Chystáte se na bourací a demoliční práce? A znáte všechny povinnosti týkající se této činnosti? Tento článek vás provede nejčastějšími bezpečnostními riziky a seznámí vás se základními bezpečnostními požadavky na bourání a demolice staveb a objektů.

Co jsou bourací a demoliční práce

Při bourání dochází k rozrušení, rozpojení, demolici či demontáži celé konstrukce stavby nebo její části, která je nosná nebo souvisí s celistvostí stavby. Stavba je cokoliv, co je postaveno, ať už pevně nebo pohyblivě, dočasně nebo trvale. Zahrnuje např. budovy, kůlny, věže, komíny, sila, skladovací nádrže a další.

Demolování či bourání konstrukčního prvku, který je nosný nebo jinak souvisí s fyzickou integritou konstrukce stavby, je považováno za „stavební práce s vysokým rizikem“. Proto musí být dodrženy všechny bezpečnostní požadavky týkající se stavebních prací.

Bourací práce nejsou:

 • demontáž bednění, lešení nebo jiných konstrukcí navržených nebo používaných k zajištění podpory, přístupu nebo zadržení během stavebních prací,
 • odstranění silových, světelných nebo telekomunikačních sloupů.

Bezpečnostní rizika při bouracích pracích

Demolice skýtá vysokou dávku bezpečnostních rizik. Při bourání objektů a staveb jsou ohroženi nejen stavební dělníci a osoby vyskytující se v okolí demolice, ale také elektrické, plynové, vodovodní a telekomunikační sítě a všechen okolní majetek včetně životního prostředí. Níže uvedená rizika jsou pouhým výtahem těch nejkritičtějších a nejčastějších. Jedná se zejména o:

 • Pády z výšky
 • Zranění padajícími materiály
 • Nekontrolovaný kolaps stavby
 • Poškození rozvodných sítí
 • Řízení dopravy
 • Nebezpečné materiály
 • Hluk a vibrace
 • Požár

Pády z výšky

Ke zranění může dojít pádem pracovníka z hran nebo otvorů, propadnutím křehkým povrchem a částečně zdemolovanou podlahou. Je bezpodmínečně nutné věnovat těmto rizikům pozornost a detailně proškolit všechny dotčené osoby o bezpečnostních předpisech.

Více informací se dočtte v článku Bezpečnost práce ve výškách. Legislativa, příčiny, důsledky, povinnosti a ochrana

Zranění padajícími materiály

Předčasným a nekontrolovaným zhroucením konstrukce a odletujícími úlomky mohou být zraněni pracovníci, ale i kolemjdoucí.

Bezpečný systém práce musí zahrnovat:

 • zřízení ohrožených prostor (v případě potřeby s bariérami a zátarasy), kam je nepovolaným vstup zakázán,
 • zřízení zón a oblastí, kde se mohou dělníci pohybovat jen s ochrannou přilbou,
 • instalaci krytých chodníků,
 • používání strojů s vysokým dosahem,
 • vyztužení kabin strojů, aby nedošlo ke zranění řidičů,
 • školení bezpečnosti práce na staveništi,
 • zajištění bezpečnostního dohledu při bourání.

Nekontrolovaný kolaps stavby

Při bouracích a demoličních pracích hrozí riziko náhodného zhroucení konstrukce stavby. Aby se tomu předešlo, musí být proveden strukturální průzkum zahrnující:

 • stáří konstrukce,
 • typ konstrukce,
 • předchozí využití stavby,
 • blízké budovy nebo stavby,
 • hmotnost odebraného materiálu,
 • hmotnost strojů na podlahách nad úrovní terénu.

Poškození rozvodných sítí

Plyn, elektřina, voda a telekomunikační služby musí být izolovány nebo odpojeny před zahájením demoličních prací. Pokud to není možné, musí být potrubí a kabely zřetelně označeny, aby nedošlo k jejich poškození.

Řízení dopravy

Aby se pracovníci vyhnuli riziku sražení nebo přimáčknutí nákladním vozidlem při otáčení, couvání nebo vyklápění, je nutné zajistit efektivní systém řízení dopravy a všechny dotčené osoby proškolit v oblasti bezpečnosti práce.

Nebezpečné materiály

Mezi nebezpečné materiály, které je třeba vzít v úvahu, patří prach, azbest a dýchatelný krystalický oxid křemičitý. Na místě demolice se může vyskytovat také různý kontaminovaný materiál, jako např.:

 • kyseliny z průmyslových procesů,
 • barvy a laky,
 • hořlavé kapaliny,
 • mikrobiologické materiály (staré nemocnice),
 • a jiné neidentifikovatelné materiály.

Hluk a vibrace

Časté vystavování se hlasitému hluku může trvale poškodit sluch. Hluk může také představovat bezpečnostní riziko, pokud pracovníkům ztěžuje efektivní komunikaci nebo jim brání slyšet varovné signály.

Mohlo by vás zajímat: Hluk na pracovišti ve vztahu k BOZP. Kdo a jak provádí měření, a jak hluk snížit?

Vibrující ruční nástroje používané při demolicích mohou způsobit Raynaudův syndrom z vibrací. Vystavení pracovníků vibracím musí být co nejvíce řízeno a omezeno.

Požár

Požár je riziko zejména tam, kde se pracuje za tepla, např. za použití jakýchkoliv nástrojů, které vytvářejí jiskry, plameny nebo teplo.

Důležité je myslet také na to, že při bourání se mění únikové cesty, takže se během demolice musí aktualizovat požární plán. Stále musí existovat účinný způsob, jak vyhlásit poplach.

Bezpečnostní požadavky na bourání a demolice

Požadavky na bourací a demoliční práce vychází z Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Minimální požadavky na organizaci práce a pracovní postupy zahrnují:

 • Dokumentace bouracích prací
 • Průzkum stávajícího stavu bourané stavby
 • Podzemní prostory
 • Stálý fyzický dozor
 • Ohrožený prostor
 • Odpojení rozvodů a instalací
 • Zajištění elektrické energie
 • Bezpečnostní signály
 • Statické zajištění okolních budov
 • Dočasné stavební konstrukce
 • Přetížení podlah a stropů
 • Přerušení bouracích prací
 • Užívání části budovy při bourání
 • Bourání střešní konstrukce a krovů
 • Únosnost konstrukce
 • Další bezpečnostní tipy při bourání staveb

Dokumentace bouracích prací

Bourací práce se smí provádět pouze na základě technologického postupu, který stanovuje dokumentace bouracích prací. Dokumentace bouracích prací je potřebná k povolení pro odstranění stavby a zahrnuje mimojiné zásady organizace bouracích prací a dokumentaci odstraňovaných staveb.

 • Náležitosti dokumentace bouracích prací – Příloha č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
 • Ohlášení odstranění stavby – Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Průzkum stávajícího stavu bourané stavby

V případě, že dokumentace bouracích prací není vyžadována, je zhotovitel demolice povinen zajistit zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, včetně posouzení statiky a vedení, případně také dotčených sousedních staveb a zařízení technického vybavení.

Pro provedení předdemoličního průzkumu se použijí:

 • dostupné informace o stavbě,
 • vyjádření vlastníků nebo správců technické infrastruktury,
 • informace z vlastního ohledání stavby.

Statické posouzení zajistí, aby v průběhu demolice nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability a zřícení stavby nebo její částí. Celý průzkum musí jeho zhotovitel provést písemně a vše řádně zdokumentovat.

Jsou-li během bouracích prací zjištěny skutečnosti, které předdemoliční průzkum neodhalil, musí tomu zhotovitel přizpůsobit technologický postup tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob i majetku.

Podzemní prostory

Dojde-li ke zjištění, že stavba má podzemní prostory (sklep, studnu a jiné dutiny), musí být před zahájením demolice zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.

Stálý fyzický dozor

Existují situace, při kterých může bourací práce provádět pouze fyzická osoba k tomu určená přímo zhotovitelem demolice a to navíc se zajištěním stálého dozoru, který vykonává též fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Dozor po celou dobu musí sledovat bourací práce a pohyb osob, ze staveniště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozorovou.

Tyto situace nastávají v případě, jedná-li se o:

 • bourání staveb vyšších než přízemních,
 • strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m,
 • bourání schodišť a vysunutých částí,
 • rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby,
 • strojní bourání a bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem,
 • bourací práce, při kterých jsou osoby ohroženy padajícími předměty nebo materiálem nad nimi.

Stálý fyzický dozor musí být zajištěn také v případě, probíhají-li bourací práce na dvou a více místech v rámci jedné bourané stavby současně.

Ohrožený prostor

Před realizací bouracích prací je nutné vymezit tzv. ohrožený prostor, tedy prostor, kam mohou dopadat materiáli a suť. Současně s tím je nutné zajistit tento prostor proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby a přijmout opatření nezbytná k ochraně veřejného zájmu.

Ohrožený prostor musí být vymezen oplocením o výšce min. 1,8 m. V případě, kdy není možné tento prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem (stráž nebo vyloučení provozu).

Odpojení rozvodů a instalací

Před zahájením bouracích prací musí být odpojeny a zajištěny proti použití všechny vnitřní rozvody a instalace budovy. Je-li budova připojena také k vedení technického vybavení (podzemní a nadzemní vedení, armatury apod.), zajistí se podle okolností proti poškození. Není-li možné stavbu od vnitřních rozvodů a instalace z provozních důvodů odpojit, je zhotovitel povinen stanovit opatření k zajištění jejich bezpečného provozu.

Zajištění elektrické energie

Pro bourací práce je nutné zajistit dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti a dodávku elektrické energie elektrickým zařízením (generátorem), které splňuje normové požadavky. Tato zařízení je nutné zabezpečit proti poškození.

Bezpečnostní signály

Před zahájením bouracích prací je nutné stanovit signál, který oznamuje okamžité opuštění pracoviště v případě bezprostředního ohrožení. Zhotovitel musí zajistit, aby s tímto signálem byly prokazatelně seznámeni všichni pracovníci zdržující se na staveništi.

Statické zajištění okolních budov

Jsou-li v okolí bourané stavby jiné sousední stavby, je zhotovitel povinen zajistit jejich statické zajištění a to způsobem, který stanovuje dokumentace bouracích prací, případně technologický postup. Nesmí být ohrožena stabilita sousedních staveb.

Dočasné stavební konstrukce

Jsou-li uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách umístěny dočasné stavební konstrukce, nesmí být zatěžovány vybouraným materiálem a nesmí být přes ně strháván materiál, pokud nejsou k tomuto účelu přímo navrženy.

Přetížení podlah a stropů

Aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí vybouraným materiálem, musí se materiál průběžně odstraňovat.

Přerušení bouracích prací

Pokud nebyla zajištěna stabilita částí bourané budovy, které nebyly doposud strženy, nesmí dojít k přerušení bouracích prací. To platí i v případě neplánovaného přerušení, např. z důvodů změny nebo zhoršení povětrnostní situace.

Užívání části budovy při bourání

Je-li při realizaci bouracích nebo rekonstrukčních prací část budovy i nadále užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontrola pracoviště s důrazem na zajištění ochrany života a zdraví osob, které tuto stavbu užívají.

Bourání střešní konstrukce a krovů

Při bourání střešní konstrukce nebo krovů pomocí lan a tažných strojů lze tuto činnost provádět pouze v případě, byla-li učiněna bezpečnostní opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.

Únosnost konstrukce

Pokud není zajištěna dostatečná únosnost konstrukce bourané stavby, je nutné bourání provádět ze samostatné konstrukce.

V případě ručního bourání mohou být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. Ruční bourání stropů, které mají dřevěnou konstrukci, lze provádět pouze v případě, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky odkryty a ze stropů odstraněn vybouraný materiál.

Při bourání zdí stabilizující vystupující konstrukce (balkony, arkýře apod.), musí se tyto konstrukce zajistit tak, aby nedošlo k narušení jejich stability.

Při bourání nosných konstrukcí se musí bezpodmínečně postupovat shora dolů.

Stropní prvky se musí před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

Bourání panelových staveb se může provádět až po rozpojení jednotlivých panelů a po zajištění jejich stability.

Při bourání klenby postupem uvolnění části zajišťující konstrukce je možné provádět pouze strojním způsobem a za předpokladu, že nedojde k ohrožení osob.

Další bezpečnostní tipy při bourání staveb

Při bourání stavby by se měl zhotovitel vždy ujistit, zda se v místě nenachází škodlivé látky, zejména pak azbest.

Během demolice je důležité, aby všichni pracovníci používali předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Jedná se zejména o přilbu, ochranné brýle, viditelnou vestu nebo bundu, rukavice, bezpečnostní boty nebo respirátory proti prachu.

Aby se minimalizovalo riziku pracovních úrazů, je bezpodmínečně nutné ještě před zahájením demoličních prací detailně proškolit všechny pracovníky o bezpečnostních pravidlech a nařízeních.

U demoličních projektů je také prvořadá bezpečnost životního prostředí. Hluk, vibrace a prach jsou běžnými vedlejšími produkty demoličních prací, proto je třeba je účinně monitorovat a řídit, aby se předešlo jakémukoli riziku pro zaměstnance nebo sousední nemovitosti.

Udržujte prostor demolice neustále čistý a bezpečný. Průběžný úklid je prvořadý pro podporu bezpečného pracovního prostředí a také pro zajištění toho, aby vzniklé demolice a další materiály na místě byly náležitě zpracovány. Bezpečný areál staveniště je nezbytností a dělníci musí mít k dispozici také sociální zařízení. Bezpečné místo také znamená zajistit, aby měl každý přístup k pitné vodě a mycím prostředkům a zařízením, stejně jako k teplé vodě a čistému a bezpečnému prostředí pro přestávky.