Teplota na pracovišti je obecně jedno z nejdiskutovanějších témat týkající se bezpečnosti práce vůbec. V létě lidé řeší příliš vysokou teplotu a v zimě zase příliš nízkou. Jaká je tedy minimální povolená teplota na pracovišti a jak řešit, když je vám v práci zima? Obyčejný člověk se v tom moc nevyzná a tak jsme pro vás připravili srozumitelný přehled. Tento článek poskytuje ucelené informace, a to nejen o teplotě na pracovišti, ale také například ve škole.

 

Legislativa pro zátěž chladem

Začneme od zákonných požadavků a povinností. Základním zákonem, který řeší teplotu na pracovišti, je § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Konkrétně se zde uvádí, že povinností zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly BOZP a hygienickým požadavkům. Pracoviště by mělo mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.

Klíčovým je pak § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci související se zátěží chladem. Související povinnosti, týkající se poskytování ochranných nápojů, jsou uvedeny ještě v § 8 stejného zákona. Co tedy konkrétně z této legislativy vyplývá? Pro normálního člověka naprosto nepochopitelný a nepřehledný zákon. Pokusíme se vám ho vysvětlit.

 

Co je považováno za rizikovou teplotu na pracovišti?

Minimální teplota na pracovišti se hodnotí podle zátěže lidského organismu chladem. Bližší požadavky uvádíme níže.

Nevenkovní pracoviště

Expozici chladem je vystaven zaměstnanec, který vykonává práci, která odpovídá energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na kterém musí být udržována nižší teplota vzduchu z důvodu technologických požadavků než je minimální teplota upravená v příloze č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Venkovní pracoviště

Dále je zaměstnanec vystaven expozici chladem při práci na venkovním pracovišti, kde je teplota vzduchu 4 °C a nižší, nebo při práci v případě zdolávání mimořádných událostí.

 

Zařazení zaměstnance do pracovní třídy

Toto je tabulka č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zaměstnavatel musí podle ní zařadit každého zaměstnance do příslušné pracovní třídy, takže si zjistěte, do které spadáte právě vy. Na tuto tabulku pak navazuje tabulka č. 2, která určuje přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek.

Tabulka č. 1

Třída práce Druh práce Energetický výdej

M (W.m-2)

I Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů, ≤ 80
IIa Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní. 81 až 105
IIb Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou – dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka. 106 až 130
IIIa Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin občas v předklonu nebo vkleče, chůze – údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví – ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu. 131 až 160
IIIb Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství. 161 až 200
IVa Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole – chůze po rovině a v úklonu do 15°, práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny. 201 až 250
IVb Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce na pracovištích hlubinných dolů – ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů. 251 až 300
V Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin- transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30°, ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl. 301 a více

 

Minimální a maximální teplota na pracovišti

Tabulka č. 2 určuje přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek. Do této tabulky nespadají pracoviště, kde se teplota udržuje pomocí technologického zdroje, případně ji nelze technicky odstranit.

Jak tedy postupovat a zjistit, jaká teplota má být dle hygienických norem na vašem pracovišti? Je to jednoduché. V tabulce č. 1 si najděte, do které pracovní třídy spadáte. V tabulce č. 2 pak zjistíte teplotu, která má na pracovišti být.

Tabulka č. 2

Třída práce M[W.m-2] (brutto)

Energetický výdej

tomin nebo tgmin

Minimální teplota

tomax nebo tgmax

Maximální teplota

[°C] [°C]
I ≤ 80 20 27
IIa 81 až 105 18 26
IIb 106 až 130 14 32
IIIa 131 až 160 10 30
IIIb 161 až 200 10 26
IVa 201 až 250 10 24
IVb 251 až 300 10 20
V 301 a více 10 20

 

Minimální teplota na pracovišti podle profese

Protože ne každý se musí vyznat v těchto tabulkách, připravili jsme pro vás konkrétní příklady, které vám napoví, jaká musí být minimální teplota na pracovišti podle profese.

Kancelářské administrativní pracoviště

Kanceláře spadají do pracovní třídy I, kde je energetický výdej vyšší než 80. Minimální teplota v kanceláři by tak měla být 20 °C. Maximální pak 27 °C. Stejné hodnoty platí také pro podobné práce v sedě, například sestavování a třídění drobných lehkých předmětů, laboratoře apod.

Pokladní, nástrojáři nebo řidiči osobních aut

Pokladní, nástrojáři nebo řidiči osobních aut, kteří spadají do pracovní třídy IIa, jsou profese vykonávané převážně vsedě. Minimální teplota v těchto případech je 18 °C. Maximální pak 26 °C.

Zdravotní sestry a ošetřovatelky

Zdravotní sestry a ošetřovatelky jsou zařazeny do pracovní třídy IIb. Minimální teplota na jejich pracovišti musí být 14 °C. Maximální pak 32 °C.

Řezníci a pekaři

Řezníci a pekaři jsou zařazeny do pracovní třídy IIIa. Minimální teplota na jejich pracovišti musí být 10 °C. Maximální pak 30 °C.

 

Povinnosti zaměstnavatele

 • Pokud teplota na pracovišti klesne pod 10 °C, musí zaměstnavatel zaměstnanci zajistit teplý pracovní oděv.
 • Při poklesu teploty na pracovišti na 4 °C a méně musí být zaměstnanec vybaven rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem.
 • Při práci delší než 2 hodiny za směnu, kde teplota klesne na 4 °C a méně, má zaměstnanec právo na 10 minutovou přestávku v ohřívárně.
 • Při práci s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, a není možné při manipulaci používat rukavice proti chladu, má zaměstnanec právo po ukončení této práce na minimálně 5 minutovou přestávku pro prohřátí rukou.
 • Na pracovišti, kde je teplota od 4 °C do -10 °C nesmí práce přesáhnout 2 hodiny.
 • Na pracovišti, kde je teplota od -10,1 °C do -20 ºC nesmí práce přesáhnout 1 hodinu.
 • Na pracovišti, kde je teplota od -20,1 °C do -30 °C nesmí práce přesáhnout 30 minut.
 • Je-li na pracovišti teplota nižší než -30 °C, může být práce vykonávána pouze v případě, že se jedná o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech.
 • V případě korigované teploty vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže vystavena mrazu více jak 10 minut.

 

Ochranné nápoje při zátěži chladem

Zaměstnanci, kteří jsou vystaveni zátěží chladem, mají právo na ochranné nápoje. Ty se poskytují teplé a v minimálním množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před chladem se poskytuje na nevenkovním a venkovním pracovišti, na kterém je teplota nižší než 4 °C.

 

Další povinnosti související s prací v zimě

 • Je-li na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky teplota nižší než -10 °C, musí být práce přerušeny.
 • Je-li teplota na pracovišti nižší než -15 °C nesmí zaměstnanci kácet stromy.
 • Je-li venkovní teplota nižší než -5 °C je zakázáno manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla.

 

Minimální teplota ve škole

Teplota v učebnách škol podléhá § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Tato vyhláška stanovuje, že:

 • poklesne-li teplota v učebnách ve třech po sobě jdoucích dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, musí být provoz zastaven,
 • a stejně tak musí být vyučování zastaveno, poklesne-li teplota v učebnách v jednom dni pod 16 °C.

Minimální teplotou ve škole se zabývá také příloha č. 3 stejné vyhlášky. Teploty musí být následující:

 • učebny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu – minimálně 20 °C
 • tělocvičny – minimálně 18 °C
 • šatny – minimálně 20 °C
 • sprchy – minimálně 24 °C
 • záchody – minimálně 18 °C
 • chodby – minimálně 18 °C.

Poznámka: Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 °C.

 

Co dělat při nedodržení teploty na pracovišti?

Pokud si myslíte, že na vašem pracovišti jsou ze strany zaměstnavatele porušovány předpisy týkající se minimální teploty, přičemž zaměstnavatel s vámi odmítá tuto situaci řešit, můžete se bránit a podat stížnost. V případě, že pracujete v menší firmě, která nemá odbory ani bezpečnostního technika, obraťte se na krajskou hygienickou stanici. Jestliže firma, ve které pracujete, má více jak 25 zaměstnanců, můžete se obrátit na bezpečnostního technika firmy, případně na odbory.

 

„Pokud si přece jen nevíte rady, můžete se obrátit na naší online BOZP poradnu.“