Spolu se všemi dalšími zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi může i počasí hrát významnou roli při zvyšování pravděpodobnosti nehody nebo pracovního úrazu. Nejvýznamnějšími povětrnostní podmínky, které představují nebezpečí, jsou silný vítr, teplota, blesk, hustý déšť a mlha. Jak ovlivňují bezpečnost na stavbě?

Silný vítr

Silný vítr představuje na stavbě riziko zejména pro lidi a sypké materiály umístěné ve výšce. Ohroženy jsou zejména jeřáby a stavební věže. Lidé pracující ve výškách mohou být ohroženi větrem, což zvyšuje pravděpodobnost jejich pádu, pokud není dostatečná boční ochrana nebo nejsou použity postroje, které by jim zabránily v pádu. Pokud je silný vítr, může existovat riziko zasažení osob materiály, jako jsou střešní tašky a rychle se pohybující úlomky. Vítr také může zvednout prach, který může podráždit či poškodit oči, aktivovat astma a zhoršit celkové pracovní podmínky. Silný vítr má také negativní vliv na sluch – může zhoršit komunikační schopnosti, což potenciálně zvyšuje riziko pracovního úrazu na staveništi.

Teplota

Extrémní teploty mohou přímo nebo nepřímo zvýšit pravděpodobnost nehody či pracovního úrazu. Práce probíhající v extrémně nízkých teplotách představují riziko špatné viditelnosti přes zamrzlá čelní skla a také nebezpečí uklouznutí.

Za vysokých teplot mohou pracovníci trpět dehydratací a úpalem, které mohou ovlivnit jejich úsudek a reakční časy. Tyto příznaky jsou obzvláště nebezpečné při jízdě těžkými nebo nákladními vozidly a při obsluze strojů. Pracovníci se často ochlazují tím, že si sundavají osobní ochranné pracovní pomůcky, jako jsou přilby nebo reflexní vesty, což zvyšuje pravděpodobnost jejich zranění nebo usmrcení pohybujícím se nebo padajícím předmětem.

Vysoké teploty nebo intenzivní sluneční záření může způsobit také přehřátí strojů a hořlavých materiálů, což zásadním způsobem zvyšuje riziko požáru. Aby se předešlo nehodám, nebezpečné látky je nutné skladovat na bezpečném místě.

Extrémní teploty mohou také způsobit špatnou funkčnost nebo úplné znefunkčnění některých strojů. Nejen, že to může stát čas a peníze, ale může to být také extrémně nebezpečné, zejména v případě, když dojde k poškození nebo ztrátě funkčnosti bezpečnostních funkcí během používání stroje. Obzvláště citlivé na chladné počasí mohou být např. pryžová těsnění, protože jsou vlivem nízké teploty tvrdé – neroztahují a nesmršťují se tak, jak mají.

Blesk

Riziko blesku na stavbě je velmi reálné, protože se na ní vyskytuje mnoho kovových předmětů, které jsou navíc vysoko – např. jeřáby nebo lešení. Protože se jedná o vodiče, existuje relativně vysoká šance, že by mohlo dojít k přímému zasažení bleskem, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo výbuch.

I když to není vždy, přítomnost blesku v oblasti je obvykle doprovázena některými dalšími potenciálně nebezpečnými povětrnostními podmínkami uvedenými v tomto článku, jako jsou hustý déšť a silný vítr.

Hustý déšť

Přítomnost silného nebo přívalového deště kromě toho, že je nepříjemné v něm pracovat, snižuje viditelnost pro řidiče vozidel a mění staveniště v bažinu, což představuje riziko pro zdraví a bezpečnost pracovníků na staveništi.

V některých oblastech může být déšť tak hustý a prudký, že může dojít k přívalovým povodním. Rychle se pohybující hluboká voda může nejen ohrozit vybavení staveniště, ale představuje vysoké nebezpečí také pro lidský život. V tomto ohledu je zvláště ohroženým průmyslovým odvětvím těžba, protože hlubinné šachty mohou být rychle zality vodou.

Mlha

Mlha může být pro pracovníky na staveništi zvláště nebezpečná, protože výrazně snižuje viditelnost. Řidiči vozidel budou mít zhoršený výhled, což znamená, že nemusí být schopni včas reagovat, pokud se na vozovce nachází osoba nebo nějaký předmět. Pokud řidič nákladního vozidla neuvidí hranu cesty, může vyjet ze silnice, což zvyšuje pravděpodobnost, že se s něčím srazí nebo se převrátí. Spolu s problémy s viditelností je pro pracovníky na zemi také obtížné vidět blížící se vozidla a včas jim uhnout z cesty.

Prevence začíná hodnocením rizik a proaktivním přístupem

Nepředvídatelnost a síla počasí mohou vytvářet nepředvídatelné problémy a zpoždění. I při nejkomplexnějším řízení projektů a všech školeních v oblasti BOZP stále existují rizika pracovních úrazů a nehod, které se výrazně zvýší přítomností jedné nebo více výše uvedených povětrnostních podmínek.

Pamatujte si, že počasí se může kdykoliv dramaticky a rychle změnit. To, co začalo jako hezký klidný den, se může změnit v den, kdy počasí představuje skutečnou hrozbu pro zdraví a bezpečnost všech pracujících na staveništi.

Nejen, že manažeři a nadřízení na staveništi musí neustále pečlivě sledovat měnící se povětrnostní podmínky, ale také je třeba zavést vhodné plány a proaktivní bezpečnostní opatření, aby byli lidé v bezpečí, spíše než spoléhat pouze na to, že si správce stavby na poslední chvíli všimne změny počasí a všechny varuje. Plány by měly zahrnovat např. opatření, jako je správné a bezpečné skladování škodlivých látek, když se nepoužívají, nebo zajištění toho, aby byly všechny volné předměty a materiál bezpečně připevněny, když se nepoužívají, a zajištění vhodných odtokových kanálů.

Stejně jako v jiných průmyslových odvětvích je jednou z nejdůležitějších a nejúčinnějších metod prevence provádění důkladného hodnocení rizik a proaktivní přístup k řešení potenciálních problémů dříve, než k nim dojde. I když je pravda, že povětrnostní události jsou pověstně nepředvídatelné ze své podstaty, přijetí vhodných opatření před jejich dopadem může výrazně snížit jejich dopad na zdraví a bezpečnost lidí.