Chcete rozjet podnikání v BOZP? V tom případě byste měli vědět, že se jedná o živnost vázanou, ke které budete muset doložit buď doklad o odborném vzdělání a délce praxe, nebo osvědčení o rekvalifikaci či doklad o úspěšném absolvování zkoušky. V našem podrobném článku vás založením živnosti v této oblasti provedeme krok za krokem.

Co zkratka BOZP znamená a jaká práce vás čeká

BOZP je interdisciplinární obor neboli mezivědní obor, který následuje legislativou stanovená pravidla týkající se bezpečnosti lidského zdraví v pracovním procesu. Cílem BOZP je zamezit vzniku ohrožení nebo poškození lidského zdraví, ale také předcházet ztrátám na životě pracovníků. BOZP patří mezi první školení, které absolvuje nově nastupující zaměstnanec.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrnem všech opatření ze strany zaměstnavatele, kterému v této oblasti pomáhá osoba, jež je k tomuto odborně způsobilá. Tento člověk je bezpečnostní technik neboli lidově bezpečák. Setkat se můžete i se zkratkou OZO (odborně způsobilá osoba).

Práce bezpečáka zahrnuje:

 • služby, které vyplývají z předpisů zajišťující bezpečnost práce,
 • činnosti pojící se s řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním objektu,
 • školení v oblasti BOZP,
 • provádění úkolů v hodnocení a prevence rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců,
 • koordinátorské činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 • pomoc při šetření pracovních úrazů a další.

Nejdůležitější zákony vztahující se k bezpečnosti práce

Z pohledu BOZP je nejdůležitější zákon č. 262/2006 Sb., tedy zákoník práce. Z něj vychází veškeré základní požadavky, které upravují vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dalším důležitým ustanovením je zákon č. 309/2006 Sb., který se týká zajištění podmínek BOZP.

Celou oblast BOZP podrobně upravují další zákony, předpisy a nařízení, které se týkají konkrétní činnosti a úkonů v organizaci.

Práce bezpečáka mimo jiné zahrnuje podmínky BOZP na staveništi.
Práce bezpečáka mimo jiné zahrnuje podmínky BOZP na staveništi.

Za jakých podmínek se můžete stát bezpečákem

Před otázkou, zda začít v oblasti BOZP podnikat, často stojí především čerství absolventi zkoušek pro odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik, ale také školitelé BOZP. Co všechno musíte splňovat, abyste v této oblasti mohli podnikat na vlastní pěst?

 1. Musíte splnit všeobecné podmínky pro provozování živnosti – jedná se o plnou svéprávnost, kterou však můžete nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k tomu, aby mohl podnikat a být bezúhonný.
 2. Specifické podmínky – sem spadá patřičné vzdělání a praxe nebo doklad o rekvalifikaci či odborné kvalifikaci nebo doklad o potřebné zkoušce.

Specifické podmínky pod drobnohledem

Se specifickými podmínkami se pojí především vzdělání a osvědčení. Podnikat v oblasti BOZP můžete, pokud splňujete některou z následujících situací:

 • Vystudujete vysokou školu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a máte 1 rok praxe v oblasti bezpečnosti práce či ochrany zdraví při práci.
 • Máte vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti BOZP.
 • Vystudovali jste střední školu zakončenou maturitou a v BOZP máte praxi 3 roky.
 • Můžete doložit osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro danou činnost, které vydává akreditované zařízení podle zvláštních předpisů, zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo zařízení akreditované ministerstvem, pod které spadá odvětví, ve kterém je živnost provozována. Kromě toho je nutné, abyste měli 3 roky praxe v BOZP.
 • Další možností, jak začít podnikat v této oblasti, je doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti, která se řídí podle zvláštního právního předpisu § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Obecné rady pro založení živnosti

Než začnete podnikat, měli byste si sestavit podnikatelský plán, ve kterém si přesně definujete, co a komu chcete nabízet. Také zjistíte, zda je o vaši službu zájem, ale rovněž jak si stojíte se zákazníky a konkurencí.

Podnikatelský plán by měl také zahrnovat i nastavení ceny. Myslete na co, že cena není jen o materiálu, práci a zisku. Je potřeba do ní započítat i další vedlejší náklady, mezi které patří například nájem a energie, daně a odvody, pojištění, finanční a právní služby a ostatní.

Jak získat živnostenský list

Stát se osobou samostatně výdělečně činnou neboli OSVČ a začít podnikat je v České republice naštěstí snadné. Než se vydáte na jakýkoliv živnostenský úřad, najděte si v zákoně o živnostenském podnikání, zda budete potřebovat živnost koncesovanou, řemeslnou, vázanou nebo volnou. Poté se vydejte na živnostenský úřad nebo vyplňte online formulář s žádostí o vydání živnostenského listu (ŽL).

Při žádosti o ŽL budete potřebovat:

 • občanský průkaz,
 • pokud podnikáte na jiné adrese, než je adresa vašeho trvalého bydliště, budete potřebovat souhlas vlastníka nemovitosti, ve které bude sídlo podnikání,
 • u řemeslné, vázané a koncesované živnosti je nutností doklad o odborné způsobilosti (výuční list, maturita, vysokoškolské vzdělání apod.),
 • v případě koncesované živnosti budete potřebovat i koncesi, o kterou zažádáte na živnostenském úřadě,
 • 1 000 Kč, což je správní poplatek pro založení živnosti.

Jednotný registrační formulář by vás měl automaticky zaregistrovat i na finančním úřadě, České správě sociálního zabezpečení a také u vaší pojišťovny. Tyto registrace však doporučujeme ověřit osobně.

Žádost o živnostenský list můžete podat online nebo osobně.
Žádost o živnostenský list můžete podat online nebo osobně.

Výběr živnosti

Živnost může být volná, řemeslná, vázaná a koncesovaná. U volné živnosti musíte splnit jen všeobecné podmínky (plnoletost, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a žádné dluhy vůči pojišťovně či státu). U ostatních je potřeba mít příslušné vzdělání a praxi.