Bezpečnostní tabulky, výstražné značky, symboly a jiné bezpečnostní značení představují jeden z velmi efektivních nástrojů, jak upozornit na potenciální nebezpečí nejen v pracovním prostředí, ale také ve veřejném prostoru. Jejich cílem je upozornit na případná rizika, která mohou ovlivnit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, ale i občanů, kteří nejsou zrovna na pracovišti. Jaké jsou zákonné povinnosti, a kde konkrétně je nutné bezpečnostní značení používat? Zde je ucelený přehled.

 

Zákonná povinnost zajistit bezpečnostní značení

Bezpečnostní tabulky, výstražné značky a jiné bezpečnostní značení je legislativně upraveno hned v několika zákonech, vyhláškách, nařízeních i technických normách. Níže je uveden seznam těch nejdůležitějších.

 

Základní povinnosti značení

Základní povinnosti zajistit bezpečnostní značení vyplývají z § 6 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tomto zákonu je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které budou informovat a podávat instrukce týkající se bezpečnosti práce. Zamětsnavatel je zároveň povinen s těmito značkami řádně seznámit všechny své zaměstnance.

 

Bezpečnostní značky ve vztahu k požární ochraně

§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně říká, že povinností právnických a podnikajících fyzických osob je označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny, které se vztahují k požární ochraně, včetně míst, která jsou určena pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení.

§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci zase říká, že v případě omezení nebo ztížení orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů je nutné viditelně umístit jejich označení příslušnou požární značkou.

§ 11 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci uvádí, že je nutné označit nouzové únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku, a to ve všech objektech nebo provozech, kde se může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru. Výjimku tvoří objekty s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.

§ 10 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb nařizuje, že je nutné bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením vybavit všechny únikové cesty, a to za účelem evakuace osob. Dále pak uvádí, že musí být označen také evakuační výtah textem “Evakuační výtah”, a to v jeho kabině a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží k evakuaci musí být označen tabulkou s textem “Tento výtah neslouží k evakuaci osob”.

Zapomenout bychom neměli také na nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které specifikuje používání bezpečnostních značek a signálů na staveništi.

 

Bezpečnostní značení v technických normách – ČSN

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ČSN ISO 3864-3 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

ČSN ISO 3864-4 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

ČSN ISO 16069 Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS)

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN ISO 17724 Grafické značky – Slovník

ČSN 01 8013 Požární tabulky

 

Vzhled, umístění a provedení značení

Jak má bezpečnostní značení vypadat, jak má být provedeno a kde má být umístěno stanovuje prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Toto nařízení definuje tvary, barvy a umístění značek, ale také zvukové nebo hlasové signály apod.

 

Kde je nutné používat bezpečnostní značení?

Další povinnosti ukládá příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, kde jsou uvedeny požadavky například na značení únikových cest, východů, schodišť, dopravní komunikace, průhledných a prosklených dveří, volných okrajů ramp, prostředků a zařízení pro poskytnutí první pomoci a nebezpečných prostor, jako jsou jámy, kde hrozí riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů. Pojďme si jednotlivé požadavky konkretizovat.

  1. Únikové cesty, východy a schodiště
  2. Sklady, skladovací prostory a regály
  3. Kotelny
  4. Elektrické instalace
  5. Průmyslové rozvody a potrubní systémy
  6. Příčky, stěny, dveře a vrata
  7. Dopravní komunikace a nebezpečný prostor
  8. Rampy
  9. Opravny a výrobny aut
  10. Prostředky pro první pomoc

 

1. Únikové cesty, východy a schodiště

Asi nejdůležitější je označení únikových cest, východů a evakuačních výtahů, které jsou umístěny na únikových cestách. Ty je nutné trvale označit bezpečnostními a informačními tabulkami, které slouží jako hlavní navigační prvek při úniku a evakuaci osob v případě náhlé situace.

2. Sklady, skladovací prostory a regály

Také sklad musí mít své vlastní bezpečnostní označení, a to formou tabulky, kde je informace o zákazu vstupu nepovolaným osobám a zákaz výskytu otevřeného ohně. Označen musí být také vypínač umělého osvětlení skladu, a to vně skladu.

Zákon dále pak nařizuje, aby ve skladech a jiných skladovacích prostorech byly viditelně umístěny bezpečnostní tabulky, které určují maximální přípustnou nosnost podlahy. V případě, že dochází ke skladování sypkého materiálu, je nutné trvale a výrazně označit maximální skladovací výšku sypkého materiálu, který je umístěn nad podlahou.

Další na řadě jsou regály. Ty musí být trvale označeny bezpečnostní značkou, na které musí být uvedena největší nosnost buňky a nejvyšší počet buněk ve sloupci.

3. Kotelny

Kotelna je dalším místem, které musí být u vstupu do ní neprodleně označena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

4. Elektrické instalace

Zapomenout byste neměli ani na elektrické instalace, které musí být též trvale a viditelně označeny výstražným symbolem nebo jinou bezpečnostní značkou.

5. Průmyslové rozvody a potrubní systémy

Průmyslové rozvody a jiné potrubní systémy, vedení a sítě je nutné viditelně označit bezpečnostní značkou v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy látek nebo přípravků.

6. Příčky, stěny, dveře a vrata

Zřetelně označeny musí být prosklené nebo průsvitné stěny, zejména pak celoskleněné příčky, které se nacházejí v prostorech nebo v blízkosti pracovišť a dopravních komunikací. Stejně tak musí být označeny všechny průhledné nebo prosklené dveře. Je nutné je označit ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou.

Nezapomeňme také na označení spodních hran sklopných a zdvižných mechanicky ovládaných vrat, ideálně šikmým bezpečnostním šrafováním.

V případě, že v blízkosti vrat, které jsou určeny pro provoz dopravních prostředků, není zajištěn bezpečný průchod osob, musí zaměstnavatel zajistit samostatný vstup pro pěší a výrazně ho označit informační značkou.

Také tam, kde jsou zúžené vjezdy a výjezdy z pracovišť, které jsou určeny jak pro pěší, tak pro provoz dopravních prostředků, musí být neprodleně označeny bezpečnostními značkami, výstražnými symboly nebo jiným bezpečnostním značením, které jasně poukazují na riziko střetu osob s překážkami. Toto značení musí být viditelné při otevřených vratech.

7. Dopravní komunikace a nebezpečný prostor

V případě potřeby musí být označeny bezpečnostní značkou s výstražným symbolem také nezakryté nádrže kapalin bez trvalé obsluhy a nepřejízdné a nepřechodné jímky.

Označit bezpečnostními značkami musí být pracoviště, které se nachází na komunikacích, a to po celou dobu trvání nezbytných prací.

Tam, kde to vyžaduje uspořádání pracoviště a povaha provozu z hlediska bezpečnosti zaměstnanců, se musí komunikace zřetelně vyznačit bezpečnostními značkami označujícími komunikaci.

Označit výstražnou tabulkou či jiným bezpečnostním značením je nutné také každý nebezpečný prostor, který představuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů.

8. Rampy

Trvale označeny musí být volné okraje nakládacích a vykládacích ramp, a to bezpečnostním prvkem označující nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika střetu osob s překážkami.

9. Opravny a výrobny aut

Bezpečnostní tabulky a jiné značení je nutné zajistit na pracovištích pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků. V bezprostřední blízkosti pracovní jámy je povinné na podlaze vyznačit ochranný manipulační prostor, umístit bezpečnostní značky, které upozorňují na nebezpečí pádu a značky s vyznačením činností, které jsou v jámě zakázané.

10. Prostředky pro první pomoc

Prostředky a zařízení, které jsou určeny pro poskytování první pomoci (lékárnička, dýchací přístroje apod.) je nutné nejen umístit na dobře a vždy dostupném místě, ale také označit informačními značkami.