Informační portál o bezpečnosti práce

Záznam o pracovním úrazu, hlášení změn a záznam proti opakovanému úrazu

Zařazeno do rubriky Dokumenty BOZP a PO zdarma ke stažení

Záznam o pracovním úrazu, hlášení změn a záznam proti opakovanému úrazu

Když se vám nebo vašemu zaměstnanci stane pracovní úraz, musí být dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce vyšetřena jeho příčina a okolnosti, díky kterému vznikl. Odstavec 2 stejného paragrafu zase uvádí, že každý pracovní úraz musí být evidován v knize úrazů, a to i když nebyla způsobena pracovní neschopnost. V případě, že díky úrazu dojde u zaměstnance k pracovní neschopnosti delší jak tři kalendářní dny (nebo v případě úmrtí), musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení vypracovat tzv. záznam o pracovním úrazu a zapsat ho do dokumentace o pracovním úrazu (Nařízení vlády č. 201/2010Sb. ze dne 31. května 2010). Stáhněte si zdarma dokumenty pro záznam pracovního úrazu, včetně hlášení jeho změn a záznamu proti opakovanému úrazu.

Český úřad bezpečnosti práce na svých stránkách propaguje stránky se sexuálním obsahem!

Zařazeno do rubriky Ostatní

Český úřad bezpečnosti práce na svých stránkách propaguje stránky se sexuálním obsahem!

„Oficiální webové stránky Českého úřadu bezpečnosti práce“ www.CUBP.cz mají kromě nepříliš zajímavého obsahu týkající se nezajímavé historie ČÚBP, adresáře a několik neaktuálních zákonů i odkaz na jakýsi nejmenovaný portál umístěný na slovenské doméně, který propaguje obsah se sexuální tematikou.

Základní povinnosti v oblasti požární ochrany pro podnikatele

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Základní povinnosti v oblasti požární ochrany pro podnikatele

Každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo jen malý živnostník či OSVČ, mají v oblasti požární ochrany dle zákona své povinnosti. Těch není zrovna málo, ale vše se odvíjí od toho, o jaký se jedná provoz. Zákon o požární ochraně ukládá, že podnikatel je povinen zařadit pracoviště do jedné ze tří rizikových kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení provádí odborně způsobilá osoba (OZO) pro oblast požární ochrany (PO). Zařazeni budete buď do pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím nebo pracoviště s vysokým požárním nebezpečím.

Požární ochrana staveb a prostupy

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Požární ochrana staveb a prostupy

Jednou z primárních bezpečnostních podmínek, které by měla každá moderní stavba splňovat je ochrana proti požáru. Tyto požadavky vycházejí z právních norem a předpisů v oblasti požární ochrany (PO). Je důležité zohledňovat požární odolnost stavebních konstrukcí, odolnost stavebních materiálů proti požáru a v neposlední řadě i celkovou architektonickou koncepci stavby. Samostatnou kapitolou je však požární ochrana kabelových instalací a potrubí. Jedním z velmi důležitých prvků v těchto instalacích jsou těsnící ucpávky potrubí a kabelů ve stavebních konstrukcích.

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Kontrolu nad požární ochranou (zkráceně PO) provádí Státní požární dozor. Dle § 2 odstavce 1 zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. platný od 1. července 1986) musí právnické a podnikající fyzické osoby zabezpečit plnění povinností, které vyplývají z tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě či dalších předpisů, které upravují také další povinnosti v oblasti PO. V tomto článku se tedy podíváme na to, co nejvíce dozor kontroluje a jak často, ale také, jaké jsou výstupy těchto kontrol.

Jak předejít pokutě za nedodržování předpisů o požární ochraně a kdo je za to odpovědný

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jak předejít pokutě za nedodržování předpisů o požární ochraně a kdo je za to odpovědný

Jako u každé problematiky, která je řízena zákonem a vyhláškou, tak i u PO je jen jedna možnost, jak předejít případným sankcím a pokutám. Tou jedinou možností je plnit povinnosti stanovené zákonem! Ať se vám to líbí nebo ne, zákon je zákon. Pokud ho dodržovat nebudete, dříve či později se vám to určitě nevyplatí, protože kontrola jednoho dne prostě přijde. A když už přijde, je určitě vhodné mít vše v naprostém pořádku, protože zákony v oblasti požární ochrany jsou v celé EU celkem přísné. Na druhou stranu existuje na českém trhu již mnoho společností, které vám s touto problematikou mohou odborně pomoct. Ceny za tyto služby se v posledních letech výrazně snížily, a to zejména u těch firem, které nabízejí služby požární ochrany moderními způsoby a za pomocí moderních technologických řešení.

Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany

Každá právnická a podnikající fyzická osoba (včetně OSVČ) je dle zákona o požární ochraně povinna zařadit pracoviště do jedné ze tří následujících kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení by měla provádět osoba odborně způsobilá (OZO) v oblasti PO. Na základě tohoto zařazení se pak provádí tzv. dokumentace požární ochrany, která je povinností pro každý podnikatelský subjekt, tedy právnické i podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti podle § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

Osoba blízká v roce 2014 aneb Jak se vyhnout vysoké pokutě a předejít ztrátě bodů

Zařazeno do rubriky Ostatní

Osoba blízká v roce 2014 aneb Jak se vyhnout vysoké pokutě a předejít ztrátě bodů

Již více než rok uplynul od účinnosti zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Co nového tento zákon, pro nás řidiče přinesl? Asi to nejpodstatnější obsahuje § 125h, který umožňuje obecnímu úřadu s rozšířenou působností řešit přestupky, které je možno projednat v blokovém řízení a byly zaznamenány automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích bez obsluhy (radary, fotografy) formou výzvy provozovateli vozidla k uhrazení určené částky. Provozovatel vozidla je vlastník vozidla (soukromé vozidlo) nebo jiná fyzická nebo právnická osoba (služební vozidlo). Nyní se pokusím výše uvedené přeložit do „češtiny“.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi