Rok 2014 byl pro Státní úřad inspekce práce velmi úrodným rokem, dá-li se to tak říct. Nejvíce kontroloval pracovní smlouvy, splatnost mezd ve stanovené lhůtě, ale také bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové je velmi dobře, že se daří odhalovat porušování práv zaměstnanců. V tomto směru rozdaly úřady neuvěřitelných 4366 pokut v celkové výši 216 milionů korun. Vzhledem ke každoročně stupňujícím se kontrolám lze předpokládat, že rok 2015 bude ještě přísnější.

Přehled kontrol SÚIP za rok 2014

Při aktivitách v roce 2014 provedl SÚIP celkem 46 685 kontrol. V oblasti BOZP to bylo více jak 14 tisíc kontrol, z čehož bylo uděleno celkem 1 175 pokut v celkové výši 26 562 000 Kč.

Oblast kontroly

Počet kontrol

bezpečnost práce 14 081
nelegální zaměstnávání 15 081
pracovněprávní vztahy 17 523
Celkem kontrol za rok 2014 46 685

 

Přehled udělených pokut SÚIP za rok 2014

V počtu pokut za rok 2014 zvítězila oblast pracovněprávních vztahů, kdy SÚIP udělila 2 612 pokut. Celková výše udělených pokut však byla druhá největší s celkovou výší necelých 49 milionů korun. Inspektoři se zaměřili nejvíce na vznik, změny a skončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také na včasné odměňování pracovníků. Na druhém místě pomyslného žebříčku vítězů v počtu pokut skončila oblast BOZP, kde inspektoři udělili 1 175 pokut ve výši zhruba 26,5 milionů korun. Nejméně pokut v počtu 579, ale za to s největší celkovou částkou více jak 140 milionů, udělil SÚIP v roce 2014 za nelegální zaměstnávání.

Oblast kontroly

Počet pokut

 Celková výše pokut

bezpečnost práce 1 175 26 562 000 Kč
nelegální zaměstnávání 579 140 260 800 Kč
pracovněprávní vztahy 2 612 48 986 000 Kč
Celkem 4 366 216 000 000 Kč

 

Přehled inspektorů SÚIP v roce 2014

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) má v současnosti přes 515 inspektorů, přičemž 188 z nich se specializuje na nelegální zaměstnávání, 192 na bezpečnost práce (BOZP) a 135 na oblast pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Oblast kontroly

Počet inspektorů

bezpečnost práce 192
nelegální zaměstnávání 188
pracovněprávní vztahy 135
Celkem 515

 

Bezpečnost práce a pracovní úrazy v roce 2014

Jak bylo uvedeno výše, v oblasti BOZP udělili inspektoři SÚIP celkem 1 175 pokut ve výši neuvěřitelných 26 562 000 Kč. Jednou z nejdůležitějších činností byly také kontroly vzniku pracovních úrazů, které velmi úzce souvisí právě s BOZP. SÚIP eviduje za rok 2014 celkem 39 070 pracovních úrazů, při nichž 1 131 pracovníků utrpělo vážné zranění a 105 zaměstnanců zemřelo. Číslo usmrcených pracovníků při práci je stále vysoké, a proto budou kontroly pravděpodobně stále větší a důslednější. Největší počet pracovních úrazů bylo zaznamenáno vzhledem k největší zaměstnanosti osob ve zpracovatelském průmyslu, dále pak ve stavebnictví a dopravě.