Pokud jste se rozhodli, že změníte zaměstnání, je několik věcí, na které byste měli myslet. A nejedná se zdaleka jen o finanční ohodnocení, jak daleko budete muset dojíždět, jak dlouhá bude vaše pracovní doba nebo co se od vás bude očekávat. Než změníte zaměstnání, myslete také na to, jak bude vaše nová práce bezpečná a zda vám za nějaký čas nemůže způsobit zdravotní komplikace. I to je velmi důležitý faktor, který vám pomůže zvážit, zda pro vás bude nová práce odměnou nebo ještě větším trestem, ale také, zda bude bezpečná.

Bezpečnost na 1. místě

Různí lidé mají různé představy o tom, co je vysněná práce. Pro některé to je práce z domova, pro jiné mzda a jiní chtějí zkrátka jen změnu, ať už je důvod jakýkoliv. Na bezpečnost práce už ale při výběru nového zaměstnání myslí málokdo, což je obrovská chyba, protože zdraví je to nejcennější, co v životě máme, a navíc máme jen jedno. Doporučujeme proto se ptát i na toto téma.


Anketa


Práva zaměstnance na úseku BOZP

Každý zaměstnanec má právo klást svému zaměstnavateli otázky týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je to v zájmu obou stran. Pamatujte si, že máte právo:

 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
 • na poskytnutí informací o potenciálních rizicích své práce,
 • na poskytnutí informací, jak se chránit před riziky,
 • podílet se na vytváření bezpečného pracoviště, což je zároveň vaše povinnost,
 • odmítnout výkon práce v případě, že může bezprostředně dojít k ohrožení vašeho života nebo poškození zdraví, případně jiných osob (odmítnutí z těchto důvodů se nepovažuje za neplnění pracovních povinností).

Více informací se dočtete v článku Práva a povinnosti BOZP, když jste zaměstnanec.

Neznalost rizik = zvýšené nebezpečí

Nejen zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé by si měli být vědomi rizik, která jsou spojena s jejich pracovištěm. Perfektní znalost a neustálé vyhledávání rizikových faktorů je totiž pro udržení BOZP zcela klíčová záležitost.

Riziko může představovat např.:

 • uklouznutí na mokré podlaze v kuchyni,
 • zásah elektrickým proudem,
 • namotání vlasů do soustruhu,
 • pád z výšky nebo do hloubky,
 • práce s ionizujícími zářeními (rentgen, nukleární medicína),
 • práce s chemickými látkami a biologickým odpadem,
 • dlouhodobé sezení nebo stání,
 • práce na počítači
 • atd.

Nejčastější rizika podle oboru

Teď už víte, co jsou rizika, ale ještě je třeba si uvědomit, jak jim předcházet. Tato úloha je na vás i zaměstnavateli.

Zaměstnavatel je povinen:

 • vyhledat a identifikovat rizika na pracovišti,
 • přijmout opatření k odstranění nebo alespoň snížení rizik,
 • informovat všechny pracovníky (vč. DPP, brigádníků a externistů) o rizicích,
 • zajistit všem pracovníkům školení BOZP, PO a jiných souvisejících kurzů s ohledem na identifikovaná rizika a specifika pracoviště,
 • sledovat stávající a pravidelně kontrolovat nově vznikající rizika na pracovišti.

„Zvýšit bezpečnost na pracovišti je vždy úloha zaměstnavatele i zaměstnance. Obě strany mají svá práva i povinnosti.

Zaměstnanec je povinen:

 • dodržovat platné právní předpisy BOZP a pokyny zaměstnavatele,
 • dbát na zdraví a bezpečnost svoji i ostatních osob,
 • podstoupit pravidelně pracovnělékařskou prohlídku,
 • dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy,
 • dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu, drog apod.,
 • podrobit se zkoušce na alkohol a návykové látky,
 • účastnit se pravidelných školení a znalostních zkoušek BOZP,
 • okamžitě ohlásit závady a nedostatky, které by mohly ohrožovat na zdraví.

Pozor na neviditelná – skrytá rizika

Nyní znáte rizika, ale také práva a povinnosti ve vztahu k BOZP obou stran pracovního poměru. To je pro vás velmi důležité. Možná byste také měli vědět, že:

 • existují rizika na první pohled neviditelná – skrytá,
 • rizika se mohou projevit za delší dobu – nemoc z povolání.

Toto jsou dva velmi důležité aspekty, na které se často zapomíná. Riziko totiž nemusíte na první pohled vnímat, nebo ho považujete za absurdní, nemožné, neočekávané či málo pravděpodobné, a proto ho přestáváte vnímat nebo vám zkrátka nedojde. Typickým příkladem může být např.:

 • nepoužívání respirátoru při broušení, lakování apod.,
 • nepoužívání ochranných rukavic při úklidu,
 • zanedbávání protahování a cvičení při sedavé práci,
 • výkon práce v budově trpící syndromem nezdravých budov,
 • práce v hlučném prostředí,
 • špatné odvětrávání a ventilace,
 • práce v prašném prostředí,
 • přenášení těžkých předmětů,
 • nedodržování osobní hygieny,
 • stres z pracovní zátěže atd.

Na co se ptát při pohovoru? Určitě i na BOZP

Pokud tedy hledáte práci a stále se rozhodujete, zařaďte do pohovoru také otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud vám na tom opravdu záleží, chtějte znát odpověď na tyto otázky:

 1. Jaká rizika obnáší nové zaměstnání?
 2. Jak přistupuje vaše firma k bezpečnosti práce?
 3. Zajistíte mi školení BOZP a ostatní potřebné kurzy?
 4. Jaké používáte vybavení, nástroje a ergonomické pomůcky?

1. Jaká rizika obnáší nové zaměstnání?

Přemýšlejte o tom sami a položte tuto otázku také vašemu zaměstnavateli. Pokud se ucházíte např. o práci na staveništi, velmi rychle zjistíte, že se kolem vás budou rizika jen hemžit. Budete muset neustále nosit helmu, abyste se ochránili před padajícími břemeny apod. Zeptejte se proto na pohovoru, jaká jsou rizika práce, případně také, jak jim firma předchází – např. pomocí ochranných oděvů a jiných bezpečnostních pomůcek.

2. Jak přistupuje vaše firma k bezpečnosti práce?

Tato otázka vám řekne opravdu mnoho. Buď se setkáte s kladným přístupem, tzn., že vám bude sděleno, že firma dodržuje všechny zákonné požadavky a záleží jim na bezpečnosti všech, nebo s přístupem záporným, což může představovat rychlou a nepřesnou informaci nebo třeba zakecání a převedení řeči na jiné téma.Pokud budete o problematice BOZP jako zaměstnanec něco vědět, vždy to pro vás bude výhoda. Čím více informací vám potenciální zaměstnavatel řekne, tím lépe. Jedna věc jsou však slov a činy. To však můžete částečně rozpoznat položením dalších níže uvedených otázek.

3. Zajistíte mi školení BOZP a ostatní potřebné kurzy?

Na tuto otázku vám možná bude odpovězeno položením otázky předchozí. Pokud se zaměstnavatel pochlubí se svým kladným přístupem k BOZP, určitě se zmíní, že školení s ohledem na místní rizika a specifika pracoviště a všechny ostatní související a potřebné kurzy vám zajistí. Tak by to mělo být. Pokud ne, je to velmi špatný signál, protože školení je jedno ze základních předpokladů pro plnění právních předpisů, které se týkají BOZP. Dohodě o nástupu do práce se proto raději vyhněte, a to zejména v případě, že se jedná o vysoce rizikové pracoviště (průmysl, výškové práce, stavebnictví apod.).

4. Jaké používáte vybavení, nástroje a ergonomické pomůcky?

Možná se vám to bude zdát trapné, ale pokud ve svém oboru pracujete už nějakou dobu, určitě víte, co vás při práci trápí, co vám nedělá dobře, co vás bolí, kde se vyskytují rizika, co vám předchozí zaměstnavatel nedokázal poskytnou z hlediska zdraví a předcházení pracovních úrazů nebo dokonce nemocí z povolání apod. Ptejte se proto na otázky typu:

 • Pokud mám pracovat 8 hodin denně v sedě u počítače, poskytnete mi kvalitní ergonomické pracoviště (stůl, židli, klávesnici, myš)?
 • Pokud budu každý den stát u CNC stroje, poskytnete mi ergonomickou rohož, protože trpím na bolesti zad kvůli tvrdé podlaze?
 • Pokud pro vás budu pracovat ve výškách, poskytnete mi kvalitní a certifikované osobní ochranné pomůcky?

Přizpůsobte otázky specifickaci pracovní činnosti a pracovnímu prostředí. Nebojte se zeptat na to, co vás z hlediska bezpečnosti opravdu zajímá. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, sdělte je předem a zeptejte se, zda to není problém a zda je firma ochotna tomu přizpůsobit část pracoviště – např. úpravou ergonomie, pořízením pracovní či ergonomické pomůcky apod.

Vyhodnoťte získané informace

Odpovědi na tyto otázky vám prozradí dostatek informací o tom, jak váš potenciální zaměstnavatel přistupuje k bezpečnosti svých zaměstnanců při práci. Je jen na vás, jak s těmito informacemi naložíte. Přejeme hodně štěstí při hledání nové bezpečné práce.