Články označené: Nedostatky ve vyhlášce č_ 268_2009 Sb_

Bezpečné užívání střech v navrhování, realizaci a provozu

Zařazeno do rubriky Bezpečnost na stavbě, Koordinace BOZP na staveništi

Bezpečné užívání střech v navrhování, realizaci a provozu

Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (dále jen „vyhlášky“). Tato vyhláška určuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Ustanovení vyhlášky se uplatňují též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo stavebně-technické důvody nevylučují.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi