Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad nedávno zveřejnily statistiky pracovních úrazů v České republice. Čísla rozhodně nejsou lichotivá. I když se celkový počet pracovních úrazů snížil, vzrostl počet úmrtí a byla zjištěna velmi vážná pochybení ze stran zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Současná situace pracovních úrazů v číslech

Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu počtu pracovních úrazů o 1 181. V roce 2013 bylo v České republice řádně nahlášeno 42 927 pracovních úrazů s pracovní neschopností. To je lichotivé, ale až do chvíle, kdy se na čísla podíváme podrobněji.

Z celkového počtu bylo totiž

  • 385 závažných pracovních úrazů, tj. úrazů vyžadujících hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů a celkem 113 smrtelných pracovních úrazů
  • Zvýšil se dokonce počet smrtelně zraněných žen – těch bylo v roce 2013 celkem 7 (v roce 2012 to byly 2 ženy).

4 nejrizikovější odvětví

Zpráva Státního úřadu inspekce práce ukazuje, že nejvíce pracovních úrazů se stalo ve zpracovatelském průmyslu – a to celkem 43,1 %! Právě v tomto odvětí bylo i nejvíce smrtelných úrazů. Mezi velmi riziková odvětví patří dále stavebnictví a doprava a skladování. Zajímavostí je, že nejčastějším zdrojem smrtelných pracovních úrazů se v roce 2013 stala pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky. Na nelichotivém druhém místě, co se do počtu smrtelných úrazů týče, se umístily budovy, konstrukce a povrchy. Na těchto místech se stalo 25 smrtelných pracovních úrazů.

Co bylo příčinou pracovních úrazů?

V největším počtu případů se pracovní úraz stal v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika. Hovoří se také o tom, že zhruba 40 % smrtelných pracovních úrazů je zapříčiněno nesprávnou organizací a bezpečností práce, neinformovaností mezi zaměstnavateli, používáním nebezpečných postupů, jednáním bez oprávnění či navzdory výslovnému zákazu, nebo zdržováním se v nebezpečném prostředí. To jsou důvody k tomu, aby zaměstnavatelé více kladli důraz na školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.

Bude rok 2014 lepší? Určitě bude více kontrol.

Vzhledem k této kritické situaci se začalo jednat. Inspektoři orgánů inspekce práce provádějí mimořádné kontroly na řadě pracovišť. Zaměřují se hlavně na dodržování bezpečnosti práce, na odhalování nelegální práce a na kontrolu plnění povinnosti dle zákona o zaměstnanosti.

  • V červenci tohoto roku se inspektoři zaměřili na zaměstnavatele provozující sběrny druhotných surovin a pozor – ve více než 60 % kontrol odhalili nedostatky v zajištění bezpečnosti práce!
  • Za nedostatečné zajištění bezpečnosti práce byly za první pololetí tohoto roku uděleny zaměstnavatelům pokuty v celkové výši 18 779 500 Kč.

Statistika pracovní úrazovosti SÚIP za 1. pololetí letošního roku (2014) obsahuje 19 781 pracovních úrazů, doufejme, že toto číslo bude nadále jen mírně stoupat…

Z údajů o příčinách smrtelných úrazů lze odhadovat, že by k dalšímu výraznějšímu poklesu fatálních neštěstí přispěla velkou mírou prevence na úrovni zajištění toho, aby si pracovníci plně uvědomovali rizika spojená s výkonem jejich práce.

Doporučujeme zaměstnavatelům

Vzhledem k přibývajícím kontrolám bezpečnosti práce je pro všechny zaměstnavatele důležité, mít vše v pořádku. Tzn. pravidelně školit své zaměstnance, dodržovat bezpečnost práce, mít zpracovanou dokumentaci BOZP a PO, a v případě stavebních projektů, mít kvalitního koordinátora BOZP na staveništi. Zkuste našeho partnera CRDR s.r.o., který vám vše zajistí na klíč.

Školení bezpečnosti práce online s certifikátem

Dokumentace BOZP a PO + BOZP-SYSTEM zdarma

Koordinátor BOZP na staveništi + REPORT-SYSTEM zdarma