Jste majitel nebo provozovatel výtahu nebo se hlouběji zajímáte o problematiku pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů? Připravili jsme pro vás výčet norem a souhrn informací o termínech, požadavcích a rozsahu prohlídek a zkoušek výtahů, které byste určitě měli znát.

Obsah článku:

 1. Důležité normy – ČSN
 2. Odborné prohlídky výtahů
  1. Termíny odborných prohlídek výtahů
  2. Požadavky na odborné prohlídky výtahů
  3. Kontrola provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů
 3. Zkoušky výtahů
  1. Zkouška výtahu po podstatných změnách
   1. Rozsah zkoušky po podstatných změnách
  2. Zkouška výtahu po opravě
  3. Odborná zkouška výtahu
   1. Termíny odborných zkoušek
   2. Rozsah odborné zkoušky

1. Důležité normy – ČSN

Všechny výtahy a jiná zdvihací zařízení pro dopravu osob nebo osob a nákladů je nutné udržovat v perfektním a bezpečném stavu. Proto je nutné je pravidelně kontrolovat a zkoušet. Termíny, požadavky a rozsahem kontrol a zkoušek těchto výtahů se zabývají následující normy:

 • ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů,
 • ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu,
 • ČSN 27 4007 – Změna Z1,
 • ČSN 27 4011 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

2. Odborné prohlídky výtahů

Odborná prohlídka výtahu zahrnuje vyzkoušení všech jeho bezpečnostních prvků, komponent a dalších zařízení, které může výtah mít. Cílem je posoudit, v jakém stavu výtah aktuálně je. U výtahů, které jsou určeny pro dopravu osob nebo nebo nákladů, se odborné prohlídky provádějí v následujících intervalech a lhůtách.

Odborné prohlídky výtahů

2.1. Termíny odborných prohlídek výtahů

Výtah, který je určený pro přepravu osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti.

Kategorie I. – Výtahy uvedené do provozu po 1. 4. 1999Kategorie II. – Výtahy uvedené do provozu před 1. 4. 1999
Odborná prohlídka každé 3 měsíceOdborná prohlídka každé 2 měsíce

Výtah, který je určený pro přepravu osob a nákladů v budovách, které používají převážně uživatelé budovy a veřejnosti je přístup omezen.

Kategorie I. – Výtahy uvedené do provozu po 1. 4. 1999Kategorie II. – Výtahy uvedené do provozu před 1. 4. 1999
Odborná prohlídka každé 4 měsíceOdborná prohlídka každé 3 měsíce

2.2. Požadavky na odborné prohlídky výtahů

 • Odborné prohlídky výtahů provádí vždy odborný servisní technik, který k tomu má oprávnění.
 • V případě, že u výtahu, který je zařazen do kategorie II., byla odhalena provozní rizika, která spadají do úrovně vysokých rizik podle přílohy B ČSN 27 4007 (např. přítomnost škodlivých materiálů, omezený přístup pro hendikepované apod.), jsou pro tyto výtahy platné termíny, jež jsou uvedené v kategorii I.
 • U malých nákladních výtahů a výtahů, které jsou určené pouze pro přepravu nákladů, se odborné prohlídky dělají jednou za 6 měsíců.
 • V případě, že není k dispozici servisní plán, který by měl dodat výrobce výtahu, a který určuje plán údržby, rozsah prohlídek a požadavků na monitorovací systém, je nutné odborné prohlídky dělat podle přílohy C – ČSN 27 4002:2018.
 • U výtahů, které mají nainstalované monitorovací zařízení, je možné dělat vybrané prohlídky pomocí tohoto zařízení. Je však nutné dodržovat následující podmínky:
  • musí být k dispozici servisní plán výtahu,
  • musí být pravidelně ověřována funkčnost monitorovacího zařízení,
  • prohlídka nesmí zahrnovat fyzické úkony na výtahu,
  • prohlídku pomocí monitoringu je nutné vložit mezi dvě fyzicky provedené prohlídky výtahu,
  • vyhodnocení prohlídky musí vždy provádět odborný servisní technik,
  • výsledná data musí být vyhodnocena ve stanovených lhůtách dle tabulky termínů odborných prohlídek,
  • výsledek prohlídky musí být ihned po vyhodnocení k dispozici vlastníkovi výtahu, případně pověřené osobě.

2.3. Kontrola provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů

Zapomenout bychom neměli ani na kontrolu provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů, které spadají do požárně bezpečnostních zařízení (PBZ).

 • U těchto druhů výtahů se kontroly provozuschopnosti provádějí minimálně 1 x ročně.

Kontroly mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby (OZO) nebo technici požární ochrany, kteří jsou držiteli osvědčení od Ministerstva vnitra ČR. Důležité je také dodat, že i když kontroly evakuačních a požárních výtahů provádí OZO nebo požární technik, vždy za ně zodpovídá majitel nebo provozovatel budovy.

3. Zkoušky výtahů

Zkoušky výtahů zahrnují zkoušky po podstatných změnách, zkoušky po opravě výtahu a odborné zkoušky. Zkoušky obecně zahrnují kontrolu technické dokumentace, zkoušení funkčnosti a provozních vlastností, zkoušení elektrického zařízení, analýzu výskytu provozních chyb, vyhodnocení stavu s návrhem na odstranění nedostatků a závad a v neposlední řadě také informování vlastníka nebo provozovatele výtahu o jeho skutečném a aktuálním stavu.

Zkoušky výtahů

3.1. Zkouška výtahu po podstatných změnách

Jak už ze samotného názvu vyplývá, tato zkouška se provádí po podstatné změně výtahu. To znamená, že zkouška se musí provést např. po:

 • změně technických parametrů,
 • změně bezpečnostních komponent,
 • změně nebo výměně částí výtahu,
 • úpravě stavební části výtahu nebo výtahových prostor.

Celý seznam podstatných změn výtahů je uveden v ČSN 27 4011 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

3.1.1. Rozsah zkoušky po podstatných změnách

Rozsah zkoušky výtahu po podstatných změnách pro výtahy k dopravě osob nebo osob a nákladů určuje:

 • ČSN EN 81-20,
 • ČSN EN 81-50.

Rozsah zkoušky výtahu po podstatných změnách pro malé nákladní výtahy určuje:

 • příloha E z ČSN EN 81-3+A1.

Rozsah zkoušky výtahu po podstatných změnách pro ostatní výtahy:

 • Ostatní výtahy se po podstatných změnách zkouší podle rozsahu, který určuje zkušební technik autorizované servisní firmy. Ten využije náplň zkoušky po ukončení montáže dle přílohy A – Díl 2/3 ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů.
 • U výtahů, u kterých došlo ke změně technických parametrů nebo změně bezpečnostních komponent, zkoušku zajišťuje servisní firma, která tyto změny provedla, a to u inspekčního orgánu (čl. 4.1 ČSN 27 4011).
 • Zkouška po ostatních podstatných změnách se provádí v rozsahu podle čl. 5.1.1 ČSN 27 4011, a to se zaměřením na provedenou změnu nebo změnou dotčenou část. Opět tuto zkoušku může provádět jen zkušební servisní technik servisní firmy, která změny provedla.

3.2. Zkouška výtahu po opravě

Zkouška výtahu po opravě zahrnuje ověření funkčnosti opravené nebo vyměněné části. Provádí ji technik servisní firmy, která opravu zajistila. Žádné konkrétní termíny nejsou stanoveny, protože zkouška se provádí po jakékoliv i sebemenší opravě.

3.3. Odborná zkouška výtahu

Odborná zkouška ověřuje funkčnost a způsobilost výtahů, které jsou v provozu. Obsahuje celou řadu dílčích úkonů, jejichž cílem je posoudit, zda konkrétní naměřené hodnoty jsou pro provoz výtahu vyhovující či nikoliv. Při odborné zkoušce elektrického výtahu se zkouší například:

 • zařízení proti přetížení,
 • pohyblivá podlaha,
 • koncový vypínač,
 • omezovač rychlosti,
 • zachycovač klece,
 • trakční schopnost,
 • brzdové zařízení,
 • nouzová signalizace,
 • a další části viz. Příloha A v ČSN 27 4007.

3.3.1. Termíny odborných zkoušek

První odborná zkouška se dělá v závislosti na datum uvedení výtahu do provozu, případně na datum, kdy byla provedena poslední odborná zkouška. Termíny lze překročit maximálně o šest měsíců a jsou stanoveny následovně:

 • výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů – 1x za 3 roky,
 • výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy – 1x za 6 let.

3.3.2. Rozsah odborné zkoušky

Rozsah odborné zkoušky stanovuje protokol o odborné zkoušce, jehož vzor naleznete v příloze A ČSN 27:4007. Zkoušku provádí vždy zkušební technik servisní firmy. Jeho úkolem je na základě vyhodnocení výsledků odborné zkoušky stanovit resumé o provozní způsobilosti výtahu, a to bez ohledu na bezpečnostní úroveň výtahu. Ta je totiž na inspekčním orgánu.