Informační portál o bezpečnosti práce

Požární ochrana staveb a prostupy

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Požární ochrana staveb a prostupy

Jednou z primárních bezpečnostních podmínek, které by měla každá moderní stavba splňovat je ochrana proti požáru. Tyto požadavky vycházejí z právních norem a předpisů v oblasti požární ochrany (PO). Je důležité zohledňovat požární odolnost stavebních konstrukcí, odolnost stavebních materiálů proti požáru a v neposlední řadě i celkovou architektonickou koncepci stavby. Samostatnou kapitolou je však požární ochrana kabelových instalací a potrubí. Jedním z velmi důležitých prvků v těchto instalacích jsou těsnící ucpávky potrubí a kabelů ve stavebních konstrukcích.

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Kdo provádí kontrolu požární ochrany

Kontrolu nad požární ochranou (zkráceně PO) provádí Státní požární dozor. Dle § 2 odstavce 1 zákona o požární ochraně (č. 133/1985 Sb. platný od 1. července 1986) musí právnické a podnikající fyzické osoby zabezpečit plnění povinností, které vyplývají z tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě či dalších předpisů, které upravují také další povinnosti v oblasti PO. V tomto článku se tedy podíváme na to, co nejvíce dozor kontroluje a jak často, ale také, jaké jsou výstupy těchto kontrol.

Jak předejít pokutě za nedodržování předpisů o požární ochraně a kdo je za to odpovědný

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Jak předejít pokutě za nedodržování předpisů o požární ochraně a kdo je za to odpovědný

Jako u každé problematiky, která je řízena zákonem a vyhláškou, tak i u PO je jen jedna možnost, jak předejít případným sankcím a pokutám. Tou jedinou možností je plnit povinnosti stanovené zákonem! Ať se vám to líbí nebo ne, zákon je zákon. Pokud ho dodržovat nebudete, dříve či později se vám to určitě nevyplatí, protože kontrola jednoho dne prostě přijde. A když už přijde, je určitě vhodné mít vše v naprostém pořádku, protože zákony v oblasti požární ochrany jsou v celé EU celkem přísné. Na druhou stranu existuje na českém trhu již mnoho společností, které vám s touto problematikou mohou odborně pomoct. Ceny za tyto služby se v posledních letech výrazně snížily, a to zejména u těch firem, které nabízejí služby požární ochrany moderními způsoby a za pomocí moderních technologických řešení.

Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Odborná způsobilost pro plnění požární ochrany

Každá právnická a podnikající fyzická osoba (včetně OSVČ) je dle zákona o požární ochraně povinna zařadit pracoviště do jedné ze tří následujících kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení by měla provádět osoba odborně způsobilá (OZO) v oblasti PO. Na základě tohoto zařazení se pak provádí tzv. dokumentace požární ochrany, která je povinností pro každý podnikatelský subjekt, tedy právnické i podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti podle § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

Osoba blízká v roce 2014 aneb Jak se vyhnout vysoké pokutě a předejít ztrátě bodů

Zařazeno do rubriky Ostatní

Osoba blízká v roce 2014 aneb Jak se vyhnout vysoké pokutě a předejít ztrátě bodů

Již více než rok uplynul od účinnosti zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Co nového tento zákon, pro nás řidiče přinesl? Asi to nejpodstatnější obsahuje § 125h, který umožňuje obecnímu úřadu s rozšířenou působností řešit přestupky, které je možno projednat v blokovém řízení a byly zaznamenány automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích bez obsluhy (radary, fotografy) formou výzvy provozovateli vozidla k uhrazení určené částky. Provozovatel vozidla je vlastník vozidla (soukromé vozidlo) nebo jiná fyzická nebo právnická osoba (služební vozidlo). Nyní se pokusím výše uvedené přeložit do „češtiny“.

Odškodňování pracovních úrazů v roce 2014

Zařazeno do rubriky Změny v legislativě BOZP

Odškodňování pracovních úrazů v roce 2014

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy je upravena zákoníkem práce a je postavena na principu objektivní odpovědnosti zaměstnavatele. Předem si vysvětlíme velmi stručně pojem objektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti za výsledek. Pokud zaměstnanci v pracovní době, na pracovišti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikne pracovní úraz, zaměstnavatel za tento pracovní úraz odpovídá objektivně – za výsledek (zlomená ruka). A zaměstnanci vzniká nárok na odškodnění tohoto úrazu. Pochopitelně, že zaměstnavatel se může své objektivní odpovědnosti zprostit zcela nebo zčásti ve smyslu § 367 ZP.

Zákon, který určuje sankce za nedodržení BOZP a PO

Zařazeno do rubriky Zákony BOZP

Zákon, který určuje sankce za nedodržení BOZP a PO

ZÁKON č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, který usnesl Parlament České republiky. Tento zákon obsahuje celkem 5 částí a pojednává především o sankcích a pokutách za nedodržování bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO). Vzhledem k tomu, že zákon je velmi rozsáhlý, vyznačili jsme pro vás pokuty a sankce červenou barvou.

Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zařazeno do rubriky BOZP a PO

Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Věděli jste, že historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sahá až do 18. století př.n.l.? První zmínky přicházejí totiž už z dob babylonského krále a panovníka Chammurapi (též Chammurabi). Jeho babylonský zákoník patří totiž k vůbec nejstarším dochovaným zákonům lidstva. Samozřejmě, že tehdy se nikdo nebavil o dnešním BOZP, ale některé z jeho zákonů mají opravdu co dočinění s bezpečností při práci. Připravili jsme pro vás i výtah z jeho zákonů, a věřte, že se při čtění budete hodně bavit.

V případě poradenství se přidejte do naší bezplatné BOZP a PO poradny | Kontakt | Publikujte s námi