Pracujete na soustruhu nebo CNC stroji, nebo podnikáte v oblasti obrábění a máte zaměstnance, kteří tyto stroje obsluhují? Rádi byste si zopakovali nebo rozšířili své znalosti týkající se bezpečnosti práce v této oblasti? Přečtěte si povinnosti a požadavky na bezpečnost práce na soustruhu nebo CNC stroji. Informace jsou určeny jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Právní předpisy a normy

Provozovatelé CNC strojů, soustruhů a jiných obráběcích strojů by měli mít alespoň základní přehled o níže uvedených právních předpisech a normách.

 

 • 378/2001 Sb., NV o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • 48/1982 Sb., vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • 176/2008 Sb., NV o technických požadavcích na strojní zařízení
 • 272/2011 Sb., NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • ČSN EN ISO 23125 – Obráběcí stroje – Bezpečnost – Soustruhy

Nezapomeňte, že výše uvedené právní předpisy a normy nemusí být úplně všechny. Další požadavky na bezpečnou práci a provoz strojů mohou být uvedeny také v návodech k obsluze, místních provozních předpisech, technologických normách či pracovních nebo technologických postupech.

Povinnosti zaměstnavatele

 • seznamte pracovníka se strojem – zajistěte mu školení práce na CNC stroji, a to ještě před jeho použitím
 • zajistěte zaměstnancům obecné školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci + profesní doplněk zaměřený na práci s CNC
 • zajistěte, aby se strojem nepracovala neoprávněná osoba, které to nepřísluší z titulu přikázané práce
 • dbejte na to, aby se strojem pracoval pouze zdravotně způsobilý pracovník
 • vybavte stroj bezpečnostní zábranou nebo ochranným zařízením dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
 • pravidelně kontrolujte CNC stroje, zejména bezchybné fungování a funkčnost všech bezpečnostních a ochranných zařízení stroje (štíty, kryty, atd.)
 • kontrolujte zaměstnance, zda dodržují všechny stanovené povinnosti a pravidla týkající se bezpečné práce včetně dodržování technologických a pracovních postupů, včetně používaní OOPP
 • přidělte zaměstnancům předepsané OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) – kalhoty, blůza, kombinéza, kožená obuv, respirátor apod.
 • přidělte zaměstnancům koženou pracovní obuv, protože ta snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami, případně pořezání chodidel nebo prstů nohy
 • chraňte zaměstnance před zplodinami, které se uvolňují při procesu obrábění – například respirátor, odsávání apod.
 • chraňte zaměstnance před hlukem, který vzniká při procesu obrábění – ochranná sluchátka, špunty do uší apod.
 • vytvořte zaměstnancům přijatelné ergonomické podmínky na pracovišti, které ho boudou chránit z dlouhodobého hlediska – prostor, teplo, osvětlení apod.
 • zajistěte opatření proti zachycení pracovníka pohybujícími se rotačními a navíjecími částmi CNC strojů a soustruhů
 • nedovolte, aby zaměstnanec nosil volné oblečení (plášť, zástěru apod.) ani jiné volné předměty, které by mohly způsobit vtažení nebo namotání pracovníka do stroje, který je právě v procesu
 • nedovolte, aby zaměstnanec nosil jakékoliv šperky – řetízky, prstýnky, náušnice, hodinky, vázanky, šály apod., protože to zvyšuje riziko zachycení rotujícími částmi CNC stroje

Povinnosti zaměstnance

Před zahájením práce na stroji

 • udělejte kontrolu stroje a všech jeho částí (ochranné a bezpečnostní části, spouštěcí a vypínací zařízení) ještě předtím, než ho pustíte
 • ověřte, zda na funkčních částech stroje neleží nějaké předměty
 • zkontrolujte správnou funkčnost upínacího zařízení
 • používejte vždy správný nástroj a zkontrolujte jeho aktuální opotřebení, ale také upnutí ke stroji
 • ověřte, zda jsou ovládací prvky stroje ve správných polohách
 • překontrolujte číslicově řízené stroje a jejich funkčnost podle testovacího programu, který by měl být jejich součástí
 • zkontrolujte ochranná a bezpečnostní zařízení a nastavte je do aktivní činné polohy
 • nevyřazujte z provozu bezpečnostní a ochranné zařízení – to je považováno za hrubé porušení bezpečnostních předpisů a může to být zdraví či životu nebezpečné

Za provozu stroje

 • při výměně nástrojů a obrobků nebo při měření či kontrole jakosti povrchu zastavte vřeteno stroje
 • pokud existuje riziko zachycení vlasů je bezpodmínečně nutné použít ochrannou čepici nebo správně uvázaný šátek
 • pokud vyměňujete těžší obrobky, upínací zařízení nebo jiné nástroje, používejte zdvihací zařízení
 • upínejte pouze předměty, pro které je upínací zařízení určeno a jejichž tvar a velikost zaručují, že upnutí bude dokonalé a bezpečné
 • jestliže soustruh či CNC stroj není vybaven ochranným krytem, který slouží jako ochrana proti odletujícím třískám, nebo není-li možné ho použít, použijte pro ochranu zraku ochranné brýle nebo obličejový štít
 • při odstraňování třísek používejte jen pracovní nástroje k tomu určené (smetáky, štětce, škrabky apod.) a nikdy ne ruce
 • při obsluze CNC stroje, tedy při samotném obrábění, nepoužívejte rukavice, protože hrozí riziko zachycení rotujícím strojem, což mívá za následek velmi vážné následky
 • pokud při výměně nebo upínání obrobku či nástrojů hrozí riziko pořezání nebo popálení, použijte ochranné rukavice, přičemž stroj musí být zastaven hlavním vypínačem

Po ukončení práce se strojem

 • uveďte pracoviště do pořádku, odstraňte třísky, odpadový materiál, prach, řezné kapaliny apod. – vždy při zastaveném stroji a pomocí pracovních nástrojů
 • ukliďte všechny nástroje, ochranné pomůcky, měřidla, nářadí, zpracovaný materiál a řezné kapaliny na své místo
 • do kovových uzavíratelných nádob ukliďte použité čisticí nástroje a pomůcky, jako jsou zamaštěné a zaolejované hadry, čisticí vlna apod.
 • nastavte všechny páky do neutrálních poloh a zkontrolujte, zda je stroj vypnutý