Dusičnan amonný, lidově nazýván jako ledek amonný či amoniumnitrát, je chemická sloučenina v podobě bílé krystalické látky. Nejčastěji se využívá v zemědělství jako hnojivo, pro své oxidační vlastnosti při výrobě pyrotechniky, ale také např. jako dezinfekce do vody. Z hlediska rizikovosti patří ledek mezi nebezpečné výbušné látky a je proto nutné ho tak vnímat. Přečtěte si bezpečnostní pravidla při manipulaci a skladování ledku – dusičnanu amonného.

Obsah článku:

Rizika výbuchu ledku

Dusičnan amonný je v pevném i tekutém skupenství stabilní, avšak kvůli vysokému obsahu dusíku (asi 16 %) a v důsledku přítomnosti kontaminantů nebo vystavení vysokým teplotám a ohni, je výbušný.

Dusičnan amonný - Ledek amonný

Následující faktory mohou způsobit, že se ledek amonný stane méně stabilním a bude vystaven větší pravděpodobnosti výbuchu:

 • expozice kontaminantům včetně:
  • chloridů,
  • kovů – chrom, měď, kobalt a nikl,
 • snížení pH (zvýšená kyselost),
 • vznik bublin v tekutém dusičnanu amonném nebo v jeho roztocích.

Jakmile se dusičnan amonný roztaví, zejména pokud je v uzavřeném prostoru, zvyšuje se riziko exploze. Toto riziko se dramaticky zvyšuje, pokud pH roztaveného ledku klesá nebo pokud přichází do styku s oxidovatelným materiálem, např. organickými látkami, jako je olej, nafta, papír nebo sláma.

Dusičnan amonný může explodovat v důsledku následujících faktorů:

 • vystavení silným otřesům (např. nárazovým vlnám blízkých výbuchů),
 • vystavení vysokým teplotám při uzavření (např. v uzavřeném potrubí),
 • menší detonaci může vyvolat výbuch ve větším množství uloženém poblíž.

Gigantická exploze dusičnanu amonného (ledku amonného) v libanonském přístavu v Bejrútu, při které zemřelo více jak 200 lidí a bylo zraněno asi 6 000 lidí. Přibližně 30 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. Upozorňujeme, že záběry jsou drastické.

Teplota, oheň a spalování

Dusičnan amonný nehoří. Podporuje a zvyšuje však rychlost hoření v přítomnosti jiných hořlavých materiálů, a to i za nepřítomnosti kyslíku. Při zahřátí se roztaví, rozloží a uvolní toxické plyny včetně oxidů dusíku (NOx) a plynného amoniaku (NH3). Při nadměrném zahřátí, zejména v uzavřeném prostoru nebo uzavřené nádobě, může též dojít k výbuchu či roztržení nádoby.

Fyzikální vlastnosti

 • Teplota tání: 170 °C.
 • Teplota rozkladu: <210 °C.

Chemické vlastnosti

 • Silné oxidační činidlo, které může prudce reagovat s jinými neslučitelnými materiály.
 • Kyselost: pH 5,4.

Zdravotní komplikace

 • Zdraví škodlivý při požití.
 • Dráždí oči, kůži a dýchací cesty.

Bezpečné skladování ledku – dusičnanu amonného

Pro bezpečné skladování dusičnanu amonného (ledku) dodržujte tyto základní zásady:

 • zamezte znečištění skladu cizími materiály a látkami, zejména pokud je tento materiál hořlavý nebo nekompatibilní – neslučitelný s ledkem,
 • dodržujte přísná pravidla pro úklid ve skladu s rizikem výbuchu,
 • skladujte ledek amonný mimo zdroje tepla a otevřeného ohně,
 • skladujte ledek vždy tam, kde nejsou žádné výbušniny,
 • zabraňte vystavení nárazům,
 • nedovolte, aby do sebe dusičnan amonný absorboval vlhkost,
 • nedoporučuje se ani skladování ve vlhkém prostředí,
 • zabraňte přístupu neoprávněným osobám do skladu s ledkem,
 • nedovolte neoprávněným osobám manipulovat s materiálem ve skladu,
 • buďte vždy dobře připraveni na nouzovou situaci.

Bezpečné skladování ledku - dusičnanu amonného

Bezpečnostní listy

Od vašeho dodavatele dusičnanu amonného si vyžádejte bezpečnostní listy pro tuto látku a zaveďte je do dokumentace BOZP a PO. Do registru rizik uveďte také další nebezpečné chemické látky, které se ve skladu vyskytují. Bezpečnostní listy poskytněte všem pracovníkům, kteří manipulují s ledkem. Nezapomeňte také zajistit, aby k těmto informacím měli přístup také záchranné složky.

Mohlo by vás zajímat: BOZP a pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Přečtěte si bezpečnostní listy a identifikujte:

 • chemická a fyzikální nebezpečí,
 • vhodné postupy bezpečného skladování a manipulace,
 • potřebu dalších kontrolních opatření,
 • opatření při první pomoci,
 • hasičské a nouzové informace.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Poskytněte všem svým zaměstnancům, kteří pracují ve skladu nebo jinak manipulují s dusičnanem amonným, vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, např.:

 • chemické brýle nebo obličejový štít,
 • PVC nebo gumové rukavice,
 • zástěry a boty z PVC / gumy,
 • jednorázový respirátor P1.

Ochranné prostředky by měly být poskytovány pro účely manipulace s dusičnanem amonným nebo pro úklid a čištění rozlitých látek. Konkrétní vhodné OOPP určete na základě identifikace rizik.

Nezapomeňte, že pokud existuje nebezpečí zasažení očí nebo pokožky, měly by být k dispozici také bezpečnostní sprchy a stanice na mytí očí.

Manipulační technika

 • Chraňte kontejnery nebo pytle, ve kterých je skladován ledek, před propíchnutím ostrými předměty, např. vidlemi vysokozdvižných vozíků, vyčnívajícími hřebíky na paletách apod.
 • Provádějte pravidelné čištění manipulační techniky, např. dopravníků, abyste zabránili hromadění nečistot nebo dusičnanu amonného na povrchu.
 • Zásobníky a skladovací sila udržujte bez jiných materiálů a látek, které mohou kontaminovat dusičnan amonný. Vhodné jsou hliníkové zásobníky. Dřevěné, i když jsou potažené, aby se zabránilo impregnaci, se nedoporučují.
 • Kvůli korozivním a reaktivním vlastnostem dusičnanu amonného, a aby se zabránilo kontaminaci, nepoužívejte v zásobnících galvanizované železo, měď, olovo a zinek nebo manipulační techniku, např. lopaty, které mohou přijít do styku s materiálem.
 • Dusičnan amonný koroduje měď a slitiny mědi. Tento fakt je významný pro elektrické spínače, kabely, motory a také elektrická zařízení, která mohou být součástí bezpečnostního systému, např. detekce požáru, regulační zařízení dopravníků, rotační ventily apod.

Vysokozdvižné vozíky a dopravní vozidla

 • Udržujte vysokozdvižné vozíky, traktory, plošinové zvedáky a jiná vozidla v čistotě tak, aby palivo nebo hydraulická kapalina nepřišla do styku s dusičnanem amonným, ale ani se samotným zařízením. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k úniku paliva nebo jiných hořlavých látek. Pokud je únik zjištěn, odstraňte porouchané zařízení z oblasti, kde je uskladněn dusičnan amonný a okamžitě celý prostor vyčistěte.
 • Vozidla s vnitřním spalováním, vysokozdvižné vozíky nebo nákladní dopravníky by měly být:
  • garážovány nejméně 10 metrů od úložiště dusičnanu amonného,
  • vždy vypnuty, když jsou bez dozoru uvnitř budovy, kde je uložen dusičnan amonný,
  • zaparkovány venku, pokud se nepoužívají,
  • opatřeny suchým práškovým hasicím zařízením.
 • Používejte pouze vozidla na elektrický pohon, LPG nebo naftový pohon.
 • Vysokozdvižný vozík na LPG nebo naftu startujte vždy mimo sklad.
 • Vozidla poháněná LPG nebo naftou vybavte lapači jisker.
 • Terminály baterie osaďte izolovaným krytem a zřetelně označeným vypínačem.

Úklid, čištění a správa skladu

 • Před umístěním dusičnanu amonného nejprve vyčistěte skladovací prostory.
 • Udržujte stěny, podlahy, přístupové cesty a okolní oblasti a zařízení čisté a bez nahromadění hořlavých zbytků materiálů, včetně dusičnanu amonného. Pořiďte si čisticí systém pro ATEX zóny.
 • Provádějte pravidelné kontroly, abyste zajistili, že případný únik nežádoucích materiálů včas odhalíte a vyčistíte.
 • Skladovací prostory s ledkem udržujte čisté a nejméně 3 m ve všech směrech od nepotřebných předmětů, např. od nepoužívaných dřevěných palet.
 • Zajistěte, aby se nejméně 5 m od skladu nevyskytovala žádná suchá vegetace – tráva, křoví, dřevo apod.
 • Naplněné kontejnery s ledkem skladujte ve stabilních stozích.
 • Dojde-li k rozlití dusičnanu amonného nebo jiných látek, okamžitě celý prostor vyčistěte.
 • Kontaminované produkty bezpečně zlikvidujte nebo zajistěte, aby neobsahovaly dusičnan amonný.
 • Nedovolte, aby se palety, lana, smyčky, kryty, strojní zařízení nebo hořlavé předměty kontaminovaly nánosem dusičnanu amonného.

Oheň a zdroje zapálení

 • V oblastech, kde je skladován ledek amonný, je přísně zakázáno kouřit a jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm.
 • Odstraňte ze skladu a jeho okolí všechny potenciální zdroje tepla a ohně, např. zápalky, otevřené plameny, žhavé materiály a jiskry od svařování.
 • Před prováděním údržby skladu nebo při nutnosti práce s ohněm odstraňte ze skladu zásoby ledku nebo použijte bezpečnostní překážky.
 • Před svařováním očistěte povrchy kontaminované dusičnanem amonným, abyste předešli riziku požáru, výbuchu nebo uvolnění toxických par.

Zabezpečení, přístup a kontrola návštěvníků

 • Zamezte neoprávněným osobám v přístupu do skladovacích a manipulačních prostor.
 • Informujte návštěvníky a dodavatele o příslušných bezpečnostních opatřeních, které se týkají skladování ledku.
 • Mějte přehled o stavu skladu a množství zásob dusičnanu amonného, abyste v případě nouze mohli posoudit výši rizika a předali tyto informace záchranným složkám, bude-li to potřeba. Provádějte systematickou kontrolu zásob pro sledování naskladněného a vyskladněného množství.
 • Každý den kontrolujte skladovací prostory a ujistěte se, že nehrozí žádné nebezpečí.
 • Okolo skladovacích prostor zajistěte odpovídající vnější osvětlení.
 • Vypracujte si kontrolní seznam zabezpečení s podrobným návodem, jaká preventivní opatření jsou vhodná pro váš sklad. Obraťte se na odborníka BOZP a PO.

Oddělte nekompatibilní materiály

Dusičnan amonný je nekompatibilní (neslučitelný) nejen s těmito následujícími materiály:

 • všechny hořlavé pevné látky a kapaliny,
 • organické chemikálie, kyseliny, zásady a další žíravé materiály,
 • stlačené hořlavé plyny,
 • jiné kontaminující materiály včetně:
  • živočišné tuky, bavlna, hadry, bělící prášek, kafr, hydroxid sodný, cement, dřevěné uhlí, černé uhlí, koks, bavlněné sáčky, korek, rybí moučka, rybí olej, pěnová guma, seno, lněný olej, mazací oleje, naftalen, naolejované oděvy a textilie, piliny, šrot, sláma, hobliny, rostlinné oleje nebo jiné oxidovatelné nebo sušicí oleje.
 • Dusičnan amonný skladujte alespoň 3 metry od veškerého ostatního nekompatibilního materiálu.
 • Neskladujte hnojiva dusičnanu amonného třídy 9 (UN 2071) s dusičnanem amonným třídy 5.1.
 • Pokud je některý z přítomných výrobků kapalný, nebo pokud může materiál prudce reagovat s dusičnanem amonným, skladujte ho v oddělených sloučeninách nebo od sebe ve vzdálenosti nejméně 5 m.
 • Při měření vzdálenosti kolem bariéry, použijte k dosažení segregace vhodnou, inertní, ohnivzdornou fyzickou bariéru.
 • Nikdy nedovolte, aby se nekompatibilní látky dostaly do kontaktu s dusičnanem amonným.
 • Zajistěte, aby ve skladu nevznikly žádné hromádky, trhliny nebo nerovné podlahy, které by mohly způsobit, že se roztavené nebo kapalné nekompatibilní produkty vzájemně smísí.
 • Nesvazujte nebo k sobě nepřidělávejte žádným způsobem jednotlivé balíky nebo kontejnery dusičnanu amonného.
 • Nepředpokládejte, že všechny třídy 5.1 oxidačního činidla jsou kompatibilní. Například dusičnan amonný je neslučitelný s dusičnanem sodným, který představuje další oxidační činidlo. Pokud není prokázáno jinak, předpokládejte, že materiály nejsou kompatibilní. Pokyny naleznete v bezpečnostním listu produktu.
 • Neskladujte otryskávací prostředky, výbušniny, síru a jemně rozptýlené hořlavé pevné látky ve stejném skladu jako dusičnan amonný.

Hašení požáru

Ačkoli dusičnan amonný není hořlavý, může představovat vysoké nebezpečí kvůli jeho silným oxidačním vlastnostem nebo díky vývoji toxických a dráždivých plynů, které vznikají při vyšších teplotách nebo při spalování.

Hasičská zařízení by měla být kompatibilní s místním hasičským a záchranným zařízením. Opatření pro hašení požáru musí zahrnovat:

 • přístup k přiměřeným zásobám vody,
 • schopnost okamžitě uhasit hadicí malý oheň obsahující dusičnan amonný,
 • přístup k vodě, kterou je nutné zchladit sousední sklad, pokud dojde k velkému požáru poblíž skladu ledku,
 • schopnost nasměrovat vodní postřik z bezpečné vzdálenosti na zásoby dusičnanu amonného,
 • instalace systémů detekce požáru, které umožňují včasné varování.

Nouzové plánování

Pokud používáte, skladujete, zpracováváte nebo jinak manipulujete s nebezpečnými chemickými látkami, musíte mít zpracovaný nouzový plán, který bude zohledňovat související rizika, ale také scénáře incidentů pro případ mimořádné situace. Při vypracování havarijního plánu, který se týká incidentů s dusičnanem amonným zvažte:

 • přiměřenost hasičských systémů,
 • přístup na místo a z místa,
 • rozhodování o bezpečném prostoru pro evakuaci,
 • možnost upozornit sousední místa v případě nouze,
 • instalaci a pravidelné testování funkčnosti poplachových hlásičů,
 • provádění pravidelných nouzových cvičení a evakuace osob.

Mohlo by vás zajímat: Zásady evakuace osob z budovy při požáru a jiné mimořádné události. Průvodce, jak postupovat

Řízení rizik a preventivní opatření

Po prostudování bezpečnostního listu a označení kontejneru:

 • identifikujte nebezpečí vyplývající z dusičnanu amonného v souvislosti s tím, jak je materiál skladován a jak je s ním manipulováno,
 • proveďte posouzení rizik a určete povahu, pravděpodobnost a závažnost jakýchkoli incidentů, které mohou vést k poškození osob, majetku nebo životního prostředí, např. požár, výbuch nebo přítomnost jiné látky,
 • rozhodněte se a implementujte vhodná kontrolní opatření, abyste zajistili, že je co nejvíce minimalizováno riziko.

Školení, informace a dohled

Provozovatel objektu, kde je skladován ledek amonný, musí zajistit, aby všichni zaměstnanci a pracovníci v areálu byli řádně vyškoleni a poučeni o rizicích, které jsou spojené s dusičnanem amonným. Školení BOZP by mělo obsahovat např.:

 • bezpečné pracovní metody pro zacházení s dusičnanem amonným,
 • nebezpečné vlastnosti dusičnanu amonného,
 • umístění a používání bezpečnostních a osobních ochranných prostředků,
 • opatření, která mají být přijata v případě nouze, např. úniky látek, požár nebo výbuch.

Mohlo by vás zajímat: Vyrobíme vám individuální e-learningové školení na míru. Přesně podle vašich potřeb a požadavků

Systémy a postupy

Měly by být zdokumentovány postupy informující pracovníky o tom, jak bezpečně skladovat a manipulovat s dusičnanem amonným. Systémy by měly zajistit účinné řízení rizik identifikovaných ve vašem hodnocení rizik.

Zde je několik příkladů vhodných postupů:

 • Jak správně vyčistit únik jiných látek.
 • Jak segregovat nekompatibilní materiály a látky.
 • Jak správně obsluhovat stroje.
 • Jak postupovat při zamykání a zabezpečení skladu.
 • Jak řídit zásoby a provádět jejich kontrolu.
 • Co dělat při krádeži, požáru nebo jiné nouzové situaci.

Likvidace kontejnerů s ledkem

Při likvidaci dusičnanu amonného zvažte následující:

 • Je vysoce rozpustný ve vodě. Pokud kontaminuje vodní toky, a to i při nízké koncentraci, může být pro hospodářská zvířata fatální.
 • Zahrabávání zbytků dusičnanu amonného horkou zeminou a organickým materiálem může mít za následek prudkou podzemní reakci. Nedoporučuje se.

Prázdné nádoby by se měly před likvidací omýt vodou – alespoň třikrát propláchnout. Pokud nejsou nádoby znovu naplněny stejnými materiály, měly by být odstraněny nebo úplně zničeny. O likvidaci nežádoucího dusičnanu amonného se raději ještě poraďte s výrobcem.