Nouzové bezpečnostní sprchy a stanice pro vyplachování očí, jako jsou oční vymývačky, oční sprchy nebo vyplachovací láhve očí, jsou nedílnou součástí bezpečnostního vybavení každé chemické laboratoře, ale i jiných provozů, ve kterých se manipuluje s nebezpečnými chemickými látkami, které mohou zasáhnout pracovníka a vážně poškodit jeho zdraví. Pro provozy, které musí bezpečnostní sprchy zajistit, jsme připravili ucelený přehled nejdůležitějších informací.

Obsah článku:

 • Legislativní požadavky – povinnosti zaměstnavatele
  • ČSN EN 15154-(1-6)
  • Standard ANSI / ISEA Z358.1
 • Důležitost bezpečnostních sprch a vymývaček očí
 • Správný výběr bezpečnostních sprch
  • Tělní nouzová sprcha
  • Oční vymývačka a sprcha
  • Vyplachovací láhev očí
  • Kombinovaná oční a tělní sprcha
  • Další důležité požadavky na výběr
   • Výskyt nebezpečných látek na pracovišti
   • Počet pracovníků v oblasti s nebezpečnou látkou
   • Osamocení pracovníci
   • Kvalita proplachovací kapaliny
   • Neutralizovaná řešení
 • Umístění nouzových sprch na pracovišti
 • Doba oplachování/proplachování
 • Teplota vody pro vyplachování očí
 • Kontrola a údržba bezpečnostních sprch

Legislativní požadavky – povinnosti zaměstnavatele

Povinnost zaměstnavatele zajistit na pracovišti bezpečnostní sprchy a oční vymývačky pro své zaměstnance není přímo stanovena žádným zákonem. Nicméně zaměstnavatel je dle § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). Z toho plyne, že pro některé zaměstnavatele povinnost zajistit bezpečnostní sprchy platí.

Příklad: Jedná-li se o pracoviště, kde se manipuluje s nebezpečnými chemickými látkami, které mohou zasáhnout kůži nebo oči pracovníka a způsobit mu pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen na základě předem zpracovaného registru rizik (analýzy a posouzení rizik) přijmout opatření, která takovou událost eliminují nebo minimalizují či zmírní její následky. Jedním z takových opatření je pak zajištění bezpečnostních sprch a očních vymývaček na pracovišti.

ČSN EN 15154-(1-6)

Bezpečnostními sprchami pro první pomoc se dále zabývají ČSN určené zejména pro jejich výrobce. Při výběru bezpečnostních sprch vždy trvejte na tom, aby výrobek splňoval tyto normy:

 • ČSN EN 15154-1 – Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře
 • ČSN EN 15154-2 – Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí
 • ČSN EN 15154-3 Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní síť
 • ČSN EN 15154-4 – Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť
 • ČSN EN 15154-5 – Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře
 • ČSN EN 15154-6 – Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích

Standard ANSI / ISEA Z358.1

Norma ANSI Z358.1-2014 stanovují univerzální a minimální požadavky na výkon a použití bezpečnostních sprch a očních vymývaček určených k ošetření očí, obličeje a těla osoby, která byla vystavena nebezpečným materiálům a chemikáliím.

Kromě požadavků na výkon a použití poskytuje norma ANSI Z358.1 také jednotné požadavky na zkušební postupy, školení zaměstnanců a údržbu proplachovacího zařízení. Norma definuje také požadavky na design, umístění, teplotu vody, správnou funkčnost a používání.

Důležitost bezpečnostních sprch a vymývaček očí

Prvních 10 až 15 sekund po vystavení nebezpečné látce, zejména korozivní, je kritických. Zpoždění první pomoci, dokonce i na několik sekund, může způsobit vážné zranění.

Bezpečnostní nouzové sprchy a výplachové stanice zajišťují dekontaminaci přímo na místě pracovního úrazu. Zbaví zasaženého nebezpečných látek, které mu mohou způsobit velmi vážná zranění.

K náhodným chemickým expozicím může dojít i při dobré technické kontrole a bezpečnostních opatřeních. Může se stát, že dojde k úrazu i přesto, že zaměstnanec použil ochranné pracovní prostředky, jako jsou brýle, obličejový štít apod. Je proto nutné mít záložní nouzový plán, tzn. bezpečnostní sprchy a stanice pro vyplachování očí, které minimalizují účinky vystavení nehodám s chemikáliemi.

Tip: Bezpečnostní sprchy lze účinně použít také při hašení požárů oděvů nebo k odplavování znečišťujících látek z oděvů.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce v chemické laboratoři. Zákonné požadavky, základní pravidla a zásady BOZP

Mohlo by vás zajímat: BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Správný výběr bezpečnostních sprch

Bezpečnostní sprchy a oční vymývačky pro první pomoc se nejčastěji používají v těchto oblastech:

 • nabíjení baterií,
 • laboratoře,
 • lakýrnické práce,
 • silně prašné prostředí,
 • výdej nebezpečných látek.

Potřeba bezpečnostních sprch nebo stanic pro vyplachování očí je založena na vlastnostech chemikálií, které pracovníci používají, a na činnostech, které dělají na pracovišti. Výběr typu ochrany (sprcha, vyplachovačka nebo obojí) by měl vždy odpovídat potenciálním rizikům, které je povinen každý zaměstnavatel identifikovat pomocí posouzení rizik.

Mohlo by vás zajímat: Řízení rizik BOZP. Hodnocení, posouzení, zpracování, prevence a metody

Tělní nouzová sprcha

Tělní sprcha je navržena tak, aby oplachovala velkým proudem hlavu a celé tělo uživatele. 

Neměla by se používat k proplachování očí, protože vysoký proud vody může v některých případech poškodit zrak. Hrozí-li nebezpečí kontaktu chemikálie s částí nebo celým tělem pracovníka, je efektivní použití tělní sprchy, která dokáže opláchnout proudem vody celé tělo.

Sprcha by měla být také navržena tak, aby bylo možné ji aktivovat za méně než 1 vteřinu a aby vydržela v nepřetržitém provozu, aniž by ruka obsluhy byla na spínacím ventilu, páce nebo rukojeti.

Oční vymývačka a sprcha

Oční vymývačka a oční sprcha (stanice na vyplachování očí) je určena pouze k vypláchnutí oblasti očí a obličeje. Slabší proud nedokáže opláchnout části nebo celé tělo zasažené osoby. Je-li práce z hlediska bezpečnosti více riziková na zásah obličeje a očí, je vhodné použít jednu z těchto stanic.

Stanice pro vyplachování očí by měly být navrženy tak, aby dodaly tekutinu do obou očí současně po dobu minimálně 15 minut. Uživatel by měl mít kolem sebe dostatek prostoru, který mu umožní držet víčka otevřená rukama, zatímco oči a obličej jsou stále pod proudem vody. Stejně jako u tělní sprchy by měla být jednotka také navržena tak, aby ji bylo možné aktivovat za méně než 1 vteřinu a aby zůstala v nepřetržitém provozu bez nutnosti další aktivace. Měla by být umístěna na dobře přístupném místě.

Tip: Stanice na vyplachování očí instalujte a udržujte podle pokynů výrobce. 

Vyplachovací láhev očí

Přenosná vyplachovací láhev očí, která je určena k okamžitému dodání vyplachovací kapaliny, je vhodná pro použití při přepravě kontaminované osoby k pevné oční vymývačce nebo oční sprše, případně do zdravotnického zařízení. Tato stanice nenahrazuje požadavek na patnácti minutovou dobu vyplachování očí. Datum expirace proplachovací kapaliny by měl být uveden na obalu lahve. 

Kombinovaná oční a tělní sprcha

Kombinovaná nouzová jednotka zastupuje funkci tělní a oční sprchy. Má schopnost propláchnout jakoukoli část těla nebo celé tělo. Je vhodná tam, kde chybí podrobné informace o nebezpečnosti, nebo v místech, kde je větší množství chemikálií s různými vlastnostmi. Kombinované oční a tělní sprchy jsou užitečné v situacích, kdy dochází ke ztížené manipulaci s pracovníkem, který nemusí být schopen ničeho kvůli silné bolesti nebo šoku z úrazu.

Další důležité požadavky na výběr

Při rozhodování o výběru a použití nouzových bezpečnostních sprch, stanic pro vyplachování očí nebo kombinovaných jednotek zvažte také následující faktory:

Výskyt nebezpečných látek na pracovišti

Všechny nebezpečné látky musí být řádně identifikovány. Abyste si mohli vybrat vhodné vybavení pro výplach očí a sprchu, musíte vědět co nejvíce informací o použitých chemikáliích a jejich potenciálních rizicích!

Počet pracovníků v oblasti s nebezpečnou látkou

Vyhodnoťte, kolik pracovníků používá nebezpečné chemikálie na pracovišti, a zajistěte dostatek vybavení, aby byla zajištěna ochrana každého pracovníka. Jedna bezpečnostní sprcha nemusí stačit!

Osamocení pracovníci

Instalace zvukového nebo vizuálního alarmu může varovat ostatní pracovníky, když se používá nouzová sprcha nebo výplachová stanice. Alarm je obzvláště důležitý, pokud v dané oblasti pracuje pouze jeden pracovník. Pokud je někdo dočasně oslepen, může potřebovat pomoc při výplachu očí.

Kvalita proplachovací kapaliny

Častá výměna kapaliny v samostatných systémech a pravidelné čištění jednotek může zabránit neúmyslnému použití kontaminované kapaliny. Další podrobnosti najdete v pokynech výrobce. I v instalatérských zařízeních na vyplachování očí může voda obsahovat kontaminující látky, jako je rez, vodní kámen a různé chemikálie. Bezpečnostní sprchy by měly být pravidelně kontrolovány, proplachovány a čištěny!

Neutralizovaná řešení

Zdá se logické neutralizovat působení kyseliny zásadou nebo naopak. Existují však obavy, že pokusy o neutralizaci chemické kontaminace kůže nebo očí by mohly zvýšit zranění tím, že způsobí:

 • zpoždění při zahájení zavlažování, zatímco poskytovatelé první pomoci hledají speciální zavlažovací kapalinu,
 • tepelné popáleniny od tepla uvolněného při reakci více chemikálií,
 • další zranění v důsledku kontaktu s neutralizačním činidlem.

Výzkumy ukazují, že neexistuje žádná jasná výhoda použití neutralizačního činidla místo vody. Je zásadní, aby se chemikálie vypláchla co nejrychleji. Voda je ve většině situací snadno dostupná. Vždy postupujte podle pokynů výrobce chemikálie.

Umístění nouzových sprch na pracovišti

Aby bylo zařízení účinné, musí být přístupné. Zasažená osoba by měla být schopna dosáhnout na zařízení do 10 vteřin. Z praktického hlediska je však nutné vzít v úvahu, že osoba může mít zasažené oči. Pravidlo deseti vteřin lze tedy upravit v závislosti na potenciálním účinku chemické látky. Pokud se používá vysoce korozivní chemikálie, je efektivní umístit bezpečnostní sprchu k pracovní stanici blíž než obvykle. Nesmí však dojít ke kontaminaci sprchy agresivními chemikáliemi používanými v okolí. 

Tip: Umístění každé bezpečnostní sprchy nebo oční vymývačky by mělo být viditelně označeno bezpečnostní značkou. Značka by měla být ve formě symbolu, který lze pochopit bez znalosti cizího jazyka. Místo by mělo být dobře osvětlené.

Vymývačka očí (oční sprcha) - informační ceduleBezpečnostní sprcha - informační cedule

Obecná doporučení

Obecně se doporučuje, aby bezpečnostní sprcha:

 • byla umístěna co nejblíže nebezpečí,
 • nebyla oddělena přepážkou od nebezpečného pracovního prostoru,
 • byla umístěna mezi pracovištěm a rizikovým místem bez překážek (pracovníci by neměli mít v cestě dveře, schody nebo se složitě proplétat mezi překážkami),
 • byla umístěna tam, kde ji pracovníci snadno uvidí – nejlépe v běžném provozu,
 • je-li to možné, byla umístěna v blízkosti nouzového východu, aby se k ní mohl snadno dostat personál,
 • byla umístěna v oblasti, kde nedojde k další kontaminaci,
 • měla zajištěný odtokový systém pro přebytečnou vodu (nezapomeňte, že voda může být považována za nebezpečný odpad a
 • mohou platit zvláštní požadavky na BOZP),
 • nepřišla do styku s elektrickým zařízením,
 • byla chráněna před zamrznutím.

Doba oplachování/proplachování

ANSI Z358.1 přímo nestanovuje, jak dlouho má být postižená část těla oplachována. Specifikuje, že zařízení instalované podle normy je schopné dodávat proplachovací kapalinu po dobu minimálně 15 minut. Odborníci však doporučují minimální dobu proplachování 20 minut, a to zejména v případě, kdy není známa povaha kontamunující látky. Dobu proplachování nebo vyplachování lze upravit, pokud jsou známy totožnost a vlastnosti chemické látky, např.:

 • 5 minut pro nedráždivé nebo mírně dráždivé látky,
 • 15-20 minut pro středně těžké až silně dráždivé látky a chemikálie, které způsobují akutní toxicitu při absorpci kůží,
 • 30 minut pro většinu korozivních látek,
 • 60 minut pro silné alkálie (např. Hydroxid sodný, draselný nebo vápenatý).

Tip: Ve všech případech, pokud podráždění přetrvává, opakujte postup proplachování. Je též důležité co nejdříve po poskytnutí první pomoci vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Situace by měla být konzultována s lékařem, který by měl být obeznámen s předchozími postupy ošetření.

Proplachovací kapalina

Norma ANSI definuje jako proplachovací kapalinu pitnou vodu, konzervovanou vodu, konzervovaný pufrovaný solný roztok nebo jiná lékařsky přijatelná řešení.

Teplota vody pro vyplachování očí

Doporučuje se, aby voda byla vlažná, něco mezi 16–38 °C. Teploty vyšší než 38 °C jsou pro oči škodlivé a mohou zvýšit chemickou interakci s pokožkou a očima. Dlouhá doba proplachování studenou vodou (méně než 16 °C) může naopak způsobit podchlazení, což může mít za následek, že nedojde k výplachu po celou doporučenou dobu.

Tip: Pamatujte si, že jakékoli potřísnění chemikálií by měly být oplachováno po dobu minimálně 15 minut. Doba oplachování však může být až 60 minut v závislosti na látce a jejím množství.

Teplota vody by měla být taková, kterou lze tolerovat po požadovanou dobu. Voda, která je příliš studená nebo příliš horká, znemožňuje pracovníkům oplachovat nebo sprchovat se tak dlouho, jak by měli.

Kontrola a údržba bezpečnostních sprch

Na pracovišti, kde jsou bezpečnostní sprchy, by měla být jmenována vždy jedna osoba, která zodpovídá za jejich provoz a kontrolu. Kontrola funkčnosti by se měla provádět každý týden. Týdenní inspekce by měla zahrnovat kontrolu hladiny proplachovací kapaliny, ale také čištění přívodního potrubí – odstranění sedimentů minimalizuje mikrobiální kontaminaci způsobenou stojatou vodou. Zodpovědná osoba by měla vést o této činnosti podepsaný a datovaný záznam, který je následně umístěn do dokumentace BOZP.

Jednou ročně by měla být provedena velká kontrola všech bezpečnostních sprch. Roční inspekce by měla zahrnovat kontrolu těsnosti ventilů, všech otvorů, potrubí a kapaliny. O těchto kontrolách by měl být veden záznam v dokumentaci BOZP.