Bezpečnost práce ve školských zařízeních je velmi náročná disciplína zahrnující celou řadu témat. Vybrali jsme pro vás v tomto článku ty, které podle nás nejvíce ovlivňují úroveň ochrany, zdraví a celkové bezpečnosti studentů, žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Přečtěte si 8 nejdůležitějších povinností, které má ředitel školy v oblasti BOZP.

 1. Vyhledávání a prevence rizik
 2. Evidence pracovních úrazů
 3. Školení BOZP
 4. Dokumentace BOZP
 5. Revize strojů a zařízení
 6. Dodržování hygienických požadavků
 7. Poskytování OOPP
 8. Zařazení BOZP do vzdělávacího programu

1. Vyhledávání a prevence rizik

Vyhledávání a prevence rizik je jedním ze základních stavebních kamenů pro zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Tato povinnost je zakotvena v § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Podle tohoto zákona je ředitel školy v oblasti BOZP povinen:

 • neustále vyhledávat rizika – nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek,
 • vyhledávat příčiny a zdroje nebezpečných rizik,
 • na základě zjištění vyhledávat a hodnotit význam rizika,
 • přijímat opatření, která rizika odstraní nebo minimalizují do nižší kategorie,
 • pravidelně kontrolovat úroveň BOZP,
 • pravidelně kontrolovat stav výrobních a pracovních prostředků,
 • pravidelně kontrolovat vybavení školy,
 • pravidelně kontrolovat úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek,
 • dodržovat metody a způsob zjišťování a hodnocení rizikových faktorů.

Nezapomeňte: Ředitel školy by neměl zapomenout také na to, že pokud není možné rizika odstranit, je povinen vyhodnotit a přijmout taková opatření, která povedou k omezení jejich dalšího působení tak, aby došlo alespoň k jejich minimalizaci. Celé řízení rizik je nutné vést v dokumentaci BOZP, ke které se ještě dostaneme.

Mohlo by vás zajímat: Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích

2. Evidence pracovních úrazů

Ředitel školy má povinnost evidovat všechny úrazy, které se staly na půdě školy nebo mimo ni v době vyučování. V tomto ohledu má úplně stejné povinnosti, jako jakýkoliv podnikatel, zejména pak:

 • objasnit příčiny a okolnosti úrazu,
 • vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech,
 • vyhotovit záznam o úrazu a vést dokumentaci úrazů,
 • ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam stanoveným orgánům a institucím,
 • přijmout opatření proti opakovanému vzniku úrazu,
 • vést evidenci zaměstnanců, kterým byla uznána nemoc z povolání,
 • minimalizovat rizikové faktory vyvolávající nemoci z povolání.

Mohlo by vás zajímat: Detailněji se o povinnostech ředitele školy při pracovních úrazech dočtete v § 105 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu řeší Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Přečtěte si: Jednoduchý a rychlý návod, jak postupovat při pracovním úrazu

3. Školení BOZP

Kurzy BOZP pro učitele a ostatní zaměstnance

Ředitel školy má vůči svým zaměstnancům z hlediska bezpečnosti práce úplně stejné povinnosti, jako jakýkoliv jiný zaměstnavatel. Je povinen zajistit všem zaměstnancům školy školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplní jejich odborné předpoklady týkající se pedagogické činnosti a budou se vzrahovat k potenciálním rizikům, s nimiž mohou přijít při výkonu svého povolání do styku. V oblasti bezpečnosti práce se často používá také výraz profesní doplňky k obecnému školení BOZP.

Jaké předpisy k zajištění BOZP by měly být ve školení zaměstnanců?

 • předpisy na ochranu života a zdraví,
 • hygienické a protiepidemické předpisy,
 • technické normy,
 • dopravní předpisy,
 • stavební předpisy,
 • technické předpisy a dokumenty,
 • předpisy týkající se hořlavých, chemických a jiných škodlivých látek.

Obsah a termíny pravidelného školení zaměstnanců v BOZP, stejně jako způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace o absolvovaném školení, jsou čistě na řediteli školy. Měl by ale vždy dobře zvážit povahu rizika a jeho závažnost a podle toho zvolit vhodný obsah a pravidelnost opakování. Čím jsou rizika větší, tím častěji by se mělo školení opakovat.

Kurzy BOZP pro studenty a žáky

Studenti, žáci a zákonní zástupci dětí a nezletilých mají povinnost dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny stanovené školou a týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti. Také oni se musí zúčastnit pravidelného školení bezpečnosti práce. Takové školení by měl provádět třídní učitel, a to vždy na začátku školního roku. Chybí-li některý z žáků, je nutné ho proškolit dodatečně.

Studenti by měli být proškoleni nejen v obecné rovině bezpečnosti, například při tělocviku, ale také v odborných předmětech, jako je fyzika, chemie, zahradnictví, dílny apod. Měli by být seznámeni a poučeni, kde je lékárnička pro první pomoc, kde jsou hasicí přístroje, únikové východy, vypínače, hlavní uzávěry apod. Žáky je nutné školit také před každým odjezdem na školní výlet, lyžařský či plavecký kurz atd.

Mohlo by vás zajímat: Vše o školení bezpečnosti práce pro školu + osnova školení BOZP pro učitele i žáky

4. Dokumentace BOZP

Zaměstnavatel, v tomto případě ředitel školy, má povinnost vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci k zajištění BOZP. Ta by měla obsahovat při nejmenším následující dílčí dokumenty:

 • kniha úrazů a záznamy o pracovních úrazech (§ 105 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, § 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů),
 • evidence uznaných nemocí z povolání (§ 105 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce),
 • seznam OOPP – osobních ochranných pracovních prostředků (článek 7 v Metodických pokynech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žák a studentů),
 • evidence pracovní doby a přesčasů (§ 96 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce),
 • záznamy o absolvovaném školení BOZP zaměstnanců, které slouží jako důkaz pro kontrolní orgány,
 • doklady o pravidelných prověrkách BOZP (§ 108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce),
 • školní řád a vnitřní řád školského zařízení (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon),
 • a další dokumenty, o kterých se můžete dočíst v článku Co obsahuje dokumentace BOZP? Přehled toho nejdůležitějšího.

Tip: Zajištění BOZP ve školství externím dodavatelem

5. Revize strojů a zařízení

Ve škole se nachází celá řada strojů a zařízení, které podléhají zákonným požadavkům stanovujícím pravidelné kontroly a revize. Ředitel školy by si měl zajistit seznam všech těchto strojů a zařízení a pravidelně hlídat, zda není potřeba provést kontrolu stavu nebo revizi.

6. Dodržování hygienických požadavků

Ve školách platí zvláštní hygienické požadavky, které též velmi úzce souvisí s bezpečností a ochranou zdraví dětí. Jedná se o dodržování podmínek, které se týkají například osvětlení, mikroklimatických podmínek, úklidu, výměny lůžkovin apod. 

Nejdůležitější povinnosti ředitele školy v této oblasti se dočtete ve Vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

7. Poskytování OOPP

Každý zaměstnavatel je povinen, pokud je to potřeba, poskytovat svým zaměstnancům OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky, které zahrnují například pracovní rukavice, ochranné brýle, obličejové štíty, respirátory, zástěry a další. Stejně tak tomu je i ve školství. Ředitel školy by měl OOPP v případě potřeby poskytnout nejen učitelům a ostatním zaměstnancům školy, ale také studentům a žákům.

Mohlo by vás zajímat: OOPP – poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

Studentům a žákům musí škola osobní ochranné pracovní prostředky poskytnout při vzdělávání a souvisejících činnostech v případě, že to vyžaduje ochrana jejich zdraví a života. Ředitel školy musí na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek pracoviště zajistit zpracování seznamu OOPP, na jehož základě je bude žákům a studentům poskytovat.

8. Zařazení BOZP do vzdělávacího programu

Ředitel školy by měl zařadit do vzdělávacího programu také témata, prostřednictvím kterých seznámí žáky s nebezpečím, které může ohrožovat jejich zdraví a životy. Taková výuka by měla být součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a vyváženému stavu tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o témata shrnující například poskytování první pomoci v případě úrazu, předcházení úrazům, pochopení rizik, ochranu zdraví v mimořádných situacích, prevenci před sexuálním zneužíváním atd.

Doporučujeme se zabývat také zpracováním bezpečnostních pravidel pro tělovýchovu a výcvikové kurzy. Je to další důležitý faktor pro co nejlepší zajištění bezpečnosti žáků a studentů školy. Zaneste do školního řádu také základní pravidla BOZP.


Mohlo by vás zajímat: 

BOZ a BOZP ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy

Článek obsahuje tato témata:

 • Složitost BOZP vs. technická náročnost
 • Odpovědnost školy za žáka dle zákona
 • Informovanost o BOZ dle věku dětí
 • Školení žáků v případě rizika
 • Povinnosti BOZ ze strany žáka
 • Zásady pro zajištění BOZP ve školách

Bezpečnost práce pro vysoké školy. Požadavky na BOZP, povinnosti a rizika