Azbest obsahuje vláknité silikáty (aktinolit, amosit, antofylit, chrysotil, krokydolit, tremolit) a pro člověka je vysoce nebezpečný. Přečtěte si zdravotní rizika azbestu, jak škodlivá je jeho expozice a jak ho bezpečně zlikvidovat.

Proč je důležité zacházet s azbestem bezpečně?

Nesprávná manipulace s materiály obsahující azbest vystavuje pracovníky a širokou veřejnost riziku vzniku nemocí souvisejících s azbestem, jako je rakovina mezoteliomu (nádor pohrudnice), rakovina plic a azbestóza.

Riziko vzniku některého z těchto onemocnění se zvyšuje s každou expozicí azbestu. Lékaři a vědci bohužel dosud nenašli lék na mezoteliom nebo jiné nemoci související s azbestem. To je jeden z důvodů, proč manipulace s ním podléhá legislativním požadavkům. Cílem těchto nařízení je zabránit vystavení pracovníků a široké veřejnosti azbestu.

Jaká jsou zdravotní rizika expozice azbestu?

Když jsou mikroskopická azbestová vlákna vdechována nebo spolknuta, mohou se zachytit v dýchacím nebo trávicím traktu lidského těla. Tělo se může zbavit některých azbestových vláken, ale mnohá v něm uvíznou trvale.

Žádná úroveň expozice azbestu není považována za bezpečnou. Většina problémů však vzniká po letech opakovaného a dlouhodobého vystavení tomuto karcinogenu.

Když se azbestová vlákna hromadí v lidské tkáni opakovaně, způsobují zánět a poškození DNA. Postupem času toto poškození způsobí buněčné změny, které mohou vést k rakovině a dalším nemocem. Vystavení azbestu může způsobit čtyři různé typy rakoviny a několik plicních onemocnění. Lidé, kteří kouří a byli také vystaveni azbestu, jsou vystaveni největšímu riziku vzniku rakoviny plic.

Mezi rakoviny způsobené expozicí azbestu patří:

 • Mezoteliom: vzácná a nevyléčitelná rakovina, která se vyvíjí ve sliznici plic nebo břicha.
 • Rakovina plic: související s azbestem představuje přibližně 4 % všech případů rakoviny plic.
 • Rakovina vaječníků: v roce 2012 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny potvrdila, že azbest způsobuje rakovinu vaječníků.
 • Rakovina hrtanu: v roce 2006 bylo potvrzeno, že azbest způsobuje rakovinu hrtanu.

Mezi nerakovinné stavy způsobené expozicí azbestu patří:

 • Azbestóza: zánět a zjizvení plicní tkáně, které brání plicím v normální expanzi a relaxaci.
 • Pleurální plaky: oblasti s vláknitým ztluštěním výstelky kolem plic – nejčastější známka expozice azbestu.
 • Pleurální výpotek: nahromadění tekutiny kolem plic, které způsobuje potíže s dýcháním.
 • Difuzní pleurální ztluštění: rozsáhlé jizvy, které zahušťují pleurální výstelku plic, což způsobuje bolest na hrudi a problémy s dýcháním.
 • Pleurisy: těžký zánět pleurální výstelky, také známý jako pleuritická bolest.
 • Atelektáza: zánět a zjizvení, které způsobují, že se pleurální výstelka složí do sebe, což způsobí podfouknutí plic.

Mohu dostat rakovinu z expozice azbestu?

Primární příčinou mezoteliomu rakoviny je expozice azbestu. Neexistuje žádné bezpečné množství expozice azbestu. Toxický minerál může také způsobit rakovinu plic a další zhoubné nádory.

Co byste měli dělat, pokud jste vystaveni azbestovému prachu?

Pokud jste byli vystaveni azbestu a pociťujete příznaky mezoteliomu nebo jiných onemocnění souvisejících s azbestem, měli byste okamžitě kontaktovat lékaře.

Jak moc je expozice azbestu škodlivá?

Neexistuje žádné bezpečné množství expozice azbestu. Dokonce i jednorázová expozice může vést k onemocněním související s azbestem, jako je ztluštění pleury, rakovina plic nebo mezoteliom.

Můžete být vystaveni azbestu od někoho jiného?

K sekundární expozici azbestu dochází, když azbestová vlákna nese někdo jiný. Například dělníci, kteří si domů nosí azbest na oblečení, mohou nevědomky zvýšit riziko, že se u rodinných příslušníků rozvinou nemoci související s azbestem, jako je mezoteliom.

Jak dochází k expozici azbestu?

K expozici azbestu dochází, když se mikroskopická azbestová vlákna dostanou do vzduchu. Jedovatý minerální prach může zůstat ve vzduchu celé hodiny a vystavit kohokoliv poblíž nebezpečí vdechnutí nebo požití.

V kontaminovaném prostředí může trvat 48 až 72 hodin, než se azbestová vlákna usadí. Pokud je prach narušen, může se snadno znovu šířit vzduchem, protože je velmi lehký.

Mnoho lidí je vystaveno azbestu při výkonu povolání. Azbest je přirozeně se vyskytující minerál, ale většina expozice je způsobena jeho použitím v domácích, komerčních a průmyslových výrobcích. Nejvyšší riziko expozice azbestu představují povolání v manuální práci a kvalifikovaná řemesla. Zaměstnanci ve stavebnictví, loděnicích a továrnách čelí vysoké pravděpodobnosti expozice na pracovišti.

Environmentální a druhotná expozice azbestu je méně častá, ale přesto k ní dochází pravidelně. Většina lidí během svého života vdechla určité množství azbestu, ale jeho stopové množství jen zřídka způsobují zdravotní problémy.

Pracoviště, která používají azbest, často kontaminují venkovní vzduch polétavým prachem. Lidé v okolí pak čelí environmentální expozici, která je vystavuje riziku souvisejících nemocí.

Jak zacházet s azbestem a jak ho bezpečně likvidovat?

První a nejdůležitější věcí, kterou byste měli vědět o manipulaci a likvidaci azbestu, je, že byste to neměli dělat sami. Azbest je smrtící karcinogen, s nímž by měli zacházet pouze odborníci na snižování emisí azbestu.

I když můžete na internetu najít informace o odstraňování azbestu svépomocí, důrazně se doporučuje, abyste se žádným způsobem nepokoušeli narušovat materiály obsahující azbest!

Pokud ve svém domě najdete drobivé azbestové výrobky, můžete je opatrně namočit, abyste zabránili uvolňování vláken, dokud nenajdete odborníka, který váš domov posoudí.

Nakládání s azbestem a jeho likvidace zahrnuje:

 • Příprava pracovního prostoru: Pracovní prostor musí být utěsněn plastovou fólií a musí být použity podtlakové jednotky, aby se zabránilo kontaminaci mimo pracovní prostor. Povrchy, které nepotřebují asanaci, musí být též pokryty plastovou fólií. V pracovním prostoru musí být umístěny varovné značky, aby upozornily ostatní, že v místě probíhá likvidace azbestu.
 • Nošení osobních ochranných prostředků: Pracovníci musí nosit respirátor vhodný pro práci s azbestem a ochranný oděv, aby se zabránilo expozici.
 • Bezpečnost v pracovní oblasti: V místě demolice, kde se nachází azbest, musí být bezpodmínečně deaktivována vzduchotechnika včetně klimatizace. Zabrání se tím cirkulaci azbestových vláken. Pracovníci by měli používat k odstraňování azbestu z nehybných předmětů vlhké hadry nebo vysavač s HEPA filtrem, aby se zabránilo víření azbestového prachu.
 • Jak zacházet s azbestovým odpadem a jak jej likvidovat: Materiály obsahující azbest musí být před jakýmkoliv odstraňováním navlhčeny. Pracovníci musí mít při práci s kontaminovanými materiály respirátor a osobní ochranné prostředky. Veškerý azbestový odpad vzniklý během likvidace musí být před dvojitým zabalením do šesti milimetrových plastových sáčků navlhčen a uzavřen do plastové nepropustné nádoby s víkem a řádným označením. Lze jej likvidovat pouze na speciálních skládkách, které jsou určeny pro azbestový odpad.
 • Vytváření dekontaminačních jednotek: Musí být instalovány systémy dekontaminačních krytů, které pracovníkům umožní odstranit kontaminovaný oděv, obuv a nástroje.
 • Dodržování dekontaminačních postupů: Profesionálové musí dodržovat specifické kroky, aby bezpečně odstranili kontaminovaný ochranný oděv a vybavení. Tyto postupy zajišťují bezpečnost pracovníků.

Detailnější informace o likvidaci azbestu se dočtete v metodickém návodu, které vydalo Ministerstvo životního prostředí. Důležitá je zejména část zabývající se:

 • postupy pro přípravu a provádění nebo odstraňování stavby ve vztahu k materiálům s obsahem azbestu,
 • přípravou na provádění nebo odstraňování stavby s obsahem azbestu,
 • prováděním nebo odstraněním stavby nebo jejích částí,
 • nakládáním se stavebními a demoličními odpady s obsahem azbestu.
Nakládání s azbestem a jeho likvidace
Jak zacházet s azbestem a jak ho bezpečně likvidovat