

Dělejte vyhledávání rizik pravidelně, zejména pak v provozech, které jsou náročnější na bezpečnost, například se tam vyskytují nebezpečné látky, je v nich větší výskyt rizik nebo častější změny v pracovních či technologických postupech.

Analýza rizik

Zpracujte všechny dostupné informace, které jste získali v první fázi, tedy při vyhledávání rizik. Systematicky zpracujte informace získané z průvodní a provozní dokumentace a z místních provozních předpisů, vyhodnoťte odpovědi zaměstnanců atd. Tyto informace budete později potřebovat pro identifikaci rizik.

Identifikace rizik

Nyní, když známe potenciální rizika na pracovišti, která mohou ohrožovat zdraví a životy zaměstnanců, je potřeba je identifikovat. V praxi to znamená, že musíte zjistit:

 • Co přesně představuje dané riziko?
 • Kdo je vystaven riziku?

Zapojte do identifikace rizik zaměstnance, ale můžete přizvat i externí nezávislé poradce, jejichž úkolem bude odhalit skrytá nebezpečí, zdroje pracovních úrazů, požárů, havárií a jiných mimořádných událostí.

Zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do identifikace rizik musí všechna pochybení a odhalená nebezpečí zapisovat nebo hlásit osobě, která zpracovává jejich posouzení. Pokud jsou přítomni i poradci, ti většinou pozorují a zapisují nebo odškrtávají seznam otázek.

Rizika lze identifikovat následujícím způsobem:

 • Stanovte relevantní rizika – tzn. ta, která způsobují zranění nebo nemoc.
 • Definujte zdroje rizik – příčiny.
 • Stanovte nebezpečné podmínky – to jsou takové podmínky, které společně s nebezpečnými faktory představují nebezpečí pro zaměstnance.
 • Zhodnoťte možnosti výkonu jednotlivých skupin – individuální možnosti zaměstnanců nebo skupin pracovníků, např. mladistvé osoby, těhotné ženy, invalidové apod.
 • Shromážděte všechny informace týkající se nebezpečných faktorů na daném pracovišti. Čtěte legislativu, standardy, bezpečnostní předpisy, technické dokumenty apod.

Hodnocení – posouzení rizik

Úkolem třetí fáze je rizika zhodnotit či posoudit, tzn. zjistit a určit, jak závažná jsou a jak moc mohou ohrožovat zdraví a životy lidí. Jedná se o odhad kombinace pravděpodobnosti vzniku škody a její závažnosti.

Analytik, který bude hodnocení provádět, musí být znalý a zkušený v daném oboru. Musí znát technologické a pracovní postupy a stanovit, zda je riziko možné přijmout či nikoliv. Pokud není možné ho přijmout, stanoví opatření, která povedou k odstranění rizika nebo alespoň jeho snížení na minimum.

Při hodnocení rizika použijte následující faktory:

 • Určete rozsah odpovídající pravděpodobnosti rizika. Použijte k tomu kvantitativní nebo kvalitativní stupnici.
 • Zvažte pravděpodobné důsledky, které může riziko způsobit.
 • Stanovte dopad rizika.
 • Vyhodnoťte s co největší přesností, jaký bude odhad rizika.

Rizika poměřujte s ohledem na jejich potenciální dopad. Následně stanovte priority. Při zjišťování dopadu rizika použijte tyto faktory:

 • Jaká je povaha rizika?
 • Může dojít k pracovnímu úrazu?
 • Jaký je rozsah rizika ve spojení se závažností jeho výskytu?
 • Kdy a na jak dlouho se může dopad rizika projevit v pracovním procesu?

Pro odhad rizika můžete použít buď kvantitativní nebo kvalitativní stupnici.

 • Kvantitativní faktory zahrnují např.:
  • četnost a pravidelnost expozice,
  • hodnota naměřené expozice nebo množství látky,
  • úmrtnost či onemocnění v důsledku expozice.

Prostřednictvím kvantitativních a kvalitativních faktorů lze velmi detailně posoudit či odhadnout rizika. Pokud je možné expozici vyčíslit nějakou hodnotou, musíte ji kvantifikovat. 

Kvantitativní odhad se odvíjí od jeho povahy, možnosti ho změřit, ale také vhodných kritérií či norem, které představují:

 • periodické opakování expozice – zjistíte pomocí dříve naměřených hodnot nebo v záznamech o mimořádných událostech,
 • předpoklad expozice – pravděpodobnost, že dojde k mimořádné události,
 • následky expozice – co může expozice způsobit (pracovní úraz, smrt, nemoc z povolání, trvalá invalidita, škoda na majetku apod.).

Kvalitativní odhad rizika je subjektivní posuzování a v mnoha případech má různé výklady. Metod a nástrojů, jak ho určit, je celá řada. Použít můžete například klasickou matici pro kvalitativní odhad.

 • Kvalitativní faktory zahrnují např.:
  • zdravotní účinky v důsledku expozice,
  • přibližnou frekvenci účinků expozice,
  • zdroj nebezpečí.

Pro jednoduché hodnocení rizika můžete použít základní pěti-bodovou metodu, při níž se kritéria hodnotí od 1 do 5. Čím menší riziko, tím menší číslo a naopak. Abyste mohlo číselně riziko ohodnotit, vynásobte hodnoty pravděpodobnosti a zdroje.

Pravděpodobnost rizikaNásledky zdroje rizika
1 – nahodilá1 – poranění bez pracovní neschopnosti
2 – nepravděpodobná2 – absenční úraz s pracovní neschopností
3 – pravděpodobná3 – vážnější úraz s hospitalizací
4 – velmi pravděpodobná4 – těžký úraz s trvalými následky
5 – trvalá5 – smrtelný úraz

Až budete mít zpracovaný odhad rizika, musíte udělat jeho hodnocení, tzn. zjistit, je-li riziko přijatelné či nikoliv a existuje-li nějaký standard, který je možné přijmout, případně, zda je potřeba riziko snížit na minimum. Pokud riziko není možné přijmout, musíte přijmout opatření pro jeho snížení.

Podle níže uvedené metodické tabulky můžete zjistit hodnotu rizika a druh opatření.

Riziko (R)Bezpečnostní opatření
R je menší než 15přijatelná úroveň rizika
R v rozsahu 15 – 75riziko vyžaduje zvýšenou pozornost
R v rozsahu 75 – 150riziko je nutné odstranit v termínu dle charakteru jeho nebezpečí
R větší než 150riziko vyžaduje okamžité odstranění

Mohlo by vás zajímat: Dynamické hodnocení rizik. Zkuste hledat rizika BOZP jinak než obvykle

Akceptace opatření – snižování rizika

Jakmile odhalíte a posoudíte rizika na pracovišti, vaším dalším cílem je jejich snížení. Musíte najít nebo vytvořit metodu či postup, který dokáže rizika minimalizovat. Zde je několik možností, jak toho docílit:

 • optimalizovat pracovní postup tak, aby nebyl nebezpečný,
 • vyhýbat se riziku a nedopustit, aby došlo k jeho účinnosti,
 • zamezit přenosu rizika a zabránit jeho vzniku.

Rizika na pracovišti můžete efektivně snižovat pomocí následujících opatření:

 • odstranění rizika, pokud je to možné,
 • náhrada rizikové expozice, např. výměna látky za jinou bezpečnější,
 • technické řešení, např. změna postupu, instalace odvětrávání apod.,
 • osobní řešení, např. školení zaměstnanců v BOZP, používání OOPP apod.

Můžete ale použít i další opatření, jako např.:

 • zkrácení expozice na přijatelnou dobu či hodnotu,
 • častější střídání pracovníků,
 • zlepšení čistoty a hygieny,
 • dohled nad zdravotním stavem zaměstnanců,
 • monitorování pracoviště apod.

Přijměte tedy opatření pro snížení nebo úplné odstranění bezpečnostního rizika a vytvořte si plán. Vypracujte si registr rizik, který bude detailně popisovat všechna důležitá opatření a konkrétní postupy.

Co je registr rizik?

Registr rizik je seznam či databáze rizikových faktorů, které se mohou vyskytovat na pracovišti. Do registru se zapisují všechna identifikovaná a potenciální rizika. Každé riziko musí být ohodnoceno stupněm nebezpečí a doplněno o opatření, které povede k jeho snížení. Rizika se hodnotí podle:

 • pravděpodobnosti ohrožení (P),
 • následku ohrožení (N),
 • názoru hodnotitelů (H).

Míru rizika vypočítáte jednoduchým vynásobením těchto faktorů. Výslednou hodnotou by mělo být číslo, které se označuje (R). To následně zařadíte do kategorie I. až V.

Podívejte se na jednoduchý registr rizik, abyste si udělali představu.

Jednoduchý registr rizik BOZP - ukázka

Mohlo by vás zajímat:

Udělejte si lepší představu: Jak se dělá hodnocení rizika azbestu + šablona ke stažení zdarma

Vedení dokumentace BOZP

Abyste mohli účinně řídit rizika na pracovišti, musíte vše velmi pečlivě dokumentovat. Shromažďujte všechny materiály, dokumenty a informace týkající se řízení rizik. Doporučujeme si vše zapisovat a vytvořit si přehlednou dokumentaci obsahující popis celého procesu včetně případné aktualizace dat.

Dokumentace by měla obsahovat všechny výše uvedené části včetně přijatých opatření. Dostáváme se tak znovu k registru rizik, který hraje zásadní roli efektivního fungování managementu BOZP.

Tip: Pro efektivní vedení dokumentace BOZP můžete použít on-line nástroj BOZP-SYSTEM od firmy CRDR. Podívejte se jak funguje a kolik času vám může ušetřit. Vyzkoušejte ho zdarma!

On-line nástroj BOZP-SYSTEM od firmy CRDR

Informování o rizicích

Informovanost je jedním z dalších velmi důležitých faktorů v řízení rizik BOZP. Všechno, co uděláte v řízení rizik, bude k ničemu, pokud o tom řádně neinformujete všechny dotčené strany.

O zjištěných rizicích na pracovišti neprodleně informujte všechny:

 • zaměstnance,
 • dodavatele,
 • odběratele,
 • externí pracovníky,
 • ostatní osoby pohybující se na pracovišti.

Doporučujeme řízení rizik zavést také do školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Všechny důležité informace můžete svým zaměstnancům sdělit i touto cestou.

Sledování a kontrola rizik

Dostáváme se k poslední fázi. Zde však řízení rizik nekončí, ale začíná. Rizika totiž nestačí jen vyhledat, posoudit a přijmout opatření. Rizika je nutné i nadále sledovat, kontrolovat a aktualizovat. Vaším cílem je prověřit, zda se dodržují nastavená opatření a zda fungují či nikoliv.

 • Stanovte si termíny pravidelných kontrol rizik.
 • Zkontrolujte, zda jsou přijatá opatření efektivní.
 • Prověřte, zda se neobjevila nová rizika.
 • Hlídejte, zda:
  • nedošlo ke změně technologického nebo pracovního postupu.
  • nedošlo ke změně organizace práce,
  • se na pracovišti nezměnili pracovní podmínky, např. nové zařízení apod.
Sledování a kontrola rizik BOZP na pracovišti

Pokud došlo v průběhu času k nějakým změnám, přibyly nové stroje, přijali jste nového zaměstnance nebo třeba vzniklo nové riziko, aktualizujte dokumentaci a přijměte nová opatření. Takto postupujte stále dokola. Proces řízení rizik je proces neustálý a nikdy nekončící.

Také sledování a kontrola rizik by měla být řádně zdokumentována. Zapište do ní všechny informace včetně toho, zda bylo za předem stanovených požadavků dosaženo snížení či úplná eliminace potenciálních rizik. Dokumentaci pak zařaďte do školení BOZP.

Metody hodnocení rizik

Hodnocení rizik lze provádět na základě celé řady metod. Metodu zvolte podle toho, o jaký se jedná provoz či obor, jaké jsou použité technologie a pracovní postupy. Jednotlivé metody můžete také zkombinovat.

 1. Jednoduchá metoda HSE
 2. Kontrolní seznam – Checklist
 3. Bezpečnostní kontrola – audit
 4. Metoda What if – co se stane když
 5. Metoda JBM
 6. Metoda BOMECH
 7. Metoda ZHA – Zürich Hazard Analysis
 8. Metoda HRA – analýza lidské spolehlivosti
 9. Metoda PHA – předběžná analýza ohrožení
 10. Metoda CCA – analýza příčin a dopadů
 11. Metoda FMEA – analýza selhání a jejich dopadů
 12. Metoda PSA – pravděpodobnostní hodnocení
 13. Metoda RR – relativní klasifikace
 14. Metoda ETA – strom událostí
 15. Metoda FTA – strom poruch
 16. Metoda QRA – analýza kvantitativních rizik procesu
 17. Metoda HAZOP – analýza ohrožení a provozuschopnosti
 18. Metoda FL-W – mlhavá logika verbálních výrobků

Více informací o jednotlivých metodách se dočtete v článku Metody a způsoby hodnocení rizik na pracovišti

Zákonné požadavky týkající se řízení rizik BOZP

 • § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, který ukládá zaměstnavateli povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. V souvislosti s tím musí vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat taková opatření, která povedou k jejich odstranění nebo minimalizaci.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
 • § 9 zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií, nařizuje provozovatelům objektů, kteří jsou zařazeni do skupiny A nebo B, provést posouzení rizik závažné havárie pro účely zpracování bezpečnostního programu či zprávy.
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2015 Sb. o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku upravuje způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah.


Zdroje:

 • zsbozp.vubp.cz
 • DokumentaceBOZP.cz
 • BOZP.cz
 • SkoleniBOZP.cz