Zaměstnávání mladistvých, těhotných a kojících žen se musí řídit zvláštními pravidly, které jsou v největší míře definovány v Zákoníku práce. Existuje poměrně velké množství omezení a nařízení, kterými je třeba znát a dodržovat. V opačném případě hrozí velké pokuty a případě i soudní spor. O jaká pravidla se jedná a jak je to v případě, že se ženy či mladiství pracují na základě dohody o provedení práce či brigády?

POZOR OD 1. 9. 2015 DOŠLO K ZMĚNÁM

Předpis č. 288/2003 Sb. byl od 1. 9. 2015 zrušen a nahrazen Předpisem č. 180/2015 Sb.

JAKÉ JSOU ZMĚNY?

Více informací o změnách se můžete dočíst v tomto článku.

 


 

Podmínky jsou stejné!

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít několik druhů pracovních poměrů. Je to pracovní smlouva na dobu určitou a neurčitou, dohoda o provedení práce – DPP (v tomto případě může zaměstnanec odpracovat maximálně 300 hodin v kalendářním roce) a dohoda o pracovní činnosti – DPČ (platí, že rozsah práce nesmí překročit 20 hodin za týden). Vše musí být podloženo řádnou smlouvou, kde musí být jasně definovány tyto atributy: Stanovení druhu práce, místa výkonu práce, dne nástupu do práce a základní údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci. Ve všech případech se jedná o legální pracovněprávní vztah, takže i v případě, že jsou mladiství, těhotné a kojící ženy zaměstnáni na DPP či DPČ i brigádně, musí jim být zajištěny specifické podmínky uvedené v Zákoníku práce.

Podmínky pro zaměstnávání těhotných a kojících žen

Zákoník práce upravuje podmínky pro zaměstnávání těhotných a kojících žen v § 238 až 241. V § 238 je uvedeno: Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Zákon dále odkazuje na vyhlášku č. 288/2003 Sb., která stanovuje práce a pracoviště, které jsou striktně zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a také mladistvým.

Velmi důležitý je § 239, který upravuje právo těhotných i kojících žen na změnu druhu práce, a to takto: Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby žena měla stejný výdělek, dorovnání výše výdělku může pokrýt i tzv. vyrovnávacím příspěvkem.

Důležité je vědět, že zaměstnavatel v žádném případě nesmí těhotné ženě nařídit práci přesčas, stejně to platí i pro muže i ženy, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok.

Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce

a) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména:

 • vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající druhé kategorii podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.
 • spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky
 • spojené se zvedáním a přenášením břemen, v pracovní poloze vstoje nebo vsedě, počet zdvihů 3-8, kumulativní hmotnost břemen až 2500kg za pracovní dobu, hmotnost ručně zvedaných a přenášených břemen od 1,5-7,5 kg (podrobně je vysvětleno v příloze č. 1 část A vyhlášky č. 288/2003 Sb.)
 • spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou např. hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do druhé kategorie, podle vyhl. č. 432/2003 Sb., a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů
 • spojené s tlakem na břicho
 • při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla zaměstnankyně
 • v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje

Jsou to zejména tyto práce:

 • veškeré práce spojené s obsluhou a údržbou tlakových nádob
 • řízení motorových vozidel všeho druhu
 • na žebříku

b) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí kategorie, podle vyhl. č. 432/2003 Sb.

c) při nichž by mohly být vystaveny rázům

d) spojené s expozicí vibracím

 • přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí kategorie, podle vyhl. č.432/2003 Sb.
 • celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., snížené o 10 dB.

Jsou to zejména tyto práce:

 • obsluha křovinořezu, plotořezu, žacího stroje

e) s chemickými látkami a chemickými přípravky (směsi; nově H-věty a P-věty dle zákona č. 350/2011 Sb. a REACH)

 • způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40, a R 48
 • poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62, a R 63
 • poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64
 • vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizujícími účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42 a R 43,
 • omezujícími dělení buněk
 • při kombinaci R vět uvedených v bodech 1-4

Jsou to zejména tyto práce:

 • úklid a čištění záchodů, klozetových mís a pisoárů s výjimkou práce uklízeček hyg. zařízení (šaten)
 • při dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 • čistící práce na vozovkách

f) zařazené jako rizikové, podle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění

g) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotáchnižších než -5°C

h) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce

 • s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12,
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,
 • ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel) a nad volnou hloubkou
 • při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny

Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen těhotnými zaměstnankyněmi

Hmotnost ručně
přenášených břemen (kg)

Hmotnost ručně
přenášených břemen (kg)

5 7,5
15 5
20 2,5
 • Zaměstnankyním, které kojí jsou zakázány práce uvedené v bodě e).
 • Zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce uvedené v bodech a), c), d), g), h).

Práce a pracoviště zakázané mladistvým zaměstnancům

Zaměstnavatel smí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.

Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16 let konat noční práci nepřesahující jednu hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu.

Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.

Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat mladistvé zaměstnance také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Mladistvým zaměstnancům jsou zakázány tyto práce:

a) spojené se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí

 • překračující pro celkovou fyzickou zátěž definovanou hodnotu směnového energetického výdeje (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • chlapci – pro věk 17-18 let až 7,9 MJ
  • dívky – pro věk 17-18 let až 4,8 MJ
 • při přepravě břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků, při nichž jsou vynakládány síly větší, než podle (vyhl. č. 288/2003 Sb., přílohy č. 2)
  • chlapci v tahu – 100-150 N; v tlaku – 120-200 N
  • dívky v tahu – 50-115 N; v tlaku – 100-160 N
 • při zvedání a přenášení břemen překračujících ukazatele vzdálenosti:

 

Chlapci

Největší vzdálenost (m)

Hmotnost ručně
přenášených břemen (kg)

 pouze pro věk 17-18 10 20
 pouze pro věk 16-18 15 15
 pro všechny věkové skupiny 20 10

 

Dívky

Největší vzdálenost (m)

Hmotnost ručně
přenášených břemen (kg)

 pouze pro věk 17-18 10 15
 pouze pro věk 16-18 15 10
 pro všechny věkové skupiny 20 5
 • vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu
 • v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale ve stoje nebo vstoje

Jsou to zejména tyto práce:

 • ruční nakládka a vykládka sypkých hmot při celodenní práci
 • práce kopáčské
 • další namáhavé práce při překračování výše uvedených zásad

b) vykonávané

 • po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách nižších než -5°C

Jsou to zejména tyto práce:

 • nadměrně zatěžující organismus (tj. ve velkém chladu, horku a při střídání teplot)

c) s chemickými látkami a přípravky

 • způsobující akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 25, R 26, R 28, R 39 a R 48
 • poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62, a R 63
 • vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42 a R 43
 • žíravými, označovanými větami R 34 a R 35
 • omezujícími dělení buněk
 • při kombinaci R vět uvedených v bodech 1-3

Jsou to zejména tyto práce:

 • úklid a čištění záchodů, klozetových mís a pisoárů (úklid se nevztahuje na úklid šaten, umýváren)
 • obsluha čistíren vod
 • vybírání a čištění kanalizačních stok, žump a kalových jímek

d) s chemickými látkami a přípravky zdraví škodlivými, označovanými větami R 20, R 21, R 22 a chemickými látkami a přípravky dráždivými, označovanými větami R 36, R 38 a R 41, zařazenými do druhé kategorie, podle vyhl. č. 432/2003 Sb.

e) zařazené jako rizikové, podle zákona č. 258/200 Sb., pokud již nejsou uvedeny v písmenu c) až d)

f) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce

 • s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12
 • ve výškách nad 1,5 m (měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel) a nad volnou hloubkou
 • při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny
 • při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů
 • práce se sudy, kanystry a podobnými nádobami, které obsahují chemické látky nebo přípravky uvedené pod písmeny c) až d) a hořlavé kapaliny

Zákazy práce mladistvých zaměstnanců se netýkají prací uvedených

V písmenu b), konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých zaměstnanců.

V písmenu e), konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých zaměstnanců. Toto neplatí, pokud se jedná o práce spojené s expozicí látkám uvedeným v písmenech c).

V písmenu f) bodech 1) a 2), konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých zaměstnanců.

BOZP platí a na lékařské prohlídky se musí

Nutné je myslet také na směrnice BOZP. Těhotné i kojící ženy se jimi samozřejmě musí bezpodmínečně řídit. Pokud je zaměstnavatel přeřadí na jinou práci, měly by ženy absolvovat příslušné školení BOZP, je-li to nutné. Stejně tak se musí podrobit lékařské prohlídce (vyžaduje-li to pracovní pozice, kterou vykonávají). Ženy by také měly docházet na pravidelné lékařské vyšetření ke svému gynekologovi, který může doporučit předčasný odchod na mateřskou dovolenou. V tomto případě nesmí zaměstnavatel ženě nijak bránit.