Koordinace BOZP na staveništi

Velké změny pro OZO a koordinátory BOZP na staveništi přináší novela zákona účinná od 1. května 2016

Koordinátoři BOZP na staveništi, stavaři, zadavatelé a investoři buďte na pozoru! Avizovaná novela zákona č. 309/2006 Sb. týkající se povinností odborně způsobilých osob (OZO) v otázkách zajištění úkolů v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi bude účinná od 1. května 2016 a dotkne se vás všech. Novela, na kterou jsme vás upozorňovali v únorovém článku, přináší řadu velkých změn, které mají za cíl zvýšit požadavky na kvalifikaci koordinátorů BOZP a zvýšit profesionalitu při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Pojďme se tedy podívat na kýžené změny, které jsou podle nás velmi zásadní a vítané.

Přečíst

Koordinátor BOZP na staveništi – současnost a změny do budoucna

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) je v České republice jako institut evropského práva známý od roku 2006. Tehdy byl zapracován do našeho právního řádu, a sice do zákona č. 309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), který nabyl účinnosti 1. 1. 2007. Přesto kolem osoby koordinátora panují stále určité nejasnosti.

Přečíst

Bezpečné užívání střech v navrhování, realizaci a provozu

Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhlášky“). Tato vyhláška určuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Ustanovení vyhlášky se uplatňují též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně-technické důvody nevylučují.

Přečíst

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi, a kdy ho budete potřebovat

Pojem koordinátor BOZP, případně koordinace BOZP, by měl znát v dnešní době už každý řemeslník, stavebník, investor, projektant a každá osoba, která se účastní stavby nebo se aktivně podílí na jakékoliv práci na staveništi. Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to v etapě přípravy stavby samotné i realizace stavby. Jaké je znění zákona, kdo a kdy ho bude potřebovat, jakou přesně činnost vykonává, a jak vybrat toho správného? To vše se dozvíte v následujícím článku.

Přečíst
Načítání

Zeptej se Sandry

BOZP komplexně

BOZP a PO poradna ZDARMA

Zkuste zdarma