Mezi základní povinnosti každého podnikatele, který má alespoň jednoho zaměstnance, patří dle Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále BOZP a PO). Zmíněný zákon se týká všech podnikatelských subjektů, tedy jak právnických, tak i podnikajících fyzických osob. Smyslem tohoto souhrnu opatření, známého jako BOZP a PO, je prevence ohrožení a poškození lidského zdraví v průběhu pracovního procesu.

Zajištění BOZP a PO v rámci organizace

Opatření BOZP a PO bývají označovány jako tzv. specifická forma managementu, obdobně jako např. management kvality nebo environmentální management, a jako takové patří do kompetencí vedoucích pracovníků. Manažeři obvykle realizací tohoto souhrnu opatření BOZP a PO na základě písemné dohody pověří konkrétního vybraného zaměstnance, který následně koordinuje provádění těchto opatření a stanovuje postupy k jejich zajištění. Pověřeným personálem bývá některý z administrativních pracovníků, obvykle asistentka manažera nebo jiný administrativní pracovník či pracovnice (viz např. souhrn kompetencí profesní kvalifikace „Asistent/ka manažera“.

Administrativní pracovníci jsou tak dnes povinni orientovat se nejen v běžné administrativní agendě, ale i v řadě další oborů a oblastí, aby byli výkonnou a schopnou podporou vedoucích pracovníků nebo pracovních týmů. Mnoho zaměstnanců či kandidátů na administrativní pozice je nuceno absolvovat rekvalifikační a vzdělávací kurzy pro doplnění profesní kvalifikace a rozšíření či aktualizaci svých praktických znalostí a dovedností. Právě specifické formy managementu včetně požadavků BOZP a PO jsou pak obsahem většiny administrativních rekvalifikačních kurzů.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP a PO patří důsledné dodržování zákonných opatření, vyhledávání a prevence rizik a zajištění osobních ochranných pracovních prostředků. Zaměstnavatel je rovněž povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Mezi možnosti a formy školení BOZP a PO patří on-line školení přes internet, tzv. e-learning, dále školení na pracovišti nebo školení mimo pracoviště. Výše zmíněné povinnosti a úkoly tak patří do kompetencí pověřeného, obvykle administrativního pracovníka, který zajišťuje jejich dodržování.