Nemoci z povolání představují závažný problém, který ovlivňuje zdraví a kvalitu života mnoha pracovníků. Tato analýza poskytuje podrobný přehled vývoje výskytu nemocí z povolání v České republice za období 1996 až 2023. Vychází ze statistik ČSÚ. Publikace poskytuje podrobný přehled o nejčastějších onemocněních, rozdílech mezi profesemi, demografických faktorech a regionálních rozdílech. Dále se zabývá vlivem ekonomických odvětví, které ovlivnily prevenci a výskyt těchto nemocí. Cílem je nabídnout čtenářům ucelený pohled na problematiku nemocí z povolání a zdůraznit význam prevence a ochrany zdraví na pracovišti.

Rozdíl mezi nemocí z povolání a pracovním úrazem

Porozumění rozdílům je důležité pro správné rozpoznání, hlášení a odškodnění případů nemocí z povolání a pracovních úrazů.

Nemoci z povolání

Nemoci z povolání jsou specifické druhy onemocnění, které vznikají v důsledku dlouhodobého působení škodlivých vlivů na pracovišti. Tyto vlivy mohou být fyzikální, chemické, biologické nebo ergonomické povahy. Nemoci z povolání jsou způsobeny opakovaným vystavením rizikovým faktorům, jako jsou hluk, vibrace, prach, chemické látky, záření nebo nepřirozené pracovní polohy.

 • Vznikají dlouhodobým působením škodlivých faktorů na pracovišti;
 • vyvíjejí se postupně a jejich příznaky se mohou objevit až po několika měsících nebo letech;
 • mohou zahrnovat chronické stavy, jako jsou respirační nemoci, kožní problémy nebo muskuloskeletální poruchy;
 • jsou uznávány na základě seznamu profesionálních nemocí a vyžadují lékařský posudek k jejich potvrzení;
 • existuje specifický právní rámec, který definuje, jaké nemoci mohou být uznány a jakým způsobem mají být odškodněny.

Pracovní úrazy

Pracovní úrazy jsou náhlé a neočekávané události, které vedou k poškození zdraví zaměstnance při výkonu jeho pracovní činnosti. Obvykle vznikají okamžitě a jsou důsledkem jednorázového incidentu, jako je pád, řezná rána, úder, popálenina nebo jiné mechanické zranění.

 • Vznikají náhle v důsledku jednorázové nehody nebo incidentu;
 • mají okamžitý dopad a jejich následky jsou viditelné ihned po úrazu;
 • často zahrnují akutní zranění, jako jsou zlomeniny, tržné rány nebo popáleniny;
 • jsou obvykle jasně identifikovatelné a zaznamenávají se okamžitě po incidentu;
 • jsou upraveny pracovním právem a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Povolání nejvíce ohrožené nemocemi z povolání

 1. Pracovníci v těžbě a dobývání: Silikóza, nemoci z vibrací, pneumokonióza.
 2. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků: Nemoci způsobené fyzikálními faktory, kontaktní dermatitida, percepční porucha sluchu.
 3. Zdravotní a sociální péče: Přenosné a parazitární nemoci, alergické rinitidy, asthma bronciale.
 4. Výroba elektrických zařízení: Syndrom karpálního tunelu, nemoci z vibrací.
 5. Stavebnictví: Nemoci způsobené přetěžováním končetin, silikóza.
 6. Zemědělství, lesnictví a rybářství: Nemoci z přetěžování končetin, percepční porucha sluchu, kontaktní dermatitida.
 7. Výroba potravinářských výrobků: Kontaktní dermatitida, nemoci způsobené chemickými látkami.
 8. Výroba chemických látek a chemických přípravků: Kontaktní dermatitida, asthma bronchiale, percepční porucha sluchu.
 9. Výroba strojů a zařízení: Nemoci způsobené fyzikálními faktory, kontaktní dermatitida.
 10. Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení: Přenosné a parazitární nemoci, nemoci způsobené fyzikálními faktory.

Nejčastější látky a materiály způsobující nemoci z povolání

 • Ropné výrobky: Tyto látky jsou častou příčinou kožních onemocnění z povolání, včetně kontaktní dermatitidy a iritační dermatitidy.
 • Pryž a gumárenské chemikálie: Tyto chemikálie jsou významným faktorem při vzniku kontaktní dermatitidy a dalších kožních problémů.
 • Plastické hmoty: Kontakt s plastickými hmotami může způsobit různé formy dermatitidy, zejména při dlouhodobé expozici.
 • Čisticí a kosmetické přípravky: Expozice těmto přípravkům může vést k dermatitidě a jiným kožním onemocněním.
 • Chrom a jeho sloučeniny: Chrom je známý svou toxicitou a schopností způsobovat závažné kožní a respirační problémy.
 • Nikl a jeho slitiny: Nikl je častou příčinou alergické kontaktní dermatitidy.
 • Dezinfekční prostředky: Používání těchto prostředků, zejména ve zdravotnictví a potravinářském průmyslu, může vést k dermatitidě a respiračním problémům.
 • Kovy, metaloidy a jejich sloučeniny: Expozice těmto látkám má toxické účinky a může způsobit různá kožní onemocnění.
 • Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy: Tyto látky jsou spojeny s alergickou rýmou, astmatem a kožními problémy.
 • Organická rozpouštědla: Expozice organickým rozpouštědlům může způsobit kontaktní dermatitidu, iritační dermatitidu a další zdravotní problémy.

Nejčastější nemoci z povolání v ČR

Detailní analýza časových trendů výskytu jednotlivých nemocí z povolání za období 1996 až 2023 poskytuje cenné informace o tom, jak se měnil jejich výskyt v České republice. Tato analýza může pomoci identifikovat vzorce a trendy, které jsou klíčové pro prevenci a kontrolu nemocí z povolání.

1. Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu patří mezi nejčastější nemoci z povolání. Od roku 1996 do roku 2023 došlo k postupnému nárůstu počtu případů. Významné zvýšení bylo zaznamenáno zejména v posledních deseti letech, což může souviset se zvýšeným používáním počítačů a dalších technologií v kancelářských profesích. Pravidelné monitorování a ergonomická opatření na pracovišti jsou klíčové pro snížení výskytu této nemoci.

 • Chronická bolest a necitlivost: Pacienti mohou trpět trvalou bolestí a necitlivostí v rukou a prstech, což může omezit jejich schopnost vykonávat každodenní úkoly.
 • Snížená svalová síla: Ztráta svalové síly v rukou a zápěstích může vést k obtížím při uchopení a manipulaci s předměty.
  Dlouhodobá omezení v práci: Může být nutné změnit zaměstnání nebo pracovní úkoly, aby se předešlo dalšímu poškození.

2. Kontaktní dermatitida

Kontaktní dermatitida je dalším častým onemocněním z povolání, zejména v profesích, kde zaměstnanci přicházejí do styku s chemikáliemi, čistícími prostředky a jinými dráždivými látkami. Počet hlášených případů postupně rostl, přičemž nárůst byl nejvýraznější v první dekádě sledovaného období. V posledních letech se počet případů stabilizoval, což může naznačovat účinnost preventivních opatření a lepší ochranu zaměstnanců.

 • Chronické kožní problémy: Opakovaná expozice dráždivým látkám může vést k trvalému poškození kůže, včetně suchosti, praskání a zánětů.
 • Alergické reakce: U některých pacientů může vzniknout trvalá alergie na určité chemikálie nebo látky, což může vyžadovat změnu pracovního prostředí.

3. Nemoci způsobené vibracemi

Nemoci způsobené vibracemi, jako je syndrom bílých prstů, jsou běžné u pracovníků v těžkém průmyslu a stavebnictví. Počet případů těchto nemocí rostl až do počátku roku 2000, kdy dosáhl vrcholu. Od té doby došlo k mírnému poklesu, což může být důsledkem zlepšení pracovních podmínek a zavedení modernějších technologií s nižšími vibracemi.

 • Vaskulární a nervové poškození: Syndrom bílého prstu z vibrací (Raynaudův syndrom) může vést k trvalému poškození cév a nervů v rukou, což způsobuje chronickou bolest a necitlivost.
 • Muskuloskeletální problémy: Chronická expozice vibracím může způsobit dlouhodobé problémy s klouby a svaly.

4. Percepční porucha sluchu

Percepční porucha sluchu je způsobena dlouhodobou expozicí nadměrnému hluku. Od roku 1996 počet případů stabilně rostl, což odráží stále přetrvávající problém s hlukem na pracovištích, zejména v průmyslových a stavebních odvětvích. Zavedení lepších ochranných opatření a zvyšování povědomí o rizicích hluku jsou klíčové pro snížení počtu těchto případů.

 • Trvalá ztráta sluchu: Expozice nadměrnému hluku může vést k trvalé ztrátě sluchu, která může ovlivnit komunikační schopnosti a kvalitu života.
 • Tinnitus (ušní šelest): Někteří pacienti mohou trpět chronickým tinnitem, což je nepřetržité zvonění nebo hučení v uších.

5. Asthma bronchiale

Asthma bronchiale spojené s pracovními podmínkami, jako je expozice prachu, kouři a chemikáliím, také vykazuje rostoucí trend od roku 1996. Počet případů postupně narůstal, což naznačuje potřebu zlepšit kontrolu a monitorování pracovního prostředí, aby se snížila expozice škodlivinám a chránilo zdraví zaměstnanců.

 • Trvalá respirační omezení: Chronické astma může vést k trvalým respiračním problémům a snížené kapacitě plic.
 • Časté hospitalizace: Pacienti mohou vyžadovat časté lékařské zásahy a hospitalizace kvůli exacerbaci astmatu.

6. Silikóza

Silikóza je onemocnění plic způsobené inhalací krystalického oxidu křemičitého, běžné u pracovníků v těžebním průmyslu a stavebnictví. Počet případů silikózy byl nejvyšší na konci 90. let a počátkem roku 2000. Od té doby dochází k poklesu, což může být výsledkem lepší ochrany a regulace v těchto odvětvích.

 • Respirační selhání: Postupující silikóza nebo pneumokonióza může vést k trvalému poškození plic a respiračnímu selhání.
 • Zvýšené riziko tuberkulózy: Pacienti se silikózou mají vyšší riziko vzniku tuberkulózy.

7. Nemoci z azbestu (azbestóza, mezoteliom)

Další časté zdravotní problémy, které vznikají v důsledku expozice azbestu, což je skupina minerálních vláken, která byla hojně používána v průmyslu a stavebnictví díky svým výjimečným tepelně izolačním a ohnivzdorným vlastnostem. Hlavní nemoci spojené s expozicí azbestu jsou azbestóza (chronické plicní onemocnění) a mezoteliom (vzácný a velmi agresivní typ rakoviny).

 • Respirační a rakovinné onemocnění: Azbestóza může vést k chronickým respiračním problémům, zatímco expozice azbestu je také spojena s rakovinou plic a mezoteliomem, což je agresivní forma rakoviny.

8. Muskuloskeletální onemocnění

Muskuloskeletální onemocnění jsou zdravotní problémy, které postihují svaly, kosti, klouby, šlachy, vazy a nervy. Tato onemocnění mohou mít různé příčiny a formy, a často vedou k bolesti, zánětu a omezené pohyblivosti.

 • Chronická bolest: Dlouhodobé přetěžování svalů a kloubů může vést k trvalé bolesti a omezené pohyblivosti.
 • Degenerativní změny: Opakované namáhání může způsobit degenerativní změny v kloubech a páteři, což může vést k potřebě chirurgických zákroků.

Trend výskytu nemocí z povolání v České republice

Trendy výskytu nemocí z povolání v České republice za sledované období (1996 – 2023) ukazují na celkový nárůst hlášených případů, s významným zastoupením určitých nemocí, jako je syndrom karpálního tunelu a kontaktní dermatitida. Regionální rozdíly ukazují, že některé kraje jsou více postiženy než jiné, což může souviset s místní průmyslovou strukturou a pracovním prostředím.

Celkový počet hlášených případů

Od roku 1996 do roku 2023 bylo zaznamenáno celkové kolísání v počtu hlášených nemocí z povolání, s výraznými nárůsty i poklesy v různých obdobích. Například v roce 1996 bylo hlášeno celkem 1 216 případů, zatímco v roce 2023 to bylo 2 376 případů, což představuje významný nárůst.

Nárůst v počtu hlášených případů

Obecně lze pozorovat trend nárůstu hlášených případů nemocí z povolání. Významné nárůsty byly zaznamenány zejména v letech 2010, 2015 a 2020.

Nejčastější nemoci z povolání

Nejčastěji hlášenými nemocemi z povolání byly syndrom karpálního tunelu, kontaktní dermatitida, nemoci způsobené vibracemi, percepční porucha sluchu, asthma bronchiale a silikóza.

Geografické rozložení

Moravskoslezský kraj byl konzistentně regionem s nejvyšším počtem hlášených případů nemocí z povolání, následovaný kraji jako Jihočeský, Středočeský a Ústecký.

Změny v incidenci

Incidence profesníc onemocnění, tj. počet případů na 100 000 zaměstnanců, rovněž vykazovala nárůst. Například incidence vzrostla z 27 případů na 100 000 pojištěnců v roce 1996 na 49,1 případů na 100 000 pojištěnců v roce 2023.

Výskyt nemocí z povolání mezi muži a ženami

Rozdíly ve výskytu nemocí z povolání mezi muži a ženami jsou způsobeny zejména rozdílným zastoupením pohlaví v různých odvětvích a profesích. Muži jsou častěji zastoupeni v těžkých průmyslových odvětvích, kde jsou vystaveni fyzikálním faktorům, zatímco ženy jsou častěji zastoupeny v profesích vyžadujících opakované jemné pohyby a práci s chemikáliemi.

Podíl mužů a žen

 • Muži tvoří přibližně 63% všech hlášených případů nemocí z povolání.
 • Ženy tvoří přibližně 37% všech hlášených případů nemocí z povolání​​.

Typy nemocí

 • Muži jsou častěji postiženi nemocemi způsobenými fyzikálními faktory, jako jsou nemoci z vibrací a percepční poruchy sluchu.
 • Ženy jsou častěji postiženy kožními nemocemi, jako je kontaktní dermatitida, a také přenosnými a parazitárními nemocemi, které se často vyskytují ve zdravotnických a sociálních profesích.

Specifické nemoci

 • Muži mají vyšší výskyt onemocnění jako je silikóza a pneumokonióza uhlokopů, které jsou spojeny s těžkým průmyslem a hornictvím.
 • Ženy mají vyšší výskyt nemocí spojených s dlouhodobou expozicí chemickým látkám a ergonomickým faktorům, například syndrom karpálního tunelu, který je častý v administrativních a zdravotnických profesích​​​​.

Příklady rozdílů ve výskytu

 • Syndrom karpálního tunelu: Častější u žen, zejména v administrativních a zdravotnických profesích.
 • Nemoci způsobené vibracemi: Častější u mužů pracujících v těžkém průmyslu.
 • Percepční porucha sluchu: Výrazně častější u mužů, kteří pracují v hlučném prostředí, jako je stavebnictví a výroba.

Vliv věku zaměstnance na riziko vzniku nemocí z povolání

Věk zaměstnance může mít významný vliv na riziko vzniku nemocí z povolání. Starší zaměstnanci jsou obecně více ohroženi určitými typy nemocí kvůli fyziologickým změnám spojeným se stárnutím, delší expozici rizikovým faktorům a snížené schopnosti regenerace. Níže jsou některé klíčové body, jak věk ovlivňuje riziko vzniku nemocí z povolání.

Delší expozice rizikovým faktorům

Starší zaměstnanci mají často delší pracovní historii a jsou déle vystaveni rizikovým faktorům na pracovišti, jako jsou hluk, vibrace, chemikálie a fyzická zátěž. Dlouhodobá expozice zvyšuje riziko kumulativního poškození zdraví.

Fyziologické změny

Stárnutí je spojeno s fyziologickými změnami, jako je ztráta svalové hmoty, snížení hustoty kostí, zhoršení sluchu a zraku a snížení pružnosti kůže. Tyto změny mohou zvýšit zranitelnost vůči nemocem z povolání.

Regenerace a zotavení

Schopnost těla regenerovat a zotavovat se z poškození se s věkem snižuje. Starší zaměstnanci mohou mít delší dobu rekonvalescence po pracovních úrazech nebo nemocích z povolání.

Kumulativní efekt

Některé nemoci z povolání, jako jsou muskuloskeletální poruchy (např. syndrom karpálního tunelu, bolesti zad) a chronické respirační nemoci (např. silikóza, asthma bronchiale), mají kumulativní efekt a často se rozvíjejí postupně v průběhu let.

Náchylnost ke specifickým nemocem

Starší zaměstnanci jsou náchylnější k určitým nemocem z povolání, například:

 • Muskuloskeletální poruchy: Z důvodu opakované fyzické námahy a dlouhodobého přetěžování.
 • Respirační nemoci: Kvůli dlouhodobé expozici prachu, chemikáliím a jiným škodlivinám v pracovním prostředí.
 • Dermatitida: Kvůli kumulativní expozici dráždivým látkám.

Statistiky a analýzy

Statistiky ukazují, že incidence nemocí z povolání stoupá s věkem, zejména u zaměstnanců starších 50 let. Mezi nejčastěji hlášené nemoci v této věkové skupině patří:

 • Syndrom karpálního tunelu
 • Percepční porucha sluchu
 • Silikóza
 • Asthma bronchiale
 • Kontaktní a iritační dermatitida

Komparativní analýza regionů

Komparativní analýza regionálního výskytu nemocí z povolání v České republice poskytuje důležité informace o geografických rozdílech v incidenci těchto onemocnění. Následující text se zaměřuje na srovnání výskytu nemocí z povolání v různých krajích ČR za období 1996 až 2023, identifikuje regiony s nejvyššími a nejnižšími počty případů a analyzuje možné příčiny těchto rozdílů. Výskyt nemocí z povolání se mezi jednotlivými kraji výrazně liší, což může být ovlivněno několika faktory, včetně typu průmyslu, pracovních podmínek a dostupnosti zdravotní péče.

1. Moravskoslezský kraj

 • Nejvyšší počet případů: Tento kraj vykazuje nejvyšší počet hlášených případů nemocí z povolání. V některých letech tvoří až 33,5 % všech případů v ČR .
 • Příčiny: Vysoký výskyt je spojen s přítomností těžkého průmyslu, hornictví a hutnictví, které zvyšují riziko onemocnění, jako je silikóza, pneumokonióza a nemoci způsobené vibracemi.

2. Olomoucký kraj

 • Významný počet případů: Tento kraj pravidelně zaznamenává vysoký počet případů, v některých letech až 19,7 %.
 • Příčiny: Důvody mohou zahrnovat průmyslové aktivity a zemědělství, které jsou běžné v tomto regionu.

3. Plzeňský kraj

 • Vysoký výskyt: Plzeňský kraj má vysoký podíl hlášených případů, například 15,2 % v roce 2023.
 • Příčiny: Průmyslové aktivity včetně strojírenství a zpracovatelského průmyslu přispívají k výskytu nemocí z povolání.

4. Jihomoravský kraj

 • Významný podíl: Tento kraj má podíl kolem 8,3 % až 12,3 % případů.
 • Příčiny: Průmyslové a zemědělské činnosti v regionu jsou klíčové faktory.

5. Ústecký kraj

 • Relativně vysoký výskyt: Ústecký kraj má podíl kolem 3,6 % až 5,8 % případů.
 • Příčiny: Chemický průmysl a těžba jsou hlavní příčiny nemocí z povolání v tomto kraji.

6. Středočeský kraj

 • Nižší výskyt: Tento kraj má podíl kolem 1,7 % až 5,7 % případů.
 • Příčiny: Méně průmyslových aktivit ve srovnání s jinými kraji.

7. Liberecký kraj

 • Nižší podíl: Tento kraj má podíl kolem 2,7 % až 5,4 %.
 • Příčiny: Převaha malých a středních podniků, méně těžkého průmyslu.

8. Vysočina

 • Nižší výskyt: Vysočina má podíl kolem 1,8 % až 3,2 %.
 • Příčiny: Nižší průmyslová aktivita a více zemědělských činností.

9. Karlovarský kraj

 • Nejnižší výskyt: Tento kraj pravidelně vykazuje nejnižší počet případů, například 0,9 % v roce 2023.
 • Příčiny: Menší průmyslová základna a nižší hustota osídlení.

Analýza příčin regionálních rozdílů

Komparativní analýza regionů odhaluje významné rozdíly ve výskytu nemocí z povolání mezi různými kraji České republiky. Moravskoslezský, Olomoucký a Plzeňský kraj vykazují nejvyšší počty případů, což je spojeno s jejich průmyslovou strukturou a pracovním prostředím. Naopak kraje jako Karlovarský a Vysočina mají nižší výskyt díky menší průmyslové základně. Tyto rozdíly zdůrazňují důležitost regionálně cílených preventivních opatření a politik k ochraně zdraví pracovníků.

Vliv ekonomických odvětví na výskyt nemocí z povolání

Ekonomická odvětví hrají významnou roli ve výskytu nemocí z povolání. Různá odvětví mají různé pracovní podmínky, které mohou být spojeny s různými riziky a typy nemocí z povolání. Tato analýza se zaměřuje na srovnání výskytu nemocí z povolání v různých ekonomických odvětvích v České republice od roku 1996 do roku 2023.

Těžký průmysl

 • Nemoci způsobené vibracemi: Patří sem zejména Raynaudův syndrom způsobený dlouhodobou prací s vibračními nástroji.
 • Nemoci dýchacích cest: Vysoký výskyt onemocnění jako silikóza a pneumokonióza způsobené expozicí prachu a chemikáliím.

Zemědělství

 • Alergická onemocnění: Astma bronchiale a alergická rinitida způsobená expozicí prachu a pylu.
 • Kožní onemocnění: Kontaktní dermatitida způsobená kontaktem s chemikáliemi a rostlinami.

Zdravotnictví

 • Nemoci pohybového aparátu: Vysoký výskyt syndromu karpálního tunelu způsobený opakovanými pohyby a nepřirozenými polohami při práci.
 • Infekční onemocnění: Nemoci jako hepatitida a tuberkulóza způsobené expozicí infekčním materiálům.

Stavebnictví

 • Nemoci z vibrací: Raynaudův syndrom a další nemoci způsobené prací s těžkými vibračními stroji.
 • Nemoci dýchacích cest: Silikóza a azbestóza způsobené expozicí prachu a azbestu.

Zdroje: Statistiky nemocí z povolání od roku 1996 do roku 2023 zveřejněné Státním zdravotním ústavem České republiky