Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhlášky“). Tato vyhláška určuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Ustanovení vyhlášky se uplatňují též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně-technické důvody nevylučují. Bezpečné užívání stavby je potřebné chápat zejména jako možnost bezpečně provádět udržovací práce – údržbu stavby.

V dalším se budu věnovat zejména střechám bez provozu a střechám s neveřejným provozem, tedy těm, na kterých se pohybují pouze poučené osoby.

Nedostatky ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

§ 25 Střechy

I když vyhláška má mnoho nedostatků, lze ji označit za významnou zejména při posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při užívání stavby. Žel § 25 Střechy nelze i při nejlepší vůli považovat za dobře zpracovaný. Zvláště v kontextu s ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (dále jen „normy“) je vhodné v oblasti požadavků na střechy uvažovat o novelizaci vyhlášky.

Dle vyhlášky stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 § 8 vyhlášky (základní požadavky) při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Mezi předvídatelné vlivy rozhodně patří například odstraňování nadměrného množství sněhu při dosažení povolené zátěže střešního pláště.

§ 55 Výjimky

§ 55 vyhlášky v čl. 2 uvádí: „Odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8“. Autor příspěvku považuje čl. 5.6 Bezpečné užívání normy právě za článek (normu) spadající pod tento § 55. Při navrhování, rekonstrukcích a výstavbě střech je tedy potřebné držet se požadavků normy a v případě odchylky, prokázat, že je dodržen základní požadavek na stavby, tedy bezpečné užívání.

Požadavek na bezpečné užívání směřuje zvláště k možnosti budoucího uživatele stavby bezpečně provádět údržbu. Podle normy údržba střechy zahrnuje udržovací práce vedoucí k obnovení nebo prodloužení funkce volně přístupných prvků a vrstev (údržbu, případně výměnu poškozených částí krytin, obnovovací nátěry, výměny tmelených výplní spár a pod).

K posouzení, co náleží do oblasti údržby je možné použít definici Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Údržba zařízení, pracovišť, budov dle této definice zahrnuje:

 • Technická, administrativní a manažérská opatření, která je mají zachovat ve stavu, v němž mohou vykonávat požadovanou funkci, či je navrátit do takového stavu a chránit je před poruchami nebo znehodnocením.
 • K činnostem v oblasti údržby patří: prohlídky, zkoušky, měření, výměna, úprava, oprava, zjišťování poruch, nahrazení dílů, servis.

Nejčastější chyby, nedostatky a porušování vyhlášky

Mezi nejčastější chyby, nedostatky i porušování vyhlášky a souvisejících norem v oblasti bezpečného užívání střech bez provozu a střech s neveřejným provozem (čl. 4.2 a 4.3 normy) lze zařadit:

 • Nevyhovující přístup na střechu – viz čl. 5.6.1 normy a ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (protiskluzová úprava příčlí, dobře uchopitelné madlo v místě výstupu, ochrana proti zpětnému pádu a další).
 • Chybějící nebo nesprávně navržená stavebně technická opatření k ochraně pracovníků před pádem při provádění údržby střechy, zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy – viz čl. 5.6.2 normy.
 • Není pamatováno na všechny předvídatelné klimatické podmínky, za kterých je nutné údržbu provádět (zejména odstraňování nadměrného množství sněhu a ledových rampouchů, např. tam, kde mohou ohrozit chodce). U střech, kde lze odůvodněně předpokládat (odstavec 1 § 8 vyhlášky) odstraňování nadměrného množství sněhu, není řešena ochrana před pádem, nejsou navržená místa shozu sněhu.
 • Konstrukce a prvky určené pro pohyb osob na střeše nejsou často dostatečně únosné.
 • Není zpracován provozní řád střechy – viz čl. 5.6.4 normy, režim prohlídek, kontrol a obnovy – viz čl. 6.6 normy.
 • Konstrukce střechy neumožňuje bezpečnou kontrolu a údržbu zařízení určených k ochraně před bleskem – viz čl. 5.6.7 normy.
 • Není řešena údržba otvorů nechráněných proti propadnutí, např. světlíků – viz čl. 5.6.2 normy.
 • U střech bez provozu není provedeno opatření k zajištění přístupu pouze oprávněným osobám – viz čl. 5.6.12 normy.
 • V dosahu konstrukcí, kterými se vstupuje na střechu není dostatečně odolná konstrukce pro bezpečný pohyb pracovníků po střeše.
 • Návrhy (projekty střech) úplně a jednoznačně neurčují provozní řešení střechy – viz čl. 6.3 normy.
 • U vstupu na střechu není umístěna informační tabulka s poučením o zásadách provozu na střeše – viz čl. 6.8. normy.
 • U nepochozích střech, kde vodotěsnící vrstva neumožňuje bez rizika poškození kontrolu, údržbu nebo obsluhu konstrukcí a zařízení umísťovaných na střeše není vhodně zajištěna bezpečnost lidí pohybujících se po střeše – viz čl. 8.11 normy.
 • Instalovaný záchytný systém není dodán včetně potřebné instalační dokumentace – viz Příloha A.2 ČSN EN 795.
 • Instalovaný záchytný systém není dodán s pokyny pro jeho používání.
 • Pokud není instalovaný záchytný systém určen pro ochranu před pádem u všech nezabezpečených hran a otvorů, nejsou tyto nezabezpečené plochy vhodně označeny a to s přihlédnutím, že zda je nutné na střechu vstupovat i při sněhové pokrývce. Barevné pásy označující nebezpečnou zónu nejsou pod sněhem viditelné.
 • Světlíky – otvory nechráněné proti propadnutí nejsou vhodně chráněny proti propadnutí.
 • Při rekonstrukcích střech není dodržen čl. 5.6 normy.

Závěrem

Tento příspěvek označuje pouze základní nedostatky v navrhování a realizaci střech a byl vypracován se snahou o stručnost a věcnost. Na konkrétní dotazy a připomínky bude autor rád reagovat.

Ing. Mojmír Klas, CSc.
www.mojmirklas.cz