Teplota na pracovišti je klíčovým faktorem, který ovlivňuje nejen pohodlí, ale také zdraví a produktivitu zaměstnanců. Příliš vysoké nebo příliš nízké teploty mohou mít negativní dopad na fyzické a psychické zdraví zaměstnanců a mohou také snížit jejich pracovní výkonnost. V tomto článku se podíváme na právní rámec týkající se teplot na pracovišti v České republice, včetně povinností zaměstnavatele a práv zaměstnance. Dále se zaměříme na preventivní opatření v různých teplotních podmínkách.

Povinnosti zaměstnavatele

V České republice je otázka teplot na pracovišti upravena dvěma klíčovými zákony: zákonem č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Tyto zákony stanovují povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců v souvislosti s teplotami na pracovišti.

Zákon č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, stanovuje, že zaměstnavatel je povinen zajistit takové podmínky na pracovišti, aby teplota vzduchu v pracovních prostorách odpovídala charakteru vykonávané práce, ročnímu období a zvláštnostem pracoviště. Tento zákon také stanovuje, že pokud nelze dosáhnout optimálních teplot, musí zaměstnavatel přijmout opatření, jako je poskytnutí vhodného oblečení nebo přestávek.

Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., dále stanovuje, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby teplota na pracovišti byla přiměřená ročnímu období a povaze vykonávané práce. Pokud nelze dosáhnout přiměřených teplot, musí zaměstnavatel přijmout opatření, jako je poskytnutí vhodného oblečení, pitného režimu a ochranných nápojů nebo přestávek.

Zaměstnavatel má povinnost zabezpečit pitný režim pro zaměstnance v souladu s hygienickými a zdravotními normami. Tato povinnost je zvláště důležitá v situacích, kdy zaměstnanci pracují v teplém prostředí nebo vykonávají fyzicky náročnou práci, která může vést k dehydrataci. Pokud jde o ochranné nápoje, zaměstnavatel by měl poskytnout takové nápoje v situacích, kdy je to nutné pro ochranu zdraví zaměstnanců. Ochranné nápoje mohou zahrnovat například iontové nápoje, které pomáhají nahradit elektrolyty ztracené pocením.

Práva zaměstnance

Zaměstnanci mají v souvislosti s teplotou na pracovišti několik základních práv, která jsou stanovena v zákoně č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb.

 • Právo na přiměřené pracovní podmínky – zaměstnanci mají právo na pracovní podmínky, které zahrnují přiměřenou teplotu vzduchu v pracovních prostorách. Tato teplota by měla odpovídat charakteru vykonávané práce, ročnímu období a zvláštnostem pracoviště.
 • Právo na ochranu zdraví – zaměstnanci mají právo na ochranu svého zdraví a bezpečnosti při práci. To zahrnuje právo na ochranu před nepříznivými teplotami, které by mohly ohrozit jejich zdraví.
 • Právo na informace a školení – zaměstnanci mají právo na informace a školení o rizicích spojených s vysokými teplotami na pracovišti a o opatřeních, která mají být přijata pro jejich ochranu.

Pokud zaměstnanec cítí, že jeho práva jsou porušována, může podniknout několik kroků. Měl by nejprve tuto situaci oznámit svému nadřízenému nebo přímo zaměstnavateli. Pokud se situace nezlepší, může se obrátit na odbory, pokud jsou na pracovišti zastoupeny, nebo na Státní úřad inspekce práce, který má pravomoc provést kontrolu na pracovišti a přijmout příslušná opatření.

Limity pro maximální teplotu na pracovišti

Podle české legislativy se maximální povolené teploty pro různé pracovní podmínky liší. Níže uvádíme několik příkladů.

 • Pro práci, která se vykonává převážně v sedě a nevyžaduje významnou fyzickou aktivitu, jako je práce v kanceláři, je maximální povolená teplota 27 stupňů Celsia.
 • Pokud jde o práci, která zahrnuje lehkou manuální práci rukou a paží, například řízení osobního automobilu nebo manipulaci s lehkými objekty, nesmí teplota na pracovišti překročit 26 stupňů Celsia.
 • Pro práci, která vyžaduje stálé zapojení obou horních končetin a občasné předklánění nebo klečení, jako je údržba strojů nebo práce ve stavebnictví, je maximální povolená teplota 30 stupňů Celsia.
 • Pokud práce zahrnuje rozsáhlou fyzickou aktivitu, včetně zapojení svalů trupu, horních i dolních končetin, jako je práce ve stavebnictví nebo manipulace s lopatou, nesmí teplota na pracovišti překročit 24 stupňů Celsia.
 • Pro práce, které vyžadují velmi intenzivní fyzickou aktivitu, jako je přeprava těžkých břemen nebo těžba dřeva, je maximální povolená teplota 20 stupňů Celsia.

Pokud teplota na pracovišti uvnitř budovy dosáhne 36 stupňů Celsia, je nutné zavést speciální režimová opatření a poskytnout zaměstnancům ochranné nápoje.

Detailnější informace se dočtete v článku: Maximální a minimální povolená teplota na pracovišti podle zákona

Zdravotní rizika spojená s extrémně vysokými teplotami

Práce v extrémních teplotách může představovat značná zdravotní rizika. Některá z nejčastějších, která mohou vzniknout při práci v těchto podmínkách, jsou:

 • Dehydratace – práce v horkém prostředí může způsobit nadměrné pocení, což může vést k dehydrataci. Dehydratace může způsobit řadu zdravotních problémů, včetně únavy, závratí, nízkého krevního tlaku a v extrémních případech může vést k selhání ledvin nebo dokonce smrti. Je důležité, aby zaměstnanci dostatečně hydratovali své tělo, zejména při práci v horkém počasí.
 • Úpal a úžeh – tyto stavy jsou způsobeny přehřátím těla. Úpal je méně vážný a zahrnuje symptomy jako jsou závratě, nevolnost a zvracení. Úžeh je mnohem vážnější a může způsobit ztrátu vědomí, křeče a v extrémních případech dokonce smrt. Je důležité, aby zaměstnanci měli přístup k chladivým prostředkům a stínu, pokud pracují na přímém slunci nebo v horkém prostředí.
 • Tepelná vyčerpanost a tepelný šok – tepelná vyčerpanost je stav, který může nastat při dlouhodobé expozici vysokým teplotám a/nebo nedostatečné hydrataci. Symptomy mohou zahrnovat silné pocení, slabost, závratě, nevolnost a rychlý puls. Pokud není léčena, může tepelná vyčerpanost vést k tepelnému šoku, což je život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Preventivní opatření při práci v horku

Práce v extrémních teplotách, ať už v horku nebo v chladu, může představovat značné riziko pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Proto je důležité dodržovat určité preventivní opatření a postupy, které pomáhají minimalizovat tato rizika.

Venkovní práce

 • Sledování předpovědi počasí – zaměstnavatelé by měli pravidelně sledovat předpovědi počasí, aby byli informováni o očekávaných teplotách. Existují různé online zdroje a aplikace, které poskytují přesné a aktuální předpovědi počasí.
 • Plánování pracovních směn – pokud je to možné, zaměstnavatelé by měli plánovat pracovní směny tak, aby se vyhnuli nejteplejším a nejchladnějším částem dne. Například v horkých letních měsících může být vhodné naplánovat těžkou fyzickou práci na ranní nebo večerní hodiny, kdy jsou teploty obecně nižší.
 • Přizpůsobení pracovních postupů – v případě extrémních teplot by měli zaměstnavatelé zvážit přizpůsobení pracovních postupů. To může zahrnovat zkrácení pracovních směn, zvýšení počtu přestávek nebo poskytnutí dalších zdrojů pro chlazení, jako jsou ventilátory nebo klimatizované prostory pro odpočinek.
 • Komunikace s zaměstnanci – zaměstnavatelé by měli pravidelně komunikovat s zaměstnanci o očekávaných teplotách a vysvětlovat jim, jaké kroky podnikají k jejich řešení. To může zahrnovat poskytnutí aktualizací o předpovědi počasí nebo sdílení plánů pro změnu pracovních směn či postupů.
 • Příprava na krizové situace – zaměstnavatelé by měli mít plány pro krizové situace spojené s teplotou, jako jsou např. vlny veder. Tyto plány by měly zahrnovat postupy pro poskytnutí první pomoci, evakuaci pracoviště nebo jiné kroky potřebné k ochraně zaměstnanců.
 • Hydratace – při venkovní práci v horkém počasí je důležité pravidelně pít vodu, aby se předešlo dehydrataci. Zaměstnanci by měli mít k dispozici dostatek pitné vody a měli by být povzbuzováni k tomu, aby pili i tehdy, když necítí žízeň.
 • Ochranné oblečení – nosit světlé a lehké oblečení může pomoci regulovat tělesnou teplotu a zabránit přehřátí. Klobouky a jiné formy stínění hlavy mohou také pomoci chránit před přímým slunečním zářením.
 • Přestávky – pravidelné přestávky ve stínu nebo v chladném prostoru mohou pomoci tělu zvládnout vysoké teploty a předejít vyčerpání z horka.

Související články:

 

Práce v klimatizovaných prostorách

 • Regulace teploty – klimatizace by měla být nastavena na přiměřenou teplotu, která je pohodlná pro všechny zaměstnance. Příliš nízké teploty mohou vést k nepohodlí a zdravotním problémům, jako je například nachlazení.
 • Údržba klimatizace – klimatizační systémy by měly být pravidelně kontrolovány a udržovány, aby fungovaly efektivně a bezpečně. To zahrnuje čištění a výměnu filtrů, aby se zabránilo šíření bakterií a plísní.
 • Přestávky – také při práci v klimatizovaných prostorách je důležité dělat pravidelné přestávky, aby se tělo mohlo přizpůsobit teplotním změnám.

Související články: Teplota na nevenkovním (vnitřním) pracovišti. Dopady, povinnosti a snížení rizika

 

Aklimatizace na teplotu

Aklimatizace na teplotu je proces, při kterém se tělo postupně přizpůsobuje práci v extrémních teplotách. Tento proces je zásadní pro udržení zdraví a bezpečnosti při práci v horkém prostředí. Když je tělo vystaveno vysokým teplotám, začne se přizpůsobovat tím, že zlepšuje svou schopnost regulovat tělesnou teplotu. Toto se děje prostřednictvím zvýšené produkce potu a zlepšené schopnosti těla odvádět teplo. Tento proces obvykle trvá přibližně 7 až 14 dní. Během tohoto období je důležité, aby zaměstnanci pracovali v omezeném režimu a dostávali dostatečný odpočinek a hydrataci. Pamatujte, že každý jedinec se přizpůsobuje teplotě jinak, takže je důležité respektovat individuální potřeby a limity každého zaměstnance. Zde jsou některé doporučené postupy pro aklimatizaci na vysokou teplotu:

 • Postupná expozice – zaměstnanci by měli být vystaveni extrémním teplotám postupně. To může znamenat začít s kratšími směnami v horkém prostředí a postupně zvyšovat délku směn.
 • Dostatečná hydratace a výživa – při práci v extrémních teplotách je důležité zajistit dostatečnou hydrataci a výživu. To může zahrnovat pravidelné pití vody a konzumaci jídel bohatých na elektrolyty.
 • Odpovídající odpočinek – zaměstnanci by měli mít dostatek času na odpočinek mezi směnami, aby se tělo mohlo zotavit a přizpůsobit se novým teplotním podmínkám.
 • Monitorování zdravotního stavu – zaměstnavatelé by měli sledovat zdravotní stav svých zaměstnanců během procesu aklimatizace. To může zahrnovat sledování příznaků dehydratace, úpalu apod.

 

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

Existuje mnoho typů OOPP, které mohou pomoci chránit zaměstnance před horkem. Zde jsou některé z nich a jak je správně používat:

 • Ochranné oblečení – lehké, prodyšné oblečení, které pomáhá odvádět pot a udržovat tělo chladné. Při práci na slunci může být také užitečné nosit klobouk nebo jinou formu hlavové ochrany.
 • Ochranné brýle – mohou chránit oči před sluncem a jeho UV zářením, ale také před chladem a větrem, které mohou způsobit podráždění a poškození očí.